Chủ đề: Muối - Trang 1

Một hợp chất được tạo bởi phản ứng trung hòa của axít - Cập nhật 2023

Định nghĩa phân loại

Trong hóa học, muối là một khái niệm chung dùng để chỉ một hợp chất được tạo bởi phản ứng trung hòa của axít (Trừ muối CsAu). Có hai loại muối khác nhau: Muối trung hoà và muối axit. Muối có công thức hoá học gồm một hay nhiều nguyên tử kim loại (Na,Cu,Al,...) hoặc gốc amoni NH4+ kết hợp với một hay nhiều gốc axit (Cl-,SO42-,PO43-,...).

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

(NH3OH)ClO4

công thức rút gọn ClH4NO5


Hydroxylamoni perclorat

Hình ảnh thực tế

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 133.4885

Khối lượng riêng (kg/m3) 1950

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (NH3OH)ClO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

[Mg(H2O)6](NO3)2

công thức rút gọn H12MgN2O12


Hexaaquamagnesium(II) nitrate; Nitromagnesite (ngậm 6 nước)

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 256.4065

Khối lượng riêng (kg/m3) 1464

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường Chất rắn tinh thể

Nhiệt độ sôi (°C) 330

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 88

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học [Mg(H2O)6](NO3)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

[PCl4][PF6]

công thức rút gọn Cl4F6P2


Tetrachlorphosphonium‐hexafluorophosphat

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 317.7499

Màu sắc màu trắng, hút ẩm mạnh

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 135

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học [PCl4][PF6]

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

AgSNC

công thức rút gọn CAgNS


Bạc thiocyanat

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 165.9506

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường Tinh thể

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 170

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AgSNC

Chất Hóa Học Kết Quả Số #5

AgSbS2

công thức rút gọn AgS2Sb


Bạc antimon sunfua

Hình ảnh thực tế

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 293.7582

Khối lượng riêng (kg/m3) 5100

Màu sắc Màu từ sắt đen đến xám thép. Ánh kim loại.

Trạng thái thông thường Tinh thể mờ đục

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất AgSbS2
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #6

AgPF6

công thức rút gọn AgF6P


Silver hexafluorophosphate

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 252.83238 ± 0.00020

Màu sắc bột trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 102

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AgPF6

Chất Hóa Học Kết Quả Số #7

AgOCN

công thức rút gọn CAgNO


Bạc cyanat

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 149.8850

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường chất lỏng

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất AgOCN
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #8

AgNO2


Bạc nitrit

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 153.8737

Màu sắc không màu đến màu vàng

Trạng thái thông thường tinh thể

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 140

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AgNO2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #9

AgN3


Bạc azua

silver azide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 149.88830 ± 0.00080

Khối lượng riêng (kg/m3) 4420

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 250

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AgN3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #10

AgMnO4


Bạc permanganat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 226.8038

Khối lượng riêng (kg/m3) 4270

Màu sắc tinh thể màu tím hoặc bột màu xám

Trạng thái thông thường tinh thể/bột

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 160

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AgMnO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #11

AgF.2H2O

công thức rút gọn AgFH4O2


Bạc(I) florua dihidrat

Hình ảnh thực tế Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 162.8972

Khối lượng riêng (kg/m3) 5852

Màu sắc màu vàng nâu

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1159

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 435

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AgF.2H2O

Chất Hóa Học Kết Quả Số #12

AgCN

công thức rút gọn CAgN


Bạc cyanua

Hình ảnh thực tế Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 133.8856

Khối lượng riêng (kg/m3) 3943

Màu sắc tinh thể không màu, màu xám (không tinh khiết)

Trạng thái thông thường Tinh thể

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 335

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AgCN

Chất Hóa Học Kết Quả Số #13

AgClO3


Bạc clorat

silver chlorate

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 191.3194

Khối lượng riêng (kg/m3) 4443

Màu sắc tinh thể màu trắng

Trạng thái thông thường Tinh thể

Nhiệt độ sôi (°C) 250

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 230

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AgClO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #14

AgBrO3


Bạc bromat

silver bromate

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 235.7704

Khối lượng riêng (kg/m3) 5206

Màu sắc bột trắng cảm quang

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 309

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AgBrO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #15

AgAtO3


Bạc astatat(V)

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 365.8535

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất AgAtO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #16

Ag4P2O7

công thức rút gọn Ag4O7P2


silver pyrophosphate

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 605.4161

Khối lượng riêng (kg/m3) 5760

Trạng thái thông thường Tinh thể

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Ag4P2O7

Chất Hóa Học Kết Quả Số #17

Ag4[Fe(CN)6]

công thức rút gọn C6Ag4FeN6


Silver Ferrocyanide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 643.4222

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Ag4[Fe(CN)6]

Chất Hóa Học Kết Quả Số #18

Ag3N


Bạc nitrua

silver nitride

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 337.61130 ± 0.00080

Khối lượng riêng (kg/m3) 9000

Màu sắc Màu đen

Trạng thái thông thường chất rắn

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ag3N

Chất Hóa Học Kết Quả Số #19

Ag3[Fe(CN)6]

công thức rút gọn C6Ag3FeN6


Silver(I) ferricyanide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 535.5540

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Ag3[Fe(CN)6]

Chất Hóa Học Kết Quả Số #20

Ag2Te


Bạc telurua

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 343.3364

Khối lượng riêng (kg/m3) 8318

Màu sắc tinh thể xám đen

Trạng thái thông thường Tinh thể

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 955

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ag2Te

Chất Hóa Học Kết Quả Số #21

Ag2SO3

công thức rút gọn Ag2O3S


Bạc Sunfit

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 295.7996

Màu sắc Tinh thể màu trắng

Trạng thái thông thường Tinh thể

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 100

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ag2SO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #22

Ag2S2O3

công thức rút gọn Ag2O3S2


Bạc thiosulphat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 327.8646

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ag2S2O3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #23

Ag2Cr2O7


Bạc dicromat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 431.7244

Khối lượng riêng (kg/m3) 4770

Màu sắc bột màu đỏ ruby

Trạng thái thông thường chất rắn

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ag2Cr2O7

Chất Hóa Học Kết Quả Số #24

Ag2CO3

công thức rút gọn CAg2O3


Bạc cabonat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 275.7453

Khối lượng riêng (kg/m3) 6077

Màu sắc tinh thể vàng nhạt

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 218

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ag2CO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #25

Ag(NO3)

công thức rút gọn AgNO3


Bạc nitrat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 169.8731

Khối lượng riêng (kg/m3) 4350

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 444

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 212

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ag(NO3)

Chất Hóa Học Kết Quả Số #26

2PbCO3.Pb(OH)2

công thức rút gọn


Basic Lead Carbonate

Hình ảnh thực tế Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Màu sắc bột trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học 2PbCO3.Pb(OH)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #27

