Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế H2SO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế H2SO4 (axit sulfuric) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

Cr2(SO4)3 + 2H → H2SO4 + 2CrSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr2(SO4)3 + H => H2SO4 + CrSO4  

Phương trình số #3

Al2(SO4)3 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2(SO4)3 + H2O => Al(OH)3 + H2SO4  

Advertisement

Phương trình số #4

HCl + NOHSO4H2SO4 + NOCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + NOHSO4 => H2SO4 + NOCl  

Phương trình số #5

2H2O + Bi2(SO4)3H2SO4 + 2BiSO4(OH)

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Bi2(SO4)3 => H2SO4 + BiSO4(OH)  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

H2O + HSO3Cl → H2SO4 + HCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + HSO3Cl => H2SO4 + HCl  

Phương trình số #7

H2O + NOHSO4H2SO4 + HNO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NOHSO4 => H2SO4 + HNO2  

Advertisement

Phương trình số #8

6HCl + Sn(SO4)22H2SO4 + H2SnCl6

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Sn(SO4)2 => H2SO4 + H2SnCl6  

Phương trình số #9

2H2O + 2HNO3 + 3SO23H2SO4 + 2NO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + HNO3 + SO2 => H2SO4 + NO  

Advertisement

Phương trình số #10

6H2O + 2In2(SO4)36H2SO4 + 3O2 + 4In

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + In2(SO4)3 => H2SO4 + O2 + In  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 01:49:14am