Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Cr

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Cr (crom) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

C + Fe(CrO2)2Cr + Fe + 2CO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + Fe(CrO2)2 => Cr + Fe + CO2  

Phương trình số #3

2Al + Cr2O3Al2O3 + 2Cr

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + Cr2O3 => Al2O3 + Cr  

Advertisement

Phương trình số #4

2Al + Cr2(SO4)3Al2(SO4)3 + 2Cr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + Cr2(SO4)3 => Al2(SO4)3 + Cr  

Phương trình số #5

Cr(CO)66CO + Cr

Nhiệt độ: 120- 200°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr(CO)6 => CO + Cr  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

4Al + K2Cr2O7Al2O3 + 2Cr + 2KAlO2

Nhiệt độ: 800 - 900°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + K2Cr2O7 => Al2O3 + Cr + KAlO2  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 10:06:42pm