Al(BH4)3

công thức rút gọn AlB3H12


Nhôm borohydrua

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 71.5098

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 44

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -64

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Al(BH4)3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #28

Al(C2H5)3

công thức rút gọn C6H15Al


Triethylaluminum

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 114.1648

Khối lượng riêng (kg/m3) 835

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 128

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -50

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Al(C2H5)3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #29

Al(CH3COO)3

công thức rút gọn C6H9AlO6


Nhôm axetat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 204.1136

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 200

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Al(CH3COO)3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #30

Al(NO3)3.9H2O

công thức rút gọn AlH18N3O18


Nhôm nitrat nonahidrat

Hình ảnh thực tế

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 375.1338

Khối lượng riêng (kg/m3) 880

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 150

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 73

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Al(NO3)3.9H2O

Chất Hóa Học Kết Quả Số #31

Al(PO4)

công thức rút gọn AlO4P


Nhôm phosphat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 121.9529

Khối lượng riêng (kg/m3) 2570

Màu sắc bột tinh thể màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1800

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Al(PO4)

Chất Hóa Học Kết Quả Số #32

Al2(CO3)3

công thức rút gọn C3Al2O9


Nhôm cacbonat

aluminium carbonate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 233.9898

Màu sắc bột trắng không ổn định

Trạng thái thông thường chất rắn

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Al2(CO3)3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #33

Al2(SiO3)3

công thức rút gọn Al2O9Si3


Nhôm silicat khan

Hình ảnh thực tế

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 282.2142

Màu sắc Bột màu trắng, xám hoặc vàng

Trạng thái thông thường chất rắn

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Al2(SiO3)3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #34

Al2(SO4)3 . 18 H2O

công thức rút gọn


Nhôm sunfat octadecahidrat

Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 1620

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường Tinh thể

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 86

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Al2(SO4)3 . 18 H2O

Chất Hóa Học Kết Quả Số #35

Al2(SO4)3.6H2O

công thức rút gọn Al2H12O18S3


Nhôm sunfat hexahidrat

Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 450.2426

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Al2(SO4)3.6H2O

Chất Hóa Học Kết Quả Số #36

Al2Br6


Nhôm bromua[dime]

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 533.3871

Khối lượng riêng (kg/m3) 3200

Màu sắc bột màu trắng đến vàng nhạt

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 255

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 97

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Al2Br6

Chất Hóa Học Kết Quả Số #37

Al2S3


Nhôm sulfua

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 150.1581

Khối lượng riêng (kg/m3) 2.32

Màu sắc Xám

Trạng thái thông thường Rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1500

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1100

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Al2S3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #38

Al2Se3


Nhôm selenua

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 290.8431

Khối lượng riêng (kg/m3) 3437

Màu sắc bột màu vàng đến màu nâu

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 947

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Al2Se3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #39

AlCl3.6H2O

công thức rút gọn AlCl3H12O6


Nhôm clorua Hexahidrat

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 241.4322

Khối lượng riêng (kg/m3) 2398

Màu sắc màu trắng hoặc vàng nhạt

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 180

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 100

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AlCl3.6H2O

Chất Hóa Học Kết Quả Số #40

AlCs(SO4)2.12H2O

công thức rút gọn AlCsH24O20S2


Aluminum cesium sulfate dodecahydrate

Hình ảnh thực tế Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 568.1956

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường kết tinh

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 110

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AlCs(SO4)2.12H2O

Chất Hóa Học Kết Quả Số #41

All3

công thức rút gọn


Nhôm(III) iodua

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 3980

Màu sắc bột trắng nhưng mẫu không sạch thường có màu nâu

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 360

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 189

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học All3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #42

AlF3.H2O

công thức rút gọn AlF3H2O


Nhôm florua monohydrat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 101.99203 ± 0.00044

Khối lượng riêng (kg/m3) 3100

Màu sắc Trắng đến xám nhạt

Trạng thái thông thường bột

Nhiệt độ sôi (°C) 1291

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 250

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AlF3.H2O

Chất Hóa Học Kết Quả Số #43

AlN


Nhôm nitrua

aluminium nitride

Hình ảnh thực tế Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 40.98824 ± 0.00020

Khối lượng riêng (kg/m3) 3.26

Màu sắc Trắng tới vàng nhạt

Trạng thái thông thường Rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 2517

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 2200

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AlN

Chất Hóa Học Kết Quả Số #44

AlO2-


Aluminat

Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 58.98034 ± 0.00060

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường chất lỏng

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AlO2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #45

AlPO4

công thức rút gọn AlO4P


Nhôm phosphat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 121.9529

Khối lượng riêng (kg/m3) 2566

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1800

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AlPO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #46

As(HSO4)3

công thức rút gọn AsH3O12S3


Arsen (III) hidro sunfat

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 366.1332

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất As(HSO4)3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #47

As2S3


Arsen trisunfua

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 246.0382

Khối lượng riêng (kg/m3) 3430

Màu sắc Cam

Trạng thái thông thường Rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 707

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 310

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học As2S3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #48

AsCl3


Asen triclorua

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 181.2806

Khối lượng riêng (kg/m3) 2163

Màu sắc không màu hoặc màu vàng nhạt

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 130

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -16

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AsCl3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #49

AsCl4


Tetracloroasenat(III)

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 216.7336

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất AsCl4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #50

AsF3


Arsen triflorua

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 131.916810 ± 0.000022

Khối lượng riêng (kg/m3) 2666

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 60

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -8

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AsF3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #51

AsF5


Arsen(V) florua

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 169.913616 ± 0.000023

Khối lượng riêng (kg/m3) 2138

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường khí

Nhiệt độ sôi (°C) -52

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -79

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AsF5

Chất Hóa Học Kết Quả Số #52

AsI3


Asen triiodua

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 455.63501 ± 0.00011

Khối lượng riêng (kg/m3) 4690

Màu sắc đỏ cam

Trạng thái thông thường tinh thể

Nhiệt độ sôi (°C) 403

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 146

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AsI3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #53

At2S3


Astatin(III) sunfua

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 516.1693

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất At2S3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #54

AtCl3


Astatin(III) clorua

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 316.3461

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất AtCl3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #55

Au2S3


Vàng(III) sunfua

gold(iii) sulfide

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 490.1281

Khối lượng riêng (kg/m3) 8750

Màu sắc màu đen

Trạng thái thông thường Bột

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Au2S3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #56

