Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ LiAlH4 ra H2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ LiAlH4 (Liti tetrahidroaluminat) ra H2 (hidro) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2LiAlH42Al + 3H2 + 2LiH

Nhiệt độ: 125-170°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình LiAlH4 => Al + H2 + LiH  

Phương trình số #3

4H2O + LiAlH4Al(OH)3 + 4H2 + LiOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + LiAlH4 => Al(OH)3 + H2 + LiOH  

Phương trình số #4

4HCl + LiAlH4AlCl3 + 4H2 + LiCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + LiAlH4 => AlCl3 + H2 + LiCl  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-20 09:02:56am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(