Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có FeCl3 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có FeCl3 (Sắt triclorua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Fe + 2FeCl33FeCl2

Nhiệt độ: đun sôi Dung môi: tetrahydrofuran

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + FeCl3 => FeCl2  

Phương trình số #3

Mg + 2FeCl32FeCl2 + MgCl2

Điều kiện khác: FeCl3 dư

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + FeCl3 => FeCl2 + MgCl2  

Advertisement

Phương trình số #4

Al + 3FeCl3AlCl3 + 3FeCl2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + FeCl3 => AlCl3 + FeCl2  

Phương trình số #5

2KI + 2FeCl32FeCl2 + I2 + 2KCl

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KI + FeCl3 => FeCl2 + I2 + KCl  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

3AgNO3 + FeCl33AgCl + Fe(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + FeCl3 => AgCl + Fe(NO3)3  

Phương trình số #7

3Ba(OH)2 + 2FeCl33BaCl2 + 2Fe(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + FeCl3 => BaCl2 + Fe(OH)3  

Advertisement

Phương trình số #8

3NaOH + FeCl33NaCl + Fe(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + FeCl3 => NaCl + Fe(OH)3  

Phương trình số #9

3Mg + 2FeCl32Fe + 3MgCl2

Nhiệt độ: t0 thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + FeCl3 => Fe + MgCl2  

Advertisement

Phương trình số #10

Cu + 2FeCl32FeCl2 + CuCl2

Nhiệt độ: t0 thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + FeCl3 => FeCl2 + CuCl2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-21 02:36:40am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(