AuCl


Vàng(I) clorua

gold(i) chloride

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 232.4196

Khối lượng riêng (kg/m3) 7600

Màu sắc màu vàng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 298

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 170

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất AuCl

Chất Hóa Học Kết Quả Số #57

AuCl3


Vàng(III) clorua

tetrachloroauric acid

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 303.3256

Khối lượng riêng (kg/m3) 4700

Màu sắc Tinh thể đỏ (khan)

Trạng thái thông thường Tinh thể

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 254

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AuCl3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #58

AuCl3.2H2O

công thức rút gọn AuCl3H4O2


Vàng(III) clorua dihidrat

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 339.3561

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất AuCl3.2H2O

Chất Hóa Học Kết Quả Số #59

AuF3


Vàng(III) florua

gold(iii) fluoride

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 253.9617786 ± 0.0000055

Khối lượng riêng (kg/m3) 6750

Màu sắc tinh thể lục giác màu vàng cam

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 300

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AuF3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #60

AuF5


Vàng pentaflorua

gold(v) fluoride

Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 291.9585850 ± 0.0000065

Màu sắc màu đỏ

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 60

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AuF5

Chất Hóa Học Kết Quả Số #61

B(OCH3)3

công thức rút gọn C3H9BO3


Trimetyl borat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 103.9128

Khối lượng riêng (kg/m3) 0.932

Màu sắc Không màu

Trạng thái thông thường Lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 68

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học B(OCH3)3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #62

B2S3


Dibo trisunfua

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 117.8170

Khối lượng riêng (kg/m3) 1.55

Màu sắc tinh thể không màu

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 563

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học B2S3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #63

Ba(BrO3)2

công thức rút gọn BaBr2O6


Bari Bromat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 393.1314

Khối lượng riêng (kg/m3) 3990

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường tinh thể đơn sắc

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 260

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ba(BrO3)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #64

Ba(ClO)2

công thức rút gọn BaCl2O2


Bari hypoclorit

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 240.2318

Màu sắc Trắng

Trạng thái thông thường Tinh thể

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 235

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ba(ClO)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #65

Ba(ClO2)2

công thức rút gọn BaCl2O4


Bari clorit

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 272.2306

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Ba(ClO2)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #66

Ba(ClO3)2

công thức rút gọn BaCl2O6


Bari clorat

barium chlorate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 304.2294

Khối lượng riêng (kg/m3) 3180

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 413

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ba(ClO3)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #67

Ba(ClO3)2.H2O

công thức rút gọn BaCl2H2O7


Bari clorat monohidrat

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 322.2447

Khối lượng riêng (kg/m3) 3200

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 414

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ba(ClO3)2.H2O

Chất Hóa Học Kết Quả Số #68

Ba(ClO4)2

công thức rút gọn BaCl2O8


Bari Perclorat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 336.2282

Khối lượng riêng (kg/m3) 3200

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 505

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ba(ClO4)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #69

Ba(COO)2

công thức rút gọn C2BaO4


Bari oxalat

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 225.3460

Khối lượng riêng (kg/m3) 2658

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường bột

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 400

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ba(COO)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #70

Ba(CrO2)2

công thức rút gọn BaCr2O4


Baricromat

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 305.3168

Khối lượng riêng (kg/m3) 4498

Màu sắc bột màu vàng

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 210

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ba(CrO2)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #71

Ba(H2PO4)2

công thức rút gọn BaH4O8P2


Bari dihydrogen phosphate

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 331.3015

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường bột

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ba(H2PO4)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #72

Ba(HS)2

công thức rút gọn BaH2S2


Bari hidrosunfua

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 203.4729

Màu sắc màu vàng

Trạng thái thông thường tinh thể hút ẩm

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Ba(HS)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #73

Ba(HS)2.4H2O

công thức rút gọn BaH10O4S2


Bari Hidrosunfua tetrahidrat

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 275.5340

Màu sắc vàng hình thoi

Trạng thái thông thường Tinh thể

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Ba(HS)2.4H2O

Chất Hóa Học Kết Quả Số #74

Ba(HSO3)2

công thức rút gọn BaH2O6S2


Barium Hydrogen Sulfite

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 299.4693

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Ba(HSO3)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #75

Ba(HSO4)2

công thức rút gọn BaH2O8S2


Bari Bisunfat

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 331.4681

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Ba(HSO4)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #76

Ba(IO3)2

công thức rút gọn BaI2O6


Bari iodat

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 487.1323

Khối lượng riêng (kg/m3) 4998

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường tinh thể hoặc bột

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 580

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Ba(IO3)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #77

Ba(MnO4)2

công thức rút gọn BaMn2O8


Bari Permanganat

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 375.1983

Khối lượng riêng (kg/m3) 3770

Màu sắc tím đậm đến nâu

Trạng thái thông thường Tinh thể

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 200

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ba(MnO4)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #78

Ba(NO2)2

công thức rút gọn BaN2O4


Bari nitrit

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 229.3380

Khối lượng riêng (kg/m3) 3173

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường Tinh thể

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 115

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ba(NO2)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #79

Ba(OH)2.8H2O

công thức rút gọn BaH18O10


Bari hidroxit octahidrat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 315.4639

Khối lượng riêng (kg/m3) 2180

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 780

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 78

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ba(OH)2.8H2O

Chất Hóa Học Kết Quả Số #80

Ba3(PO4)2

công thức rút gọn Ba3O8P2


Bari photphat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 601.9237

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường Tinh thể

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 300

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ba3(PO4)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #81

Ba3N2


Bari nitrua

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 439.9944

Khối lượng riêng (kg/m3) 4780

Màu sắc màu vàng cam

Trạng thái thông thường Chất rắn hoặc bột

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Ba3N2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #82

Ba3XeO6

công thức rút gọn Ba3O6Xe


Bari xenonat

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 639.2704

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Ba3XeO6

Chất Hóa Học Kết Quả Số #83

BaBr2


Bari bromua

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 297.1350

Khối lượng riêng (kg/m3) 4780

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1835

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 857

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học BaBr2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #84

BaC2

công thức rút gọn C2Ba


Bari cacbua

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 161.3484

Khối lượng riêng (kg/m3) 3750

Màu sắc màu đen

Trạng thái thông thường chất rắn kết tinh

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học BaC2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #85

Ca(ClO)2

công thức rút gọn CaCl2O2


Canxi hypoclorit

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 142.9828

Khối lượng riêng (kg/m3) 2350

Màu sắc trắng / xám

Trạng thái thông thường bột

Nhiệt độ sôi (°C) 175

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 100

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ca(ClO)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #86

Ca(ClO3)2

công thức rút gọn CaCl2O6


Canxi clorat

calcium chlorate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 206.9804

Khối lượng riêng (kg/m3) 2710

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 325

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ca(ClO3)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #87

Ca(H2PO4)2

công thức rút gọn CaH4O8P2


canxi dihirophotphat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 234.0525

Khối lượng riêng (kg/m3) 2220

Màu sắc trắng hút ẩm

Trạng thái thông thường Tinh thể hoặc hạt, hoặc bột hạt

Nhiệt độ sôi (°C) 203

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 109

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ca(H2PO4)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #88

Ca(HCO3)2

công thức rút gọn C2H2CaO6


canxi hirocacbonat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 162.1117

Khối lượng riêng (kg/m3) 2711

Màu sắc bột trắng

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1339

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ca(HCO3)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #89

Ca(NO3)2

công thức rút gọn CaN2O6


canxi nitrat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 164.0878

Khối lượng riêng (kg/m3) 2504

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 561

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ca(NO3)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #90

Ca3(PO4)2

công thức rút gọn Ca3O8P2


canxi photphat

calcium phosphate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 310.1767

Khối lượng riêng (kg/m3) 3140

Màu sắc màu trắng không mùi.

