Download tài liệu hoá học: CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI KIỀM THỔ

Chuyên đề vê kim loại kiêm thổ gôm lí thuyết va các bài tập áp dụng

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Hãy kéo xuống dưới để thấy link download tài liệu


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/tai-lieu-hoa-hoc/chuyen-de-kim-loai-kiem-tho-7

Tài liệu hóa học lớp 12


Advertisement

Click để Download tài liệu

(Bạn sẽ được dẫn tới trang quảng cáo và hiển thị trong vòng 15 giây)
(Quảng cáo sẽ giúp chúng mình giữ website luôn miễn phí cho tất cả học sinh)
Cảm ơn các bạn rất nhiều ^^!

Đánh giá

CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI KIỀM THỔ | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Thảo luận hóa học

Nội dung trích xuất

Biên soạn: Trần Đình Thọ [email protected] 1 CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ A. LÝ THUYẾT I – KIM LOẠI KIỀM - KL kiềm gồm: Li; Na; K; Rb; Cs; Fr (đều có mạng tinh thể lập phương tâm khối). - Tên gọi là những KL kiềm vì những hiđroxit của các KL này là này là những chất kiềm (bazơ tan trong nước). - Là các KL mềm có thể cắt bằng dao (Cs mềm nhất). 1. Tính chất hoá học: a. Td với PK b. Td với axít. c. Td với nước (td mãnh liệt, Na chạy trên mặt nước, có thể bốc cháy) d. Td với muối: (td với nước trước) VD: Cho Na vào dd CuSO4 Na + H2O NaOH + 1/2H2 2NaOH + CuSO4 Cu(OH)2 + Na2SO4 * Khi nung muối axít: 2MHCO3 M2CO3 + CO2 + H2O Vì tính khử mạnh nên để bảo quản KLK người ta ngâm chìm trong dầu hoả. 2. Điều chế: ĐPNC các muối halogen của chúng. II – KL KIỀM THỔ - KL kiềm gồm: Be; Mg; Ca; Sr; Ba và Ra 1. Tính chất hoá học: a. Td với PK b. Td với axít. c. Td với nước. - Ca, Sr, Ba td với nước ngay ở nhiệt độ thường. - Mg td chậm với nước ở nhiệt độ thường, ở nhiệt độ cao td nhanh tạo thành MgO. - Be không td với nước dù ở nhiệt độ cao. d. Td với muối: (tương tự KL kiềm nếu là KL td được với nước) * Khi nung muối axít: M(HCO3)2 MCO3 + CO2 + H2O 2. Điều chế: tương tự KL kiềm Biên soạn: Trần Đình Thọ [email protected] 2 CÁC PHƢƠNG PHÁP KHI LÀM BÀI TẬP VỀ KLK-KT - CO2 tác dụng với bazơ kiềm (KOH, NaOH..) 1  nCO2 nNaOH  2 NaHCO3 Na2CO3 & NaHCO3 Na2CO3 - CO2 tác dụng với bazơ kiềm thổ (Ca(OH)2, Ba(OH)2..) 1  ( )2 2 nCa OH nCO  2 CaCO3 CaCO3 & Ca(HCO3)2 Ca(HCO3)2 - CO2 tác dụng với hh gồm bazơ kiềm và kiềm thổ ( VD vào dd hh gồm NaOH và Ca(OH)2; KOH và Ba(OH)2…) 1  nCO2 nOH   2 HCO3 - CO3 2- & HCO3 - CO3 2- Chú ý: Trong các trƣờng hợp tạo hh 2 muối thì giải hệ pt; tạo 1 muối thì tính theo chất thiếu. * Mẹo để nhớ lâu khi nào tạo muối axit, muối trung hoà, hh 2 muối: Từ pt tạo thạch nhũ trong hang động đá vôi (thực tế - rất dễ nhớ). CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2 + CO2 dƣ thì td đƣợc với muối trung hoà tạo muối axít + bazơ dƣ thì td đƣợc với muối axít tạo muối trung hoà * Nếu cho hh