Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế C2H2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế C2H2 (Axetilen) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

2CH4C2H2 + 2H2

Nhiệt độ: 1500°C Điều kiện khác: làm lạnh nhanh.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 => C2H2 + H2  

Phương trình số #2

CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaC2 + H2O => C2H2 + Ca(OH)2  

Phương trình số #3

CaC2 + H2SO4C2H2 + CaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaC2 + H2SO4 => C2H2 + CaSO4  

Advertisement

Phương trình số #4

CH3CH=CHCH3C2H2 + C2H6

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3CH=CHCH3 => C2H2 + C2H6  

Phương trình số #5

2C + H2C2H2

Nhiệt độ: 1500 - 2000°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + H2 => C2H2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2H2O + MgCO3C2H2 + Mg(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + MgCO3 => C2H2 + Mg(OH)2  

Phương trình số #7

4C + 2LiH → C2H2 + Li2C2

Nhiệt độ: 400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + LiH => C2H2 + Li2C2  

Advertisement

Phương trình số #8

2H2O + Li2C2C2H2 + 2LiOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Li2C2 => C2H2 + LiOH  

Phương trình số #9

CaC2 + H2C2H2 + Ca

Nhiệt độ: > 2200

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaC2 + H2 => C2H2 + Ca  

Advertisement

Phương trình số #10

4C + 2NaH → C2H2 + Na2C2

Nhiệt độ: 350°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + NaH => C2H2 + Na2C2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 01:34:42pm