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 450

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ca3(PO4)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #91

Ca3N2


canxi nitrua

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 148.2474

Khối lượng riêng (kg/m3) 2670

Màu sắc nâu đỏ

Trạng thái thông thường Chất rắn tinh thể

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1195

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ca3N2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #92

Ca3P2


canxi photphua

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 182.1815

Khối lượng riêng (kg/m3) 2510

Màu sắc Tinh thể đỏ-nâu hoặc khối xám

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1600

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ca3P2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #93

CaC2

công thức rút gọn C2Ca


canxi cacbua; Đất đèn

calcium carbide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 64.0994

Khối lượng riêng (kg/m3) 2200

Màu sắc Tinh thể xám-đen

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 2300

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CaC2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #94

CaCO3

công thức rút gọn CCaO3


canxi cacbonat

calcium carbonate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 100.0869

Khối lượng riêng (kg/m3) 2830

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường bột

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 825

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CaCO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #95

CaF2


canxi florua

calcium fluoride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 78.0748

Khối lượng riêng (kg/m3) 3180

Màu sắc tinh thể màu trắng

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 2.533

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1.418

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CaF2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #96

CaOCl2

công thức rút gọn CaCl2O


Clorua vôi

calcium oxychloride

Hình ảnh thực tế

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 126.9834

Màu sắc màu trắng, xốp

Trạng thái thông thường chất bột

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CaOCl2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #97

CaSO3

công thức rút gọn CaO3S


Caxi sunfit

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 120.1412

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 600

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CaSO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #98

Ba(AlO2)2

công thức rút gọn Al2BaO4


Bari aluminat

Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 255.2877

Trạng thái thông thường bột

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ba(AlO2)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #99

Ba(HCO3)2

công thức rút gọn C2H2BaO6


Bari Bicacbonat

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 259.3607

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Ba(HCO3)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #100

BaCl2


Bari clorua

barium chloride

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 208.2330

Khối lượng riêng (kg/m3) 3.856

Màu sắc Trắng

Trạng thái thông thường Rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1560

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 962

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học BaCl2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #101

BaCO3

công thức rút gọn CBaO3


Bari cacbonat

barium carbonate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 197.3359

Khối lượng riêng (kg/m3) 4286

Màu sắc Trắng

Trạng thái thông thường Rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1360

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 811

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học BaCO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #102

BaS


Bari sulfua

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 169.3920

Khối lượng riêng (kg/m3) 42500

Màu sắc tinh thể không màu, hoặc bột trắng đến xám nâu,

Trạng thái thông thường Tinh thể./ bột

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1200

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học BaS

Chất Hóa Học Kết Quả Số #103

BaSO3

công thức rút gọn BaO3S


Bari sulfit

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 217.3902

Khối lượng riêng (kg/m3) 4440

Màu sắc Trắng

Trạng thái thông thường Tinh thể

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học BaSO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #104

BaSO4

công thức rút gọn BaO4S


Bari sunfat

barium sulfate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 233.3896

Khối lượng riêng (kg/m3) 4490

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường tinh thể

Nhiệt độ sôi (°C) 1600

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1580

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học BaSO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #105

Ag2S


Bạc sunfua

silver sulfide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 247.8014

Khối lượng riêng (kg/m3) 7234

Màu sắc màu đen dày đặc

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 836

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ag2S

Chất Hóa Học Kết Quả Số #106

Ag2SO4

công thức rút gọn Ag2O4S


Bạc sunfat

silver sulfate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 311.7990

Khối lượng riêng (kg/m3) 5450

Màu sắc Tinh thể không màu

Trạng thái thông thường Tinh thể

Nhiệt độ sôi (°C) 1085

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 652

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ag2SO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #107

Al(NO3)3

công thức rút gọn AlN3O9


Nhôm nitrat

aluminium nitrate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 212.9962

Khối lượng riêng (kg/m3) 1720

Màu sắc tinh thể màu trắng, hút ẩm

Trạng thái thông thường rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 150

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 66

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Al(NO3)3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #108

Al4C3

công thức rút gọn C3Al4


Nhôm Cacbua

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 143.9583

Khối lượng riêng (kg/m3) 2930

Màu sắc tinh thể lục giác không màu

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 2200

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Al4C3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #109

(CH3COO)2Cu

công thức rút gọn C4H6CuO4


Đồng(II) axetat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 181.6340

Khối lượng riêng (kg/m3) 1.882

Màu sắc xanh lá cây đậm, không mùi (hydrat)

Trạng thái thông thường Chất rắn tinh thể

Nhiệt độ sôi (°C) 240

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học (CH3COO)2Cu

Chất Hóa Học Kết Quả Số #110

C17H35COONa

công thức rút gọn C18H35NaO2


natri stearat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 306.4591

Khối lượng riêng (kg/m3) 1020

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 245

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học C17H35COONa

Chất Hóa Học Kết Quả Số #111

CH2=CH-COONa

công thức rút gọn


Natri acrylat

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 300

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CH2=CH-COONa

Chất Hóa Học Kết Quả Số #112

CH3CH2CH2CH2COONa

công thức rút gọn C5H9NaO2


natri pentanat

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 124.1135

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CH3CH2CH2CH2COONa

Chất Hóa Học Kết Quả Số #113

CH3COOK

công thức rút gọn C2H3KO2


kali axetat

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 98.1423

Khối lượng riêng (kg/m3) 1570

Màu sắc màu trắng chảy rữa

Trạng thái thông thường Bột tinh thể

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 292

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CH3COOK

Chất Hóa Học Kết Quả Số #114

CH3COONa

công thức rút gọn C2H3NaO2


natri acetat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 82.0338

Khối lượng riêng (kg/m3) 1528

Màu sắc trắng chảy rữa không mùi

Trạng thái thông thường bột

Nhiệt độ sôi (°C) 881

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 324

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CH3COONa

Chất Hóa Học Kết Quả Số #115

CH3COONH4

công thức rút gọn C2H7NO2


Amoni axetat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 77.0825

Khối lượng riêng (kg/m3) 1170

Màu sắc màu trắng,

Trạng thái thông thường Tinh thể chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 113

