Advertisement

Download tài liệu hoá học: CHUYÊN ĐỀ POLIME

Tài liệu gôm các câu hỏi trắc nghiệm có lời giải chi tiết.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Hãy kéo xuống dưới để thấy link download tài liệu


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/tai-lieu-hoa-hoc/chuyen-de-polime-44

Tài liệu hóa học lớp 12


Advertisement

Click để Download tài liệu

(Bạn sẽ được dẫn tới trang quảng cáo và hiển thị trong vòng 15 giây)
(Quảng cáo sẽ giúp chúng mình giữ website luôn miễn phí cho tất cả học sinh)
Cảm ơn các bạn rất nhiều ^^!

Đánh giá

CHUYÊN ĐỀ POLIME | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Thảo luận hóa học

Nội dung trích xuất

Biên soạn: Đình Thọ 1 Câu 1: Polime nào sau đây là polime thiên nhiên ? A. Amilozơ. B. Nilon-6,6. C. Nilon-7 D. PVC. Giải Polime thiên nhiên là polime có sẵn trong thiên nhiên. → Đáp án A Câu 2: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ? A. tơ tằm. B. tơ capron. C. tơ nilon-6,6. D. tơ visco. Giải A tơ thiên nhiên (poliamit) B từ ε-aminocaproic C từ axit adipic và hexametylendiamin D. Từ xenlulozo → Đáp án D Câu 3: Cacbohidrat nào sau đây được dùng làm nguyên liệu sản xuất tơ visco ? A. Saccarozơ B. Tinh bột C. Glucozơ D. Xenlulozơ Giải - Tơ visco được tạo thành từ phản ứng giữa xenlulozơ với CS2 và NaOH tạo thành một dung dịch nhớt gọi là visco. Bơm dung dịch này qua những lỗ rất nhỏ rồi ngâm trong dung dịch H2SO4 tạo thành tơ visco. → Đáp án D Câu 4: Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo? A. Tơ visco. B. Tơ nilon-6,6. C. Tơ nitron. D. Tơ tằm. Giải Tơ nhân tạo hay tơ bán tổng hợp xuất phát từ polime thiên nhiên nhưng được chế biến thêm bằng phương pháp hóa học (VD: tơ visco, tơ xenlulozơ triaxetat). ⇒ chọn A. (B và C là tơ tổng hợp, D là tơ thiên nhiên). → Đáp án A Câu 5: Hai tơ nào sau đây đều là tơ tổng hợp? Biên soạn: Đình Thọ 2 A. tơ nilon-6,6 và bông. B. tơ nilon-6,6 và tơ nitron. C. tơ tằm và bông. D. tơ visco và tơ axetat. Giải + Bông là tơ thiên nhiên → A sai. + Tơ tằm và bông đều là tơ thiên nhiên → C sai. + tơ visco và tơ axetat đều là tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo) → D sai. → Đáp án B Câu 6: Có thể điều chế chất dẻo PVC bằng phản ứng trùng hợp monome nào sau A. CH2=CHCH2Cl B. CH3CH=CH2 C. CH2=CHCl D. CH2=CH2 Giải PVC là –(-CH2-CH(Cl)-)-n → monome tạo thành là CH2=CHCl → Đáp án C Câu 7: Thủy tinh hữu cơ plexiglas là loại chất dẻo rất bền, trong suốt, có khả năng cho gần 90% ánh sáng truyền qua nên được sử dụng làm kính ô tô, máy bay, kính xây dựng, kính bảo hiểm,.... Polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ có tên gọi là A. poli(metyl metacrylat) B. poliacrilonitrin. C. poli(vinyl metacrylat) D. poli(hexametylen ađipamit). Giải Polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ là: CH2=C(CH3)-COOCH3 → Đáp án A Câu 8: Khẳng định nào sau đây là sai? A. Polime không bay hơi