Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CH3Br ra C6H5CH3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CH3Br (Metyl Bromua) ra C6H5CH3 (Toluen) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

2Na + C6H5Br + CH3BrC6H5CH3 + 2NaBr

Dung môi: Dung dịch ether khô

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na + C6H5Br + CH3Br => C6H5CH3 + NaBr  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Na (natri) tác dụng vói C6H5Br (Bromobenzen) CH3Br (Metyl Bromua) tạo thành C6H5CH3 (Toluen) ,trong điều kiện dung môi Dung dịch ether khô

Phương trình để tạo ra chất Na (natri) (sodium)

C + 6NaOH → 3H2 + 2Na + 2Na2CO3 2NaCl → Cl2 + 2Na 4NaOH → 2H2O + 4Na + O2

Phương trình để tạo ra chất C6H5Br (Bromobenzen) ()

Br2 + C6H6 → C6H5Br + HBr Br2 + C6H6 → HCl + C6H5Br C6H5OH + HBr → H2O + C6H5Br

Phương trình để tạo ra chất CH3Br (Metyl Bromua) ()

Br2 + CH4 → CH3Br + HBr CH3OH + HBr → H2O + CH3Br

Phương trình để tạo ra chất C6H5CH3 (Toluen) ()

C6H6 + CH3Cl → HCl + C6H5CH3 2H2 + C6H5CHO → H2O + C6H5CH3 2Na + C6H5Br + CH3Br → C6H5CH3 + 2NaBr

Phương trình để tạo ra chất NaBr (Natri bromua) (sodium bromide)

NaOH + C6H5Br → C6H5ONa + H2O + NaBr Br2 + 2NaI → I2 + 2NaBr 2Br2 + 8NaOH + CrBr2 → 4H2O + Na2CrO4 + 6NaBr

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-05 01:08:41am