Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ KClO3 ra P2O5

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ KClO3 (kali clorat) ra P2O5 (diphotpho penta oxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

5KClO3 + 6P → 5KCl + 3P2O5

Điều kiện khác: nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KClO3 + P => KCl + P2O5  

Phương trình số #2

5KClO3 + 6P → 5KCl + 3P2O5

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KClO3 + P => KCl + P2O5  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 06:48:47pm