được. B. Polime không có nhiệt độ nóng chảy nhất định. C. Thủy tinh hữu cơ là vật liệu trong suốt, giòn và kém bền. D. Đa số polime không tan trong các dung môi thông thường. Giải A, B, D đúng, do polime có khối lượng phân tử lớn, được cấu tạo bởi nhiều mắt xích tạo thành. Biên soạn: Đình Thọ 3 C sai vì thủy tinh hữu cơ là loại chất dẻo, rất bền, cứng, trong suốt. → Đáp án C Câu 9: Hợp chất đầu và các hợp chất trung gian trong quá trình điều chế ra cao su Buna (1) là : etilen (2), metan (3), rượu etylic (4), đivinyl (5), axetilen (6). Sự sắp xếp các chất theo đúng thứ tự xảy ra trong quá trình điều chế là : A. 3 → 6 → 2 → 4 → 5 → 1. B. 6 → 4 → 2 → 5 → 3 → 1. C. 2 → 6 → 3 → 4 → 5 → 1. D. 4 → 6 → 3 → 2 → 5 → 1. Giải 2CH4 - 1500o , làm lạnh nhanh→ CH≡CH + 3H2 CH ≡ CH + H2 - (Pd/PbCO 3)→ CH2 = CH2 CH2 = CH2 + H2O - H+ , to→ C2H5OH 2C2H5OH - ZnO, MgO, 400o→ CH2=CH-CH=CH2 + 2H2O + H2 nCH2=CH-CH=CH2 - Na, to , p→ (CH2-CH=CH-CH2)n → Đáp án A Câu 10: Khi đun phenol với fomanđehit (có axit làm xúc tác) tạo thành nhựa phenolfomanđehit có ứng dụng rộng rãi. Polime tạo thành có cấu trúc mạch: A. Phân nhánh. B. Không phân nhánh. C. Không gian ba chiều. D. Hỗn hợp vừa phân nhánh vừa có cấu tạo không gian ba chiều. Giải Khi đun phenol với fomandehit có axit làm xúc tác thì thu được nhựa novolac, là polime không phân nhánh. → Đáp án B Câu 11: Cho sơ đồ phản ứng sau: X → Y → Z → T → poli(vinyl axetat) X là chất nào dưới đây ? A. C2H5OH B. CH≡CH C. CH3COOH D. CH3CHO Biên soạn: Đình Thọ 4 Giải C2H2(X) ⇒ CH3CHO(Y) ⇒ CH3COOH (Z) ⇒ CH3COOC2H3(T) → Đáp án B Câu 12: Phát biểu nào sau đây là sai? A. Cao su buna-N thuộc loại cao su thiên nhiên. B. Lực bazơ của anilin yếu hơn lực bazơ của metylamin. C. Chất béo còn được gọi là triglixerit hoặc triaxylglixerol. D. Poli(metyl metacrylat) được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ. Giải A sai vì cao su buna-N thuộc loại cao su tổng hợp. → Đáp án A Câu 13: Câu nào sau đây là đúng? A. Chất dẻo là những polime có tính đàn hồi. B. Những vật liệu có tính dẻo đều là chất dẻo. C. Chất dẻo là những polime có tính dẻo. D. Chất dẻo là những polime có khối lượng phân tử rất lớn. Giải Chất dẻo là những polime có tính dẻo. Tính dẻo là tính bị biến dạng khi chịu tác dụng của nhiệt, áp lực bên ngoài và vẫn giữ nguyên được sự biến dạng đó khi thôi tác dụng. - Có một số chất dẻo chỉ chứa polime song đa số chất dẻo có chứa thành phần khác ngoài polime bao gồm chất độn (như muội than, cao lanh, mùn cưa, bột amiăng, sợi thủy tinh…làm tăng một số tính năng cần thiết của chất dẻo và hạ giá thành sản phẩm) và chất dẻo hóa (làm tăng tính dẻo và dễ gia công hơn). → Đáp án đúng là đáp án C. → Đáp án C Câu 14: Polime nào sau đây có thể tham gia phản ứng cộng ? A. Tơ visco B. Tơ lapsan C. Tơ clorin D. Tơ enang Giải Biên soạn: Đình Thọ 5 Polime có thể tham gia phản ứng cộng nếu trong phân tử có liên kết bội. Trong