Chất Hóa Học - OHC6H5COOH - axit salicylic

Salicylic acid

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

OHC6H5COOH

công thức rút gọn C7H7O3


axit salicylic

Salicylic acid

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 139.1287

Màu sắc Không màu

Trạng thái thông thường tinh thể

Nhiệt độ sôi (°C) 200

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 158.6

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất OHC6H5COOH

Đánh giá

OHC6H5COOH - axit salicylic - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-OHC6H5COOH-axit+salicylic-3260
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 39. Bài thực hành 6

Làm các thí nghiệm bên dưới

CHƯƠNG 6 DUNG DỊCH

Trong thí nghiệm hoá học hoặc trong đời sống hàng ngày các em thường hoà tan nhiều chất như đường, muối... trong nước, ta có những dung dịch đường, muối... Vậy dung dịch là gì ? Các bạn hãy tìm hiểu.

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

Các bạn đã biết, ở một nhiệt độ nhất định các chất khác nhau có thể bị hoà tan nhiều hay ít khác nhau. Đối với một chất nhất định, ở những nhiệt độ khác nhau cũng hoà tan nhiều ít khác nhau. Để có thể xác định được lượng chất tan này, chúng ta hãy tìm hiểu độ tan của chất.

Bài 42. Nồng độ dung dịch

Thường có nhiều cách biểu diễn nồng độ dung dịch, các em sẽ tìm hiểu hai loại nồng độ dung dịch là nồng độ phần trăm và nồng độ mol. x

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học OHC6H5COOH (axit salicylic)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu OHC6H5COOH có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

OHC6H5COOH có tác dụng với C6H11CH2MgBr không? OHC6H5COOH có tác dụng với C6H11CH2CH(OH)CH3 không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH3C(CH3)=CHCH3 không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH3CH(CH3)CH2CH3 không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH3CH(CH3)CH3 không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH3CH(CH3)CH2Cl không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH3C(Cl)(CH3)CH3 không? OHC6H5COOH có tác dụng với C6H11Br không? OHC6H5COOH có tác dụng với C6H11MgBr không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH2Br không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH2MgBr không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH3CH(Br)CH2(Br) không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH2Br – CHBr – COOH không? OHC6H5COOH có tác dụng với C5H10Br2 không? OHC6H5COOH có tác dụng với H-COONa không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH2NH2CH2COOH không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH2NH2CH2COONa không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH3-O-C2H5 không? OHC6H5COOH có tác dụng với C6H4 (OH)2 không? OHC6H5COOH có tác dụng với C17H33COOK không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH3COOCl không? OHC6H5COOH có tác dụng với C3H5(ONO2)3 không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH3CH(ONa)COONa không? OHC6H5COOH có tác dụng với Na3P không? OHC6H5COOH có tác dụng với Na2[Zn(CN)4] không? OHC6H5COOH có tác dụng với Zn(O2CCH3)2 không? OHC6H5COOH có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? OHC6H5COOH có tác dụng với (C12H21O11)2Cu không? OHC6H5COOH có tác dụng với (C12H21O11)2Cu không? OHC6H5COOH có tác dụng với (C17H31COO)3C3H5 không? OHC6H5COOH có tác dụng với (CH3)2CHCOOH không? OHC6H5COOH có tác dụng với (C2H4(OH)O)2Cu không? OHC6H5COOH có tác dụng với [C6H7O2(OCOCH3)3]n không? OHC6H5COOH có tác dụng với [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n không? OHC6H5COOH có tác dụng với [C6H7O2(OH)2OCS–SNa]n không? OHC6H5COOH có tác dụng với [C6H7O2(ONO2)3]n không? OHC6H5COOH có tác dụng với C6H5-CH=CH-COOH không? OHC6H5COOH có tác dụng với C6H5-CH2-COOH không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH≡C-COOH không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH2=CH-CN không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH2=CH-COONa không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH3-(CH2)4-COOH không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH3-CH=CH-COOH không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH3-CO-CH2OH không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH3(CH2)3-COOH không? OHC6H5COOH có tác dụng với HCOOCH2CH2CH3 không? OHC6H5COOH có tác dụng với HOOC-(CH2)4-COOH không? OHC6H5COOH có tác dụng với HOOC-CH(OH)-CH2-COOH không? OHC6H5COOH có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? OHC6H5COOH có tác dụng với (-CF2-CF2-)n không? OHC6H5COOH có tác dụng với (-CH(C6H5)-CH2-)n không? OHC6H5COOH có tác dụng với (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n không? OHC6H5COOH có tác dụng với (-CH2-C(Cl)=CH-CH2-)n không? OHC6H5COOH có tác dụng với (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n không? OHC6H5COOH có tác dụng với KAl(SO4)2.12H2O không? OHC6H5COOH có tác dụng với As không? OHC6H5COOH có tác dụng với He không? OHC6H5COOH có tác dụng với Ne không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH3CH2CH=CH2 không? OHC6H5COOH có tác dụng với (CH3)2C=CH2 không? OHC6H5COOH có tác dụng với C4H8 không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH3CH2CH2CH=CH2 không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH3CH2CH=CHCH3 không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH3CH2C(CH3)=CH2 không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH3CH=CH(CH3)2 không? OHC6H5COOH có tác dụng với (CH3)2CHCH=CH2 không? OHC6H5COOH có tác dụng với C6H12 không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH2=CH(CH2)3CH3 không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH3CH=CHCH2CH2CH3 không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH2=C(CH3)CH2CH2CH3 không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH2=CHCH(CH3)CH2CH3 không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH2=CHCH2CH(CH3)2 không? OHC6H5COOH có tác dụng với (CH3)2C=CHCH2CH3 không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH3CH=C(CH3)CH2CH3 không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH3CH=CHC(CH3)2 không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH2=C(CH3)CH(CH3)2 không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH2=CHC(CH3)3 không? OHC6H5COOH có tác dụng với (CH3)2C=C(CH3)2 không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH3CCl2CH3 không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH3CH(OH)CH2OH không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH2(OH)CH2CH2OH không? OHC6H5COOH có tác dụng với CHBr2CHBr2 không? OHC6H5COOH có tác dụng với (CH3)3C-CH2-Br không? OHC6H5COOH có tác dụng với (CH3)2CHCH2CH2-OSO3H không? OHC6H5COOH có tác dụng với (CH3)3C-OH không? OHC6H5COOH có tác dụng với C6H5-ONO2 không? OHC6H5COOH có tác dụng với C6H5-OSO3H không? OHC6H5COOH có tác dụng với (HCOO)2Cu không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH3CCH không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH3OK không? OHC6H5COOH có tác dụng với K2SO4 không? OHC6H5COOH có tác dụng với Cr không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH3-CH2-COO-CH2-C6H5 không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH2 không? OHC6H5COOH có tác dụng với M không? OHC6H5COOH có tác dụng với HCOOC6H4CH3 không? OHC6H5COOH có tác dụng với CH3C6H4ONa không? OHC6H5COOH có tác dụng với BaZnO2 không? OHC6H5COOH có tác dụng với HgH2 không? OHC6H5COOH có tác dụng với AlH3 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có OHC6H5COOH (axit salicylic) là chất tham gia

Salicylic acid

(CH3CO)2O + OHC6H5COOH → CH3COOH + CH3COOC6H5COOH Xem tất cả phương trình sử dụng OHC6H5COOH

Phương trình có OHC6H5COOH (axit salicylic) là chất sản phẩm

Salicylic acid

Xem tất cả phương trình tạo ra OHC6H5COOH

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 10:38:37am