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CH3COONH4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #116

Cs2S


Cezi Sunfua

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 297.8759

Khối lượng riêng (kg/m3) 4190

Màu sắc màu trắng đến màu vàng

Trạng thái thông thường Chất rắn kết tinh

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 510

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Cs2S

Chất Hóa Học Kết Quả Số #117

CS2


Cacbon disunfua

carbon disulfide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 76.1407

Khối lượng riêng (kg/m3) 1261

Màu sắc Không màu; không tinh khiết có màu vàng

Trạng thái thông thường Lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 46.3

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -110.8

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CS2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #118

Cu(NO3)2

công thức rút gọn CuN2O6


Đồng nitrat

copper(ii) nitrate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 187.5558

Khối lượng riêng (kg/m3) 3050

Màu sắc màu xanh dương

Trạng thái thông thường tinh thể

Nhiệt độ sôi (°C) 170

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 114

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Cu(NO3)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #119

Cu(OH)2

công thức rút gọn CuH2O2


Đồng (II) hidroxit

copper(ii) hydroxide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 97.5607

Khối lượng riêng (kg/m3) 3368

Màu sắc màu xanh lam hay lục-lam

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 80

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Cu(OH)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #120

Cu2S


Đồng(I) sunfua

copper(i) sulfide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 159.1570

Khối lượng riêng (kg/m3) 5600

Màu sắc Đen

Trạng thái thông thường bột

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1130

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Cu2S

Chất Hóa Học Kết Quả Số #121

CuCl

công thức rút gọn ClCu


Đồng(I) clorua

copper(i) chloride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 98.9990

Khối lượng riêng (kg/m3) 4140

Màu sắc Bột trắng, hơi xanh từ tạp chất oxy hóa

Trạng thái thông thường Chất rắn dạng bột

Nhiệt độ sôi (°C) 1490

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 423

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CuCl

Chất Hóa Học Kết Quả Số #122

CuCl2

công thức rút gọn Cl2Cu


Đồng(II) clorua

copper(ii) chloride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 134.4520

Khối lượng riêng (kg/m3) 3386

Màu sắc nâu (khan)

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 993

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 498

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CuCl2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #123

CuS


Đồng sulfat

copper(ii) sulfide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 95.6110

Khối lượng riêng (kg/m3) 4760

Màu sắc Bột màu đen

Trạng thái thông thường Chất rắn

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CuS

Chất Hóa Học Kết Quả Số #124

CuSO4

công thức rút gọn CuO4S


Đồng(II) sunfat

copper(ii) sulfate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 159.6086

Khối lượng riêng (kg/m3) 3603

Màu sắc bột trắng (khan)

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 110

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CuSO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #125

Fe(NO3)3

công thức rút gọn FeN3O9


Sắt(III) nitrat

iron(iii) nitrate

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 241.8597

Khối lượng riêng (kg/m3) 1700

Màu sắc màu tím

Trạng thái thông thường chất rắn tinh thể

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 37

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Fe(NO3)3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #126

Fe2(SO4)3

công thức rút gọn Fe2O12S3


sắt (III) sulfat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 399.8778

Khối lượng riêng (kg/m3) 3097

Màu sắc xám nhạt

Trạng thái thông thường tinh thể

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 480

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Fe2(SO4)3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #127

FeCl2

công thức rút gọn Cl2Fe


sắt (II) clorua

iron(ii) chloride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 126.7510

Khối lượng riêng (kg/m3) 3160

Màu sắc xám

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1023

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 667

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học FeCl2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #128

FeCl3

công thức rút gọn Cl3Fe


Sắt triclorua

iron chloride

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 162.2040

Khối lượng riêng (kg/m3) 2898

Màu sắc lục đậm dưới ánh sáng phản chiếu; đỏ tím dưới ánh sáng thường

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 315

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 306

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học FeCl3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #129

FeCO3

công thức rút gọn CFeO3


sắt (II) cacbonat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 115.8539

Khối lượng riêng (kg/m3) 3900

Màu sắc bột màu trắng hoặc tinh thể

Trạng thái thông thường Chất rắn

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học FeCO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #130

FeS


sắt (II) sulfua

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 87.9100

Khối lượng riêng (kg/m3) 4840

Màu sắc Màu xám

Trạng thái thông thường Chất rắn dạng bột hoặc dạng viên

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1194

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học FeS

Chất Hóa Học Kết Quả Số #131

FeSO4

công thức rút gọn FeO4S


Sắt(II) sunfat

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 151.9076

Khối lượng riêng (kg/m3) 3650

Màu sắc tinh thể không màu(khan)

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 680

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học FeSO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #132

HCOONa

công thức rút gọn CHNaO2


Natri format

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 68.0072

Khối lượng riêng (kg/m3) 1920

Màu sắc hạt nhỏ màu trắng chảy rữa

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 253

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học HCOONa

Chất Hóa Học Kết Quả Số #133

HgS


Thủy ngân(II) sunfua

mercury(ii) sulfide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 232.6550

Khối lượng riêng (kg/m3) 8100

Màu sắc màu đỏ

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 580

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học HgS

Chất Hóa Học Kết Quả Số #134

K2CO3

công thức rút gọn CK2O3


kali cacbonat

potassium carbonate

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 138.2055

Khối lượng riêng (kg/m3) 2430

Màu sắc trắng, hút ẩm rắn

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 891

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học K2CO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #135

K2CrO4

công thức rút gọn CrK2O4


Kali cromat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 194.1903

Khối lượng riêng (kg/m3) 2732

Màu sắc Vàng

Trạng thái thông thường Rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1000

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 986

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học K2CrO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #136

K2MnO4


kali manganat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 197.1322

Khối lượng riêng (kg/m3) 2780

Màu sắc Tinh thể màu lục đậm

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 190

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học K2MnO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #137

K2S


kali sulfua

potassium sulfide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 110.2616

Khối lượng riêng (kg/m3) 1740

Màu sắc nguyên chất: không màu; có tạp chất: màu vàng nâu

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 912

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 840

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học K2S

Chất Hóa Học Kết Quả Số #138

K2SO3

công thức rút gọn K2O3S


Kali sunfit

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 158.2598

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường Chất rắn

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học K2SO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #139

K2SO4

công thức rút gọn K2O4S


Kali sunfat

potassium sulfate

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 174.2592

Khối lượng riêng (kg/m3) 2660

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường Chất rắn kết tinh

Nhiệt độ sôi (°C) 1689

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1069

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học K2SO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #140

