Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ba(AlO2)2 ra Ba(HCO3)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ba(AlO2)2 (Bari aluminat) ra Ba(HCO3)2 (Bari Bicacbonat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2O (nước) tác dụng vói CO2 (Cacbon dioxit) Ba(AlO2)2 (Bari aluminat) tạo thành Al(OH)3 (Nhôm hiroxit)

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

2NaOH + NH4HSO4 → 2H2O + Na2SO4 + NH3 3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2 H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2

Phương trình để tạo ra chất CO2 (Cacbon dioxit) (carbon dioxide)

CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd C + O2 → CO2 2CO + O2 → 2CO2

Phương trình để tạo ra chất Ba(AlO2)2 (Bari aluminat) ()

2Al + 2H2O + Ba(OH)2 → 3H2 + Ba(AlO2)2 Al2(SO4)3 + 4H2O + 5Ba → 4H2 + 3BaSO4 + 2Ba(AlO2)2 2AlCl3 + 4Ba(OH)2 → 3BaCl2 + 4H2O + Ba(AlO2)2

Phương trình để tạo ra chất Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) (aluminium hydroxide)

CO2 + K[Al(OH)4] → Al(OH)3 + KHCO3 AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl 2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2

Phương trình để tạo ra chất Ba(HCO3)2 (Bari Bicacbonat) ()

Ba(OH)2 + 2CO2 → Ba(HCO3)2 H2O + CO2 + Ba(AlO2)2 → Al(OH)3 + Ba(HCO3)2 H2O + CO2 + BaCO3 → Ba(HCO3)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 08:36:14pm