Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có C6H5NO2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có C6H5NO2 (Nitrobenzen) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

C6H5NO2C6H5NH2

Điều kiện khác: 1. Fe, HCl 2. HO-

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5NO2 => C6H5NH2  

Phương trình số #2

C6H5NO2 + 6H → C6H5NH2 + 2H2O

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: Fe + HCl

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5NO2 + H => C6H5NH2 + H2O  

Phương trình số #3

3H2 + C6H5NO2C6H5NH2 + 2H2O

Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + C6H5NO2 => C6H5NH2 + H2O  

Phương trình số #4

C6H5NO2 + 6H → C6H5NH2 + 2H2O

Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: Fe + HCl

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5NO2 + H => C6H5NH2 + H2O  

Phương trình số #5

9Fe + 4H2O + 4C6H5NO24C6H5NH2 + 3Fe3O4

Xúc tác: FeCl3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + H2O + C6H5NO2 => C6H5NH2 + Fe3O4  

Phương trình số #6

6HCl + 3Sn + C6H5NO2C6H5NH2 + 2H2O + 3SnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Sn + C6H5NO2 => C6H5NH2 + H2O + SnCl2  

Phương trình số #7

2Al + 4H2O + 2NaOH + C6H5NO2C6H5NH2 + 2NaAl(OH)4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + H2O + NaOH + C6H5NO2 => C6H5NH2 + NaAl(OH)4  

Phương trình số #8

7HCl + 3Zn + C6H5NO2C6H5NH3Cl + 2H2O + 3ZnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Zn + C6H5NO2 => C6H5NH3Cl + H2O + ZnCl2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-12 09:43:36am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(