Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ C ra Na2CO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ C (cacbon) ra Na2CO3 (natri cacbonat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

2C + Na2Cr2O72CO + Na2CO3 + Cr2O3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + Na2Cr2O7 => CO + Na2CO3 + Cr2O3  

Phương trình số #3

3C + 4NaO22Na2CO3 + CO2

Nhiệt độ: 100°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + NaO2 => Na2CO3 + CO2  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-05 01:37:58am