kim loại kiềm; KL kiềm thổ hay hh KL có cùng hoá trị thì đa số bài tập là ta đặt dƣới dạng công thức chung là M III. NƢỚC CỨNG. - Nước cứng là nước có chứa nhiều cation Ca2+, Mg2+ - Nước chứa ít hoặc không chứa các ion trên được gọi là nước mềm. 1. Phân loại và PP làm mềm: a. nước cứng tạm thời: Là nước cứng chứa ion HCO3- PP: - Đun sôi. - Dùng một lượng vừa đủ dd Ca(OH)2. - Dùng dd NaOH; Na2CO3; Na3PO4 b. Nước cứng vĩnh cửu: : Là nước cứng chứa ion Cl-, SO42- - PP: Dùng dd Na2CO3; Na3PO4; Ca(OH)2. c. Nước cứng toàn phần: Là nước chứa cả tính tạm thời và tính vĩnh cửu Chú ý: người ta còn có thể dùng PP trao đổi để làm mềm nước cứng. 2. Tác hại của nƣớc cứng: giảm td tẩy giặt xà phòng, nhanh hỏng quần áo, giảm mùi vị thức ăn, tắc ống dẫn nước… B. BÀI TẬP Biên soạn: Trần Đình Thọ [email protected] 3 Câu1/ Cho 3,1 gam hh 2 KL kiềm ở 2 chu kỳ liên tiếp trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với nước thu được dd kiềm và 1,12 lít H2 (đktc) a. Xđ tên 2 KL kiềm và tính phần trăm theo KL mỗi kim loại trong hh đầu. b. Tính thể tích dd HCl 2M cần dùng để trung hoà dd kiềm trên và khối lượng muối clorua thu được. HD: Với các dạng cho 2 KLK – KT ở 2 chu kỳ liên tiếp (hoặc các dạng hh kim loại có cùng hoá trị) thì đa số các bài là ta đặt chung dƣới dạng một công thức M để giải. Câu 2/ Cho 3,9 gam KL kali td với 101,8 gam nước. Tính nồng độ mol và nồng độ phần trăm của chất trong dd thu được. Biết khối lượng riêng của dd đó là 1,056 g/ml. Câu 3/ Nung 4,84 gam hh NaHCO3 và KHCO3 đến phản ứng hoàn toàn thu được 0,56 lít CO2 (đktc). Xđ khối lượng của mỗi muối trong hh trước và sau khi nung. Câu 4/ Cho 10 gam KL kiềm thổ M td với nước, thu được 6,11 lít khí H2 (250C và 1atm). Xđ M Câu 5/ Một hợp kim Na-K td hết với nước thu được 2 lít khí (ở 00C; 1,12 atm) và dd D. Đem trung hoà dd D bằng dd HCl 0,5M, sau đó cô cạn dd thu được 13,3 gam muối khan. a. Tính % theo khối lượng của hợp kim (%Na=37%; %K=63%) b. Tính VHCl cần dùng để trung hoà dd D. ( VHCl=0,4 l) Câu 6/ Nung nóng 100 gam hh KCl và KNO3 ta thu được 93,6 g chất rắn và V lít khí bay ra ở đktc. a. Tính V b. Nếu lấy toàn bộ KCl có trong 100 g hh trên đun nóng với dd H2SO4 đặc, khí bay ra hoà tan vào 66,8 ml H2O. Tính C% của dd axít thu được. Hƣớng dẫn: a. Khi nung chỉ có KNO3 thi phân huỷ: KNO3 KNO2 + 1/2O2 KL giảm là do O2 thoát ra => nO2= 0,2 32 100 93,6   mol  4,48 lít b. 2KCl + H2SO4đ K2SO4 + 2 HCl 0,8 0,8 HCl tan trong nƣớc tạo axít HCl mHCl = 0,8.36,5 = 29,2 g Dung dịch thu đƣợc: m = mHCl + mH2O = 96 g => C%(HCl) = 30,42% Câu 7/ Cho hh Na và một KL kiềm X khác, nặng 6,2 g tác dụng với 104 g nước thu được 110 g dd (d = 1,1 g/ml) a. Xđ X biết MX < 40 b. Tính nồng độ mol của dd thu được và thể tích dd HCl 1M cần để trung hào dd trên. Hƣớng dẫn: a. Đặt 2 KL là M Viết pt. Áp dụng ĐLBTKL tính mH2 = 0,2 g  0,1 mol Biên soạn: Trần Đình