K3PO4

công thức rút gọn K3O4P


kali photphat

tripotassium phosphate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 212.2663

Khối lượng riêng (kg/m3) 2564

Màu sắc Bột trắng có mùi

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1380

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học K3PO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #141

KAlO2

công thức rút gọn AlKO2


Kai Aluminat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 98.07864 ± 0.00070

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường Tinh thể

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học KAlO2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #142

KBr

công thức rút gọn BrK


kali bromua

potassium bromide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 119.0023

Khối lượng riêng (kg/m3) 2740

Màu sắc màu trắng; không mùi

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1435

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 734

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học KBr

Chất Hóa Học Kết Quả Số #143

KBrO3

công thức rút gọn BrKO3


Kali bromat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 167.0005

Khối lượng riêng (kg/m3) 3270

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn tinh thể

Nhiệt độ sôi (°C) 370

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 350

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học KBrO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #144

KCl

công thức rút gọn ClK


kali clorua

potassium chloride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 74.5513

Khối lượng riêng (kg/m3) 1984

Màu sắc tinh thể màu trắng

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1420

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 770

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học KCl

Chất Hóa Học Kết Quả Số #145

KClO

công thức rút gọn ClKO


Kali hypoclorit

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 90.5507

Khối lượng riêng (kg/m3) 1160

Màu sắc màu xám nhạt

Trạng thái thông thường Chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 102

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học KClO

Chất Hóa Học Kết Quả Số #146

KClO3

công thức rút gọn ClKO3


kali clorat

potassium chlorate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 122.5495

Khối lượng riêng (kg/m3) 2320

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường tinh thể, rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 400

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 356

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học KClO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #147

KClO4

công thức rút gọn ClKO4


Kali perclorat

potassium perchlorate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 138.5489

Khối lượng riêng (kg/m3) 2.5239

Màu sắc Không màu hoặc màu trắng

Trạng thái thông thường Rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 600

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 525

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học KClO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #148

KCN

công thức rút gọn CKN


Kali Xyanua

potassium cyanide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 65.1157

Khối lượng riêng (kg/m3) 1.52

Màu sắc Trắng

Trạng thái thông thường Tinh thể rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1625

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 634.5

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học KCN

Chất Hóa Học Kết Quả Số #149

KF

công thức rút gọn FK


Potassium fluoride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 58.09670 ± 0.00010

Khối lượng riêng (kg/m3) 2480

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1.502

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 858

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học KF

Chất Hóa Học Kết Quả Số #150

KHCO3

công thức rút gọn CHKO3


Kali hidro cacbonat

potassium hydrogencarbonate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 100.1151

Khối lượng riêng (kg/m3) 2170

Màu sắc Trắng

Trạng thái thông thường Rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 292

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học KHCO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #151

KHSO4

công thức rút gọn HKO4S


Kali hidro sunfat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 136.1688

Khối lượng riêng (kg/m3) 2245

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 300

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 197

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học KHSO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #152

KI

công thức rút gọn IK


kali iodua

potassium iodide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 166.00277 ± 0.00013

Khối lượng riêng (kg/m3) 3123

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1330

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 681

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học KI

Chất Hóa Học Kết Quả Số #153

KMnO4


kali pemanganat

potassium permanganate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 158.0339

Khối lượng riêng (kg/m3) 2703

Màu sắc hình cái kim màu tím-xám màu đỏ tươi trong dung dịch

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 240

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học KMnO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #154

KNO2


kali nitrit

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 85.10380 ± 0.00090

Khối lượng riêng (kg/m3) 1914

Màu sắc màu trắng hoặc hơi vàng

Trạng thái thông thường Chất rắn chảy rữa

Nhiệt độ sôi (°C) 537

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 440

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học KNO2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #155

KNO3


kali nitrat; diêm tiêu

potassium nitrate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 101.1032

Khối lượng riêng (kg/m3) 2109

Màu sắc màu trắng; không mùi

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 400

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 334

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học KNO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #156

Mg(NO3)2

công thức rút gọn MgN2O6


magie nitrat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 148.3148

Khối lượng riêng (kg/m3) 2300

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường Chất rắn tinh thể

Nhiệt độ sôi (°C) 330

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 129

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Mg(NO3)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #157

Mg3(PO4)2

công thức rút gọn Mg3O8P2


Magie phosphat

magnesium phosphate

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 262.8577

Màu sắc Bột tinh thể màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1184

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Mg3(PO4)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #158

Mg3N2


Magie nirua

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 100.9284

Khối lượng riêng (kg/m3) 2712

Màu sắc bột màu vàng xanh

Trạng thái thông thường chất rắn

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Mg3N2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #159

MgCl2

công thức rút gọn Cl2Mg


Magie clorua

magnesium chloride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 95.2110

Khối lượng riêng (kg/m3) 2.32

Màu sắc Trắng

Trạng thái thông thường Rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1412

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 714

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học MgCl2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #160

MgCO3

công thức rút gọn CMgO3


Magie cacbonat

magnesium carbonate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 84.3139

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 540

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học MgCO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #161

MgSO4

công thức rút gọn MgO4S


Magie sunfat

magnesium sulfate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 120.3676

Khối lượng riêng (kg/m3) 2660

Màu sắc Trắng

Trạng thái thông thường Tinh thể

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1124

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học MgSO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #162

MnCl2

công thức rút gọn Cl2Mn


Mangan(II) diclorua

manganese(ii) chloride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 125.8440

Khối lượng riêng (kg/m3) 2977

Màu sắc màu hồng

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1225

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 654

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học MnCl2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #163

MnSO4

công thức rút gọn MnO4S


Mangan sulfat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 151.0006

Khối lượng riêng (kg/m3) 3250

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường Tinh thể

Nhiệt độ sôi (°C) 850

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 710

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học MnSO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #164

Na2CO3

công thức rút gọn CNa2O3


natri cacbonat

sodium carbonate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 105.9884

Khối lượng riêng (kg/m3) 2540

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường Tinh thể

Nhiệt độ sôi (°C) 1600

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 851

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Na2CO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #165

Na2HPO4

công thức rút gọn HNa2O4P


natri dihidro photphat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 141.9588

Khối lượng riêng (kg/m3) 500

Màu sắc tinh thể màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 250

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Na2HPO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #166

Na2S


natri sulfua

sodium sulfide

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 78.0445

Khối lượng riêng (kg/m3) 1856

Màu sắc không màu, hút ẩm

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1176

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Na2S

Chất Hóa Học Kết Quả Số #167

Na2S2O3

công thức rút gọn Na2O3S2


natri thiosulfat

sodium thiosulfate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 158.1077

Khối lượng riêng (kg/m3) 1667

Màu sắc tinh thể màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 100

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 48.3

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Na2S2O3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #168