các tơ: tơ visco là sản phẩm của phản ứng giữa xenlulozơ với CS2 và NaOH, tơ clorin là -(-CHCl-CHCl-)n-, tơ lapsan là -(-CO-C6H4-CO-O-CH2-CH2-O)n-, tơ enang là -(-NH-[CH2]6- CO-)n-. → Tơ lapsan -(-CO-C6H4-CO-O-CH2-CH2-O)n- có thể tham gia phản ứng cộng → Đáp án đúng là đáp án C. → Đáp án C Câu 15: Polistiren không tham gia được phản ứng nào sau đây? A. Tác dụng với Cl2/to . B. Tác dụng với axit HCl. C. Đepolime hóa. C. Tác dụng với Cl2 khi có mặt bột Fe. Giải Polistiren là -(-CH2-CH(C6H5)-)n-. - Trong polistiren có liên kết bội nên nó có phản ứng cộng: tác dụng với Cl2/to , tác dụng với Cl2 khi có mặt bột Fe. - Polistiren còn tham gia phản ứng đepolime hóa. → Polistiren không tác dụng với HCl → Đáp án đúng là đáp án B. Chú ý: Khi đun nóng ở nhiệt độ cao, một số polime bị phân hủy tạo thành monome ban đầu, đó là phản ứng đepolime hóa. → Đáp án B Câu 16: Phát biểu nào sau đây là đúng ? A. Trùng hợp stiren thu được poli(phenol-fomanđehit). B. Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N. C. Poli(etylen-terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng. D. Tơ visco là tơ tổng hợp. Giải A sai, trùng hợp stiren được polistiren. Biên soạn: Đình Thọ 6 B sai, đồng trùng hợp buta-1,3-dien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N. D sai, tơ visco là tơ nhân tạo. → Đáp án C Câu 17: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào giữ nguyên mạch polime ? A. Cao su + lưu huỳnh - to→ cao su lưu hóa. B. Poliamit + H2O - H+ , to→ amino axit. C. Polisaccarit + H2O - H+ , to→ monosaccarit. D. Poli(vinyl axetat) + H2O - OH- , to→ poli(vinyl ancol) + axit axetic. Giải A: khâu mạch B: phân cắt mạch C: phân cắt mạch D: giữ nguyên mạch, chỉ thay thành -OH → Đáp án D Câu 18: Chỉ ra phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Quần áo nilon, len, tơ tằm không nên giặt với xà phòng có độ kiềm cao. B. Tơ nilon, tơ tằm, len rất bền vững với nhiệt. C. Bản chất cấu tạo hoá học của tơ tằm và len là protein. D. Bản chất cấu tạo hoá học của tơ nilon là poliamit. Giải Quần áo làm từ len, nilon hoặc tơ tằm là các tơ poliamit kém bền với nhiệt, với axit và kiềm. → Phát biểu không đúng là đáp án B. → Đáp án B Câu 19: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Polime dùng để sản xuất tơ, phải có mạch không nhánh, xếp song song, không độc, có khả năng nhuộm màu. B. Tơ nhân tạo được điều chế từ những polime tổng hợp như tơ capron, tơ terilen, tơ clorin,… C. Tơ visco, tơ axetat đều là loại tơ thiên nhiên. Biên soạn: Đình Thọ 7 D. Tơ poliamit, tơ tằm đều là loại tơ tổng hợp. Giải A đúng. B sai, tơ nhân tạo được điều chế từ những polime tự nhiên. C sai, tơ visco, tơ axetat đều là tơ nhân tạo. D sai, tơ tằm là tơ tự nhiên. → Đáp án A Câu 20: Phát biểu nào dưới đây không hoàn toàn đúng? A. Phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch. B. Phản ứng trùng ngưng khác với phản ứng trùng hợp. C. Trùng hợp buta-1,3-đien ta được cao su buna là sản phẩm duy nhất. D. