Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Na2SO4 ra CO2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Na2SO4 (natri sulfat) ra CO2 (Cacbon dioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

C + 2Na2SO4 + 2SiO22Na2SiO3 + 2SO2 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + Na2SO4 + SiO2 => Na2SiO3 + SO2 + CO2  

Phương trình số #3

Na2SO4 + Ba(HCO3)2H2O + Na2CO3 + CO2 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2SO4 + Ba(HCO3)2 => H2O + Na2CO3 + CO2 + BaSO4  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-05 01:42:00am