Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HCl ra HPO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra HPO3 (Axit meta-phosphoric) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho HCl (axit clohidric) tác dụng vói P2O5 (diphotpho penta oxit) tạo thành POCl3 (Phosphoryl triclorua)

Phương trình để tạo ra chất HCl (axit clohidric) (hydrogen chloride)

Cl2 + C3H8 → HCl + C3H7Cl CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd Cl2 + H2S → 2HCl + S

Phương trình để tạo ra chất P2O5 (diphotpho penta oxit) (phosphorus pentoxide)

5KClO3 + 6P → 5KCl + 3P2O5 5K2Cr2O7 + 6P → 5K2O + 3P2O5 + 5Cr2O3 5FeO + 2P → 5Fe + P2O5

Phương trình để tạo ra chất POCl3 (Phosphoryl triclorua) (Phosphoryl trichloride; Phosphoryl chloride; Phosphorus oxytrichloride; Phosphorus trichlorideoxide; Trichlorophosphine oxide; Phosphorus oxychloride)

3HCl + 2P2O5 → POCl3 + 3HPO3 P2O5 + 3PCl5 → 5POCl3 O2 + 2PCl3 → 2POCl3

Phương trình để tạo ra chất HPO3 (Axit meta-phosphoric) (metaphosphoric acid)

3HCl + 2P2O5 → POCl3 + 3HPO3 2P2O5 + 3HBr → 3HPO3 + POBr3 H3PO4 → H2O + HPO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-05 12:17:59am