Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế BaSiO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế BaSiO3 (Bari metasilicat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #3

BaCl2 + K2SiO32KCl + BaSiO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + K2SiO3 => KCl + BaSiO3  

Advertisement

Phương trình số #4

BaCl2 + Na2SiO32NaCl + BaSiO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + Na2SiO3 => NaCl + BaSiO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 09:08:49am