Na2S2O4

công thức rút gọn Na2O4S2


Natri dithionit

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 174.1071

Khối lượng riêng (kg/m3) 2380

Màu sắc dạng bột tinh thể màu trắng tới hơi xám llớp ngoài màu vàng chanh nhạt có mùi lưu huỳnh nhẹ

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 52

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Na2S2O4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #169

Na2SiO3

công thức rút gọn Na2O3Si


natri silicat

sodium silicate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 122.0632

Khối lượng riêng (kg/m3) 2610

Màu sắc Tinh thể màu trắng đục đến xanh lục

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1088

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Na2SiO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #170

Na2SO3

công thức rút gọn Na2O3S


natri sulfit

sodium sulfite

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 126.0427

Khối lượng riêng (kg/m3) 2633

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 33.4

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Na2SO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #171

Na2SO4

công thức rút gọn Na2O4S


natri sulfat

sodium sulfate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 142.0421

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Na2SO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #172

Na3PO4

công thức rút gọn Na3O4P


natri photphat

sodium phosphate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 163.9407

Khối lượng riêng (kg/m3) 1620

Màu sắc tinh thể hay có dạng hạt màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 73

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Na3PO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #173

NaBH4

công thức rút gọn BH4Na


Natri borohydrua

sodium borohydride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 37.8325

Khối lượng riêng (kg/m3) 1.074

Màu sắc Trắng

Trạng thái thông thường Rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 500

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 400

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học NaBH4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #174

NaBr

công thức rút gọn BrNa


Natri bromua

sodium bromide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 102.8938

Khối lượng riêng (kg/m3) 3210

Màu sắc Bột trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1396

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 747

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học NaBr

Chất Hóa Học Kết Quả Số #175

NaCl

công thức rút gọn ClNa


Natri Clorua

sodium chloride

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 58.4428

Khối lượng riêng (kg/m3) 2160

Màu sắc kết tinh màu trắng hay không màu

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1465

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 801

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học NaCl

Chất Hóa Học Kết Quả Số #176

NaClO

công thức rút gọn ClNaO


Natri hypoclorit

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 74.4422

Khối lượng riêng (kg/m3) 1110

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 101

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 18

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học NaClO

Chất Hóa Học Kết Quả Số #177

NaClO3

công thức rút gọn ClNaO3


Natri clorat

sodium chlorate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 106.4410

Khối lượng riêng (kg/m3) 2500

Màu sắc dạng rắn màu trắng; không mùi

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 248

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học NaClO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #178

NaCrO2

công thức rút gọn CrNaO2


Sodium chromite

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 106.9847

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học NaCrO2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #179

NaF

công thức rút gọn FNa


Natri florua

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 41.98817248 ± 0.00000052

Khối lượng riêng (kg/m3) 2558

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường dạng rắn - không mùi

Nhiệt độ sôi (°C) 1695

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 993

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học NaF

Chất Hóa Học Kết Quả Số #180

NaHCO3

công thức rút gọn CHNaO3


natri hidrocacbonat

sodium bicarbonate

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 84.0066

Khối lượng riêng (kg/m3) 2159

Màu sắc kết tinh màu trắng

Trạng thái thông thường Chất rắn

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học NaHCO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #181

NaHSO3

công thức rút gọn HNaO3S


Natri bisulfit

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 104.0609

Khối lượng riêng (kg/m3) 1.48

Màu sắc Trắng

Trạng thái thông thường Rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 150

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học NaHSO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #182

NaHSO4

công thức rút gọn HNaO4S


Natri hidro sunfat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 120.0603

Khối lượng riêng (kg/m3) 2.742

Màu sắc Trắng

Trạng thái thông thường Rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 315

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 315

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học NaHSO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #183

NaI

công thức rút gọn INa


natri iodua

sodium iodide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 149.894239 ± 0.000030

Khối lượng riêng (kg/m3) 3670

Màu sắc dạng bột trắng chảy rữa

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1.304

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 661

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học NaI

Chất Hóa Học Kết Quả Số #184

NaNO2

công thức rút gọn NNaO2


Natri nitrit

sodium nitrite

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 68.99527 ± 0.00080

Khối lượng riêng (kg/m3) 2168

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường dạng rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 271

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học NaNO2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #185

NaNO3

công thức rút gọn NNaO3


Natri Nitrat

sodium nitrate

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 84.9947

Khối lượng riêng (kg/m3) 2257

Màu sắc bột trắng hay tinh thể không màu có vị ngọt

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 380

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 308

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học NaNO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #186

NH4Cl

công thức rút gọn ClH4N


amoni clorua

ammonium chloride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 53.4915

Khối lượng riêng (kg/m3) 1527

Màu sắc màu trắng, hút ẩm; không mùi

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 520

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 338

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học NH4Cl

Chất Hóa Học Kết Quả Số #187

NH4HCO3

công thức rút gọn CH5NO3


Amoni bicacbonat

ammonium bicarbonate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 79.0553

Khối lượng riêng (kg/m3) 1586

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 41.9

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học NH4HCO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #188

NH4NO3

công thức rút gọn H4N2O3


amoni nitrat

ammonium nitrate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 80.0434

Khối lượng riêng (kg/m3) 1730

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 210

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 169

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học NH4NO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #189

NiCl2

công thức rút gọn Cl2Ni


Niken(II) clorua

nickel(ii) chloride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 129.5994

Khối lượng riêng (kg/m3) 3550

Màu sắc Vàng nâu

Trạng thái thông thường Rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1001

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học NiCl2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #190

Pb(NO3)2

công thức rút gọn N2O6Pb


chì nitrat

lead(ii) nitrate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 331.2098

Khối lượng riêng (kg/m3) 4530

Màu sắc Tinh thể trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 470

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Pb(NO3)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #191

PbS


Chì(II) sunfua

lead(ii) sulfide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 239.2650

Khối lượng riêng (kg/m3) 7600

Màu sắc Đen

Trạng thái thông thường Rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1281

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1118

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học PbS

Chất Hóa Học Kết Quả Số #192

PCl3

công thức rút gọn Cl3P


Photpho (III) clorua

phosphorus trichloride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 137.3328

Khối lượng riêng (kg/m3) 1574

Màu sắc Không màu

Trạng thái thông thường Lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 76.1

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -93.6

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học PCl3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #193

PCl5

công thức rút gọn Cl5P


Photpho pentaclorua

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 208.2388

Khối lượng riêng (kg/m3) 2100

Màu sắc tinh thể không màu/màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 166