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hóa) là phản ứng một chiều. Giải Do buta-1,3-dien có 2 liên kết đôi nên khi trùng hợp ngoài cao su buna, còn có nhiều sản phẩm phụ khác. → Đáp án C Câu 21: Cho các polime: (1) polietilen, (2) poli(metyl metacrylat), (3) polibutađien, (4) polistiren, (5) poli(vinyl axetat) và (6) tơ nilon-6,6. Trong các polime trên, các polime có thể bị thuỷ phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là: A. (2), (3), (6) B. (2), (5), (6) C. (1), (4), (5) D. (1), (2), (5) Giải → Các polime có thể bị thủy phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là: (2) poli(metyl metacrylat), (5) poli(vinyl axetat) và (6) tơ nilon-6,6. → Đáp án B Câu 22: Cho các chất : caprolactam (1), isopropylbenzen (2), acrilonitrin (3), glyxin (4), vinyl axetat (5). Các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime là A. (1), (2) và (3) B. (1), (2) và (5) C. (1), (3) và (5) D. (3), (4) và (5) Biên soạn: Đình Thọ 8 Giải Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome), giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử rất lớn (polime). Điều kiện cần về cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng hợp là trong phân tử phải có liên kết bội hoặc là vòng kém bền. • Cho các chất: caprolactam (1), isopropylbenzen (2), acrilonitrin (3), glyxin (4), vinyl axetat (5). Các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime là caprolactam (1), acrilonitrin (3), vinyl axetat (5) → Đáp án đúng là đáp án C. → Đáp án C Câu 23: Cho các phân tử polime: tinh bột (amilozơ), xenlulozơ, tinh bột (amilopectin), poli(vinyl clorua), nhựa bakelit. Số polime có mạch không phân nhánh là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Giải Các polime có mạch không phân nhánh:aminlozo, xenlulozo, poli(vinyl clorua) amilopectin: mạch phân nhánh nhựa bakelit: không gian → Đáp án C Câu 24: Cho các polime : PE, PVC, cao su buna, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, cao su lưu hoá. Polime có dạng cấu trúc mạch không phân nhánh là A. PE, PVC, cao su lưu hoá, amilozơ, xenlulozơ. B. PE, PVC, cao su buna, amilopectin, xenlulozơ. C. PE, PVC, cao su buna, amilozơ, amilopectin. D. PE, PVC, cao su buna, amilozơ, xenlulozơ. Giải Polime có cấu trúc không phân nhánh là: PE,PVC, cao su buna, amilozo, xenlulozo. Polime có cấu trúc phân nhánh: amilopectin. Polime có mạng không gian: cao su lưu hóa. → Đáp án D Câu 25: Cho các chất: O2N[CH2]6NO2 và Br[CH2]6Br. Để tạo thành tơ nilon–6,6 từ các chất trên (các chất vô cơ và điều kiện cần có đủ) thì số phản ứng tối thiểu cần thực hiện là A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Biên soạn: Đình Thọ 9 Giải O2N[CH2]6NO2 + [H] ⇒ H2N[CH2]6NH2 Br[CH2]6Br ⇒ OH[CH2]6OH ⇒ HOOC[CH2]4COOH H2N[CH2]6NH2 + HOOC[CH2]4COOH ⇒ nilon 6,6 Cần thực hiện tố thiểu 4 phản ứng. → Đáp án B

