Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có N2O là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có N2O (Đinitơoxit (khí cười)) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

3O2 + 2N2O4NO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + N2O => NO2  

Phương trình số #3

2N2O2N2 + O2

Nhiệt độ: > 500

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình N2O => N2 + O2  

Phương trình số #4

H2 + N2OH2O + N2

Nhiệt độ: 150 - 200°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + N2O => H2O + N2  

Phương trình số #5

C + 2N2O2N2 + CO2

Nhiệt độ: 450 - 600°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + N2O => N2 + CO2  

Phương trình số #6

2Cu + N2ON2 + Cu2O

Nhiệt độ: 500 - 600°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + N2O => N2 + Cu2O  

Phương trình số #7

N2O + 2NaNH2NaOH + NH3 + NaN3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình N2O + NaNH2 => NaOH + NH3 + NaN3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 02:59:29am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(