Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

CH3COOC6H5COOH

công thức rút gọn C9H9O4


Aspirin

Aspirin

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 181.1654

Màu sắc Trắng

Trạng thái thông thường Chất bột

Nhiệt độ sôi (°C) 140

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 138

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CH3COOC6H5COOH

Đánh giá

CH3COOC6H5COOH - Aspirin - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-CH3COOC6H5COOH-Aspirin-3259
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 37. Axit – Bazơ – Muối

Chúng ta đã làm quen với một loại hợp chất có tên là oxit. Trong các hợp chất vô cơ còn có các loại hợp chất khác : Axit, bazơ, muối. Chúng là những chất như thế nào ? Có công thức hoá học và tên gọi ra sao ? Được phân loại như thế nào ?

Bài 39. Bài thực hành 6

Làm các thí nghiệm bên dưới

CHƯƠNG 6 DUNG DỊCH

Trong thí nghiệm hoá học hoặc trong đời sống hàng ngày các em thường hoà tan nhiều chất như đường, muối... trong nước, ta có những dung dịch đường, muối... Vậy dung dịch là gì ? Các bạn hãy tìm hiểu.

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

Các bạn đã biết, ở một nhiệt độ nhất định các chất khác nhau có thể bị hoà tan nhiều hay ít khác nhau. Đối với một chất nhất định, ở những nhiệt độ khác nhau cũng hoà tan nhiều ít khác nhau. Để có thể xác định được lượng chất tan này, chúng ta hãy tìm hiểu độ tan của chất.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học CH3COOC6H5COOH (Aspirin)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu CH3COOC6H5COOH có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

CH3COOC6H5COOH có tác dụng với C6H11CH2Br không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với C6H11CH2MgBr không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với C6H11CH2CH(OH)CH3 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH3C(CH3)=CHCH3 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH3CH(CH3)CH2CH3 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH3CH(CH3)CH3 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH3CH(CH3)CH2Cl không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH3C(Cl)(CH3)CH3 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với C6H11Br không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với C6H11MgBr không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH2Br không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH2MgBr không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH3CH(Br)CH2(Br) không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH2Br – CHBr – COOH không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với C5H10Br2 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với H-COONa không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH2NH2CH2COOH không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH2NH2CH2COONa không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH3-O-C2H5 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với C6H4 (OH)2 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với C17H33COOK không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH3COOCl không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với C3H5(ONO2)3 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH3CH(ONa)COONa không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với Na3P không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với Na2[Zn(CN)4] không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với Zn(O2CCH3)2 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với (C12H21O11)2Cu không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với (C12H21O11)2Cu không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với (C17H31COO)3C3H5 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với (CH3)2CHCOOH không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với (C2H4(OH)O)2Cu không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với [C6H7O2(OCOCH3)3]n không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với [C6H7O2(OH)2OCS–SNa]n không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với [C6H7O2(ONO2)3]n không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với C6H5-CH=CH-COOH không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với C6H5-CH2-COOH không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH≡C-COOH không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH2=CH-CN không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH2=CH-COONa không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH3-(CH2)4-COOH không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH3-CH=CH-COOH không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH3-CO-CH2OH không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH3(CH2)3-COOH không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với HCOOCH2CH2CH3 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với HOOC-(CH2)4-COOH không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với HOOC-CH(OH)-CH2-COOH không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với (-CF2-CF2-)n không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với (-CH(C6H5)-CH2-)n không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với (-CH2-C(Cl)=CH-CH2-)n không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với KAl(SO4)2.12H2O không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với As không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với He không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với Ne không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH3CH2CH=CH2 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với (CH3)2C=CH2 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với C4H8 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH3CH2CH2CH=CH2 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH3CH2CH=CHCH3 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH3CH2C(CH3)=CH2 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH3CH=CH(CH3)2 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với (CH3)2CHCH=CH2 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với C6H12 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH2=CH(CH2)3CH3 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH3CH=CHCH2CH2CH3 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH2=C(CH3)CH2CH2CH3 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH2=CHCH(CH3)CH2CH3 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH2=CHCH2CH(CH3)2 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với (CH3)2C=CHCH2CH3 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH3CH=C(CH3)CH2CH3 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH3CH=CHC(CH3)2 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH2=C(CH3)CH(CH3)2 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH2=CHC(CH3)3 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với (CH3)2C=C(CH3)2 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH3CCl2CH3 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH3CH(OH)CH2OH không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH2(OH)CH2CH2OH không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CHBr2CHBr2 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với (CH3)3C-CH2-Br không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với (CH3)2CHCH2CH2-OSO3H không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với (CH3)3C-OH không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với C6H5-ONO2 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với C6H5-OSO3H không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với (HCOO)2Cu không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH3CCH không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH3OK không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với K2SO4 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với Cr không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH3-CH2-COO-CH2-C6H5 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH2 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với M không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với HCOOC6H4CH3 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với CH3C6H4ONa không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với BaZnO2 không? CH3COOC6H5COOH có tác dụng với HgH2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có CH3COOC6H5COOH (Aspirin) là chất tham gia

Aspirin

Xem tất cả phương trình sử dụng CH3COOC6H5COOH

Phương trình có CH3COOC6H5COOH (Aspirin) là chất sản phẩm

Aspirin

(CH3CO)2O + OHC6H5COOH → CH3COOH + CH3COOC6H5COOH Xem tất cả phương trình tạo ra CH3COOC6H5COOH

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 09:06:34am