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 160

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học PCl5

Chất Hóa Học Kết Quả Số #194

SbF3

công thức rút gọn F3Sb


Antimon(III) florua

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 178.7552

Khối lượng riêng (kg/m3) 4.379

Màu sắc Xám hoặc trắng

Trạng thái thông thường Rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 376

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 292

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học SbF3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #195

SiCl4

công thức rút gọn Cl4Si


Silic tetraclorua

silicon tetrachloride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 169.8975

Khối lượng riêng (kg/m3) 1483

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 57

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học SiCl4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #196

SiF4

công thức rút gọn F4Si


Silic tetraflorua

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 104.07911 ± 0.00030

Khối lượng riêng (kg/m3) 4690

Màu sắc Không màu

Trạng thái thông thường Khí

Nhiệt độ sôi (°C) -86

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -90

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học SiF4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #197

SnCl2

công thức rút gọn Cl2Sn


Thiếc(II) clorua

stannous chloride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 189.6160

Khối lượng riêng (kg/m3) 3950

Màu sắc Trắng

Trạng thái thông thường Rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 623

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 247

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học SnCl2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #198

SnCl4

công thức rút gọn Cl4Sn


Thiếc(IV) clorua

tin(iv) chloride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 260.5220

Khối lượng riêng (kg/m3) 2226

Màu sắc Không màu

Trạng thái thông thường Lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 114.15

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -33

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học SnCl4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #199

Zn(NO3)2

công thức rút gọn N2O6Zn


Kẽm nitrat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 189.3898

Khối lượng riêng (kg/m3) 2060

Màu sắc tinh thể không màu, chảy nước

Nhiệt độ sôi (°C) 125

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 110

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Zn(NO3)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #200

Zn3P2

công thức rút gọn P2Zn3


kẽm photphua

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 258.0875

Khối lượng riêng (kg/m3) 4550

Màu sắc Tinh thể xám tứ góc

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1.16

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Zn3P2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #201

ZnSO4

công thức rút gọn O4SZn


kẽm sulfat

zinc sulfate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 161.4426

Khối lượng riêng (kg/m3) 3540

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 740

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 680

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học ZnSO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #202

ZnS

công thức rút gọn SZn


kẽm sulfua

zinc sulfide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 97.4450

Khối lượng riêng (kg/m3) 4090

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1.185

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học ZnS

Chất Hóa Học Kết Quả Số #203

ZnCl2

công thức rút gọn Cl2Zn


Kẽm clorua

zinc chloride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 136.2860

Khối lượng riêng (kg/m3) 2907

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 732

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 290

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học ZnCl2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #204

K2SO4

công thức rút gọn K2O4S


kali sunfat

potassium sulfate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 174.2592

Khối lượng riêng (kg/m3) 2

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường Chất rắn kết tinh

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học K2SO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #205

(NH4)2CO3

công thức rút gọn CH8N2O3


amoni cacbonat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 96.0858

Khối lượng riêng (kg/m3) 1.5

Màu sắc không màu, trắng

Trạng thái thông thường rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 58

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học (NH4)2CO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #206

(NH4)2SO4

công thức rút gọn H8N2O4S


amoni sulfat

ammonium sulfate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 132.1395

Khối lượng riêng (kg/m3) 1769

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 235

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học (NH4)2SO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #207

(NH4)3PO4

công thức rút gọn H12N3O4P


amoni photphat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 149.0867

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học (NH4)3PO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #208

AgBr


bạc bromua

silver bromide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 187.7722

Khối lượng riêng (kg/m3) 6.473

Nhiệt độ sôi (°C) 1502

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 432

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AgBr

Chất Hóa Học Kết Quả Số #209

AgNO3


bạc nitrat

silver nitrate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 169.8731

Khối lượng riêng (kg/m3) 4.35

Nhiệt độ sôi (°C) 444

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 212

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AgNO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #210

Al2(SO4)3

công thức rút gọn Al2O12S3


Nhôm sunfat

aluminium sulfate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 342.1509

Khối lượng riêng (kg/m3) 2672

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 770

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Al2(SO4)3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #211

AlCl3


Nhôm clorua

aluminium chloride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 133.3405

Khối lượng riêng (kg/m3) 2480

Nhiệt độ sôi (°C) 120

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 192.4

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AlCl3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #212

Ba(NO3)2

công thức rút gọn BaN2O6


Bari nitrat

barium nitrate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 261.3368

Khối lượng riêng (kg/m3) 3.24

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 592

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ba(NO3)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #213

AgCl


bạc clorua

silver chloride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 143.3212

Khối lượng riêng (kg/m3) 5.56

Trạng thái thông thường rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1547

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 455

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AgCl

Chất Hóa Học Kết Quả Số #214

Fe(NO3)2

công thức rút gọn FeN2O6


sắt (II) nitrat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 179.8548

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 60

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Fe(NO3)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #215

NH4NO2

công thức rút gọn H4N2O2


amoni nitrit

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 64.0440

Khối lượng riêng (kg/m3) 1690

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học NH4NO2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #216

CaSO4

công thức rút gọn CaO4S


Canxi sunfat

calcium sulfate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 136.1406

Khối lượng riêng (kg/m3) 2960

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1460

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CaSO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #217

CrCl2

công thức rút gọn Cl2Cr


Crom(II) clorua

chromous chloride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 122.9021

Khối lượng riêng (kg/m3) 2880

Nhiệt độ sôi (°C) 1302

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 824

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CrCl2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #218

CrCl3

công thức rút gọn Cl3Cr


Crom(III) clorua

chromium(iii) chloride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 158.3551

Khối lượng riêng (kg/m3) 2870

Nhiệt độ sôi (°C) 1300

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1152

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CrCl3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #219

(CH3COO)2Ca

công thức rút gọn C4H6CaO4


canxi acetat

canxi acetat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 158.1660

Khối lượng riêng (kg/m3) 1.509

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 160

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học (CH3COO)2Ca

Advertisement

Phức Hữu Cơ

Al(C2H5)3
Advertisement

Nguyên Tố Chu Kỳ 1

He H2

Nguyên Tố Chu Kỳ 3

Si P S Mg Na Cl2 Al

Nguyên Tố Chu Kỳ 5

Ag
Advertisement

Nguyên Tố Chu Kỳ 6

Cs Ba Bi Hg Pb Au

Nguyên Tố Chu Kỳ 7

Nhóm Nguyên Tố IIIB

Nhóm Nguyên Tố IVB

Nhóm Nguyên Tố VB

Nhóm Nguyên Tố VIIB

K2MnO4 MnCl2 MnO2 MnSO4

Nhóm Nguyên Tố VIIIB

Fe

Nhóm Nguyên Tố VIIIB

Ni NiCl2

Nhóm Nguyên Tố VIIIA

Ne He

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 12:35:11pm