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 12

Đề ôn tập Este - Lipid có lời giải
Tổng hợp các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học
Đề thi và đáp án Hóa học 2019
Tổng hợp lí thuyết va bài tập chuyên đề Amin - Amino axit
Phương pháp giải bài tập Amin - Amino acid
Đề thi Hóa học 2018
CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI KIỀM THỔ
Chuyên đề hóa hữu cơ 12
Đề cương ôn tập Hóa học 12 cả năm
Chuyên đề Este - Lipid
Advertisement
Chuyên đề Este Hóa học 12
Đề thi thử Hóa học 12
Phương pháp qui đổi trong Hóa hoc vô cơ 12
Bài tập qui đổi oxit sắt
Các câu bài tập về oxit sắt
Chuyên đề Este - Lipid Nâng cao
Chuyên đề các kim loại
Chuyên đề Amin - Amino axit
CHUYÊN ĐỀ CABOHIDRAT
CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI
CHUYÊN ĐỀ POLIME
Lý thuyết: Nhận biết một số cation trong dung dịch
Lý thuyết: Sự điện phân - Sự ăn mòn
Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, Nhôm
Câu hỏi trắc nghiệm Crom
Câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải
CHUYÊN ĐỀ LÍ THUYẾT SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT
Chuyên đề Bài tập sắt và hợp chất của sắt
Chuyên đề Crom - Mangan
Đề thi thử hóa học trường THPT Thăng Long 2019.
Đề thi thử hóa học trường THPTQG 2019.
Đề 2 - Đề thi thử Hóa học THPT QG 2019
Đề Thi thử Hóa học 2019
Bài tập Hóa học 12
KÌ THI THPT QG 2019 - MÔN HÓA HỌC MÃ ĐỀ 221
Đề thi HSG QG Hóa học 2019 ngày thứ nhất
Đề thi HSG QG Hóa học 2019 ngày thứ hai
Đề thi HSG QG 2019 môn Hóa học
Đề thi HSG QG Hóa học 2016 ngày thứ 1
Đề thi HSG QG môn Hóa học 2016 ngày thứ 2
Đề thi HSG QG Hóa học 2016 phần thực hành
Đáp án đề thi HSG Quốc gia Hóa học 2016
Phương pháp nhận biết chất hữu cơ
Câu hỏi trắc nghiệm Este - Lipit
Màu sắc các chất hóa học
Bài tập chuyên đề Este – Lipit trong các đề thi Đại Học – Cao Đẳng
16 Phương Pháp Và Kĩ Thuật Giải Nhanh Các Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học
Chuyên Đề Sắt – Đồng – Crom Lý Thuyết Và Bài Tập
Tài liệu hóa học ôn thi THPT
Tài liệu chuyên đề Cacbonhidrat
Chuyên chuyên đề Amin – Amino Axit – Peptit.
Bài kiểm tra lý thuyết tổng hợp Este
Lý Thuyết Và Bài Tập Về Nhôm
Giúp Trí Nhớ Chuỗi Phản Ứng Hóa Học
Chuyên đề Kĩ thuật xác đồng số đồng phân
Đề thi và có đáp án chi tiết môn hóa học 2020
Chuyên Đề: Hóa Học Và Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Môi Trường
Đề thi Hóa 12 môn Hóa tỉnh Quảng Nam 2020
Chuyên đề crom sắt Hóa 12
Chuyên đề 16 phương pháp giải nhanh hóa học
Chuyên đề phương trình phản ứng
Chuyên đề polime và vật liệu polime
Chuyên đề Trắc nghiệm hóa vô cơ
Chuyên đề hóa HNO3 vận dụng cao
Chuyên đề nhiệt độ sôi
Chuyên đề quy tắc đồng phân
Bài tập chuỗi phương trình hóa học
Tài liệu lí thuyết hóa học 12
Tài liệu thi thử THPT 2021 - Mã đề 867
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 968
Đề lí thuyết hóa vô cơ cực hay
Tài liệu lí thuyết hóa vô cơ phần 2 cực hay
50 bài toán cực khó và hay về este đa chức
Tài liệu về sự kết hợp của axit HNO3 và các quá trình phản ứng vô cơ kinh điển, cực hay.
Chuyên đề phản ứng của H+ và NO3- cực hay
Bài toán sản phẩm khử của NO3-
Bài toán xử lí dung dịch sau phản ứng cực hay và khó
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 898
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 789
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 768
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 789
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 798
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 868
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 985
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 859
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề minh họa
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề minh họa
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 857
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 857
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 869
Đáp đề thi thử THPT 2021 - Mã đề 869
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 685
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021- Đề 685
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 832
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 832
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 985
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 985
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 868
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 868
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 758
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2020 - Đề 758
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 657
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 657
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 485
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 485
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 132
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 132
Lí thuyết Hóa học cực hay
Tóm tắt lí thuyết Hóa học chương trình lớp 12 bằng sơ đồ
Lí thuyết hóa học 12 cực hay
Tài liệu công phá hóa học cực hay
Tài liệu tổng hợp các kiến thức hóa học
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 848
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 848
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 687
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 687
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 132
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 787
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 787
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 685
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 685
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 938
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 938
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề thi thử mã đề 987
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 758
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 758
Tài liệu lí thuyết hóa học chinh phục kì thi THPT

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-09 02:36:26am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(