Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có (C17H35COO)3C3H5 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có (C17H35COO)3C3H5 (Stearin) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

3NaOH + (C17H35COO)3C3H5C3H5(OH)3 + 3C17H35COONa

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + (C17H35COO)3C3H5 => C3H5(OH)3 + C17H35COONa  

Phương trình số #3

3H2O + (C17H35COO)3C3H5C3H5(OH)3 + 3C17H35COOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + (C17H35COO)3C3H5 => C3H5(OH)3 + C17H35COOH  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-22 10:42:05am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(