Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Al2(SO4)3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

2Al + 3FeSO4Al2(SO4)3 + 3Fe

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + FeSO4 => Al2(SO4)3 + Fe  

Phương trình số #3

2Al + 3H2SO4Al2(SO4)3 + 3H2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + H2SO4 => Al2(SO4)3 + H2  

Advertisement

Phương trình số #4

Al2O3 + 3H2SO4Al2(SO4)3 + 3H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2O3 + H2SO4 => Al2(SO4)3 + H2O  

Phương trình số #5

3Cu + 4H2SO4 + 2Al(NO3)3Al2(SO4)3 + 2Cu(NO3)2 + 4H2O + NO + CuSO4

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + H2SO4 + Al(NO3)3 => Al2(SO4)3 + Cu(NO3)2 + H2O + NO + CuSO4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2Al + 3CuSO4Al2(SO4)3 + 3Cu

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + CuSO4 => Al2(SO4)3 + Cu  

Phương trình số #7

Al + Fe2(SO4)3Al2(SO4)3 + FeSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + Fe2(SO4)3 => Al2(SO4)3 + FeSO4  

Advertisement

Phương trình số #8

Al + Bi2(SO4)5Al2(SO4)3 + Bi

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + Bi2(SO4)5 => Al2(SO4)3 + Bi  

Phương trình số #9

2Al(PO4) + 3Cu(SO4) → Al2(SO4)3 + Cu3(PO4)2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al(PO4) + Cu(SO4) => Al2(SO4)3 + Cu3(PO4)2  

Advertisement

Phương trình số #10

2Al + 3ZnSO4Al2(SO4)3 + 3Zn

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + ZnSO4 => Al2(SO4)3 + Zn  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 04:55:48am