Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ KMnO4 ra K2SO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra K2SO4 (Kali sunfat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

3H2SO4 + 2KMnO4 + 5Na2SO33H2O + 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + KMnO4 + Na2SO3 => H2O + MnSO4 + Na2SO4 + K2SO4  

Phương trình số #3

2KMnO4 + 5Na2SO3 + 6NaHSO43H2O + 2MnSO4 + 8Na2SO4 + K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KMnO4 + Na2SO3 + NaHSO4 => H2O + MnSO4 + Na2SO4 + K2SO4  

Phương trình số #4

8H2SO4 + 2KMnO4 + 5SnSO48H2O + 2MnSO4 + K2SO4 + 5Sn(SO4)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + KMnO4 + SnSO4 => H2O + MnSO4 + K2SO4 + Sn(SO4)2  

Phương trình số #5

5C6H12O6 + 36H2SO4 + 24KMnO466H2O + 24MnSO4 + 12K2SO4 + 30CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H12O6 + H2SO4 + KMnO4 => H2O + MnSO4 + K2SO4 + CO2  

Phương trình số #6

5C2H4 + 2H2O + 3H2SO4 + 2KMnO42MnSO4 + K2SO4 + 5C2H4(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H4 + H2O + H2SO4 + KMnO4 => MnSO4 + K2SO4 + C2H4(OH)2  

Phương trình số #7

6H2SO4 + 14KMnO4 + 5Na2S4O66H2O + 14MnSO4 + 5Na2SO4 + 7K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + KMnO4 + Na2S4O6 => H2O + MnSO4 + Na2SO4 + K2SO4  

Phương trình số #8

18H2SO4 + 12KMnO4 + 5CH2=CH228H2O + 12MnSO4 + 6K2SO4 + 10CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + KMnO4 + CH2=CH2 => H2O + MnSO4 + K2SO4 + CO2  

Phương trình số #9

3H2SO4 + 2KMnO4 + 5HCOOH → 8H2O + 2MnSO4 + K2SO4 + 5CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + KMnO4 + HCOOH => H2O + MnSO4 + K2SO4 + CO2  

Phương trình số #10

8H2SO4 + 5K2S + 2KMnO48H2O + 2MnSO4 + 5S + 6K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + K2S + KMnO4 => H2O + MnSO4 + S + K2SO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-10-03 07:48:17pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(