Thọ [email protected] 4 => M = 6,2:0,2 = 31 31< X < 40 (vì hh có Na = 23) => X là K b. CM NaOH = CMKOH = 1M Dùng pt ion OH- + H+ H2O để tính VHCl nhanh hơn. Câu 8/ Cho 8,5 g hh 2 KL kiềm A, B vào nước thu được 200ml dd X và 3,36 lít H2 (đktc) a. Xđ A, B biết chúng thuộc 2 chu kỳ liên tiếp. ( Tính theo M => Na & K) b. Để trung hoà 10 cm3 dd X cần bao nhiêu cm3 dd chứa 2 axít HCl 2M và H2SO4 1M ( Tính theo pt ion => V = 3,75 cm3) Câu 9/ Cho H2SO4 loãng dư td với 6,66 g hh 2 KL A, B hoá trị II, thu được 1,12 lít khí (00C và 2atm), đồng thời khối lượng hh giảm đi 6,5 g. Phần còn lại hoà tan bằng H2SO4 đặc nóng thấy có 0,16 g khí bay ra. Xđ 2 KL A, B HD: Vì axít dƣ mà khối lƣợng KL phản ứng chỉ có 6,5 g =>Có 1 KL không phản ứng Viết 2 phƣơng trình và từ mỗi phƣơng trình sẽ tìm đƣợc 2 kim loại là Zn và Cu Câu 10/ Cho 16 g hh Ba và một KL kiềm tan hết vào nước được dd X và 3,36 lít H2 (đktc). Nếu muốn trung hoà 1/10 dd X thì thể tích dd HCl 0,5M cần dùng là bao nhiêu? A. 600 ml B. 60 ml C. 6 ml D. 50 ml HD: Viết 2 pt. Ta thấy nOH- = 2nH2=0,3 = nH+ => 1/10 có 0,03  60ml Câu 11/ Cho 3,06 g oxít MxOy tan trong HNO3 dư thu được 5,22 g muối. CTPT của oxít là: A. MgO B. BaO C. CaO D. Fe2O3 HD: MxOy + 2y HNO3 x M(NO3)2y/x + yH2O (2y/x là hoá trị của M) Lập pt về số mol => M = 68,5. 2y/x => 2y/x = 2 và M = 137 Câu 12/ Khi lấy 3,33 g muối clorua của một KL hoá trị II và lượng muối nitrat của KL đó có cùng số mol như muối clorua nói trên, thấy khác nhau 1,59 g. KL đó là: A. Mg B. Ba C. Ca D. Zn HD: Cách 1: Vì số mol 2 muối bằng nhau mà MX(NO3)2 > MXCl2 nên mX(NO3)2 - mXCl2 = 1,59 => mX(NO3)2 = 1,59 + 3,33 = 4,92 = ( 124) 71 3,33   X X => X = 40 Cách 2: PP tăng giảm KL: nXCl2= 0,03 124 71 1,59   = 71 3,33 X  => X = 40 Câu 13/ Cho 1,365 g một KL kiềm X tan hoàn toàn vào nước thu được một dd có khối lượng lớn hơn so với khối lượng nước đã dùng là 1,33. X là: A. Na B. K C. Rb D. Cs HD: ( 17) 18 1,33 1,365 X    X => X=39 Câu 14/ Điện phân muối clorua KL kiềm nóng chảy, người ta thu được 0,896 lít khí ở anot và 3,12 g KL kiềm ở catot. CT của muối là: A. NaCl B. KCl . LiCl D. CsCl Câu 15/ Cho 5,05 g hh gồm kali và một KL kiềm X tan hết trong nước. Sau phản ứng cần dùng 250ml dd H2SO4 0,3M để trung hoà dd thu được. Cho biết tỉ lệ số mol của X và kali lớn hơn 1/4. X là: A. Rb B. Li C. Na D. Cs Biên soạn: Trần Đình Thọ [email protected] 5 HD: Viết các pt phản ứng K (amol); M (bmol) Ta có: 39a + Mb = 5,05 ) 4 1 0,075 0,15( 2 2       a b a b a b M = 33,67 => M<33,67 (vì K = 39) Nếu M = 7 => giải hệ => 5 1  a b loại Nếu M = 23 => giải hệ => 2 1  a b nhận Câu 16/ Hoà tan 1,37 g kim loại thuộc phân nhóm chính vào 100ml dd HCl 0,1M thu được dd X và 246,4 ml khí (ở 27,30C, 1atm). M là KL nào: A. Ca B. Mg C. Ba D. Sr HD: 2M + 2x HCl  2MClx + xH2 (1) nHCl = 0,01mol nH2 = 0,01mol. Giả sử HCl hết. theo (1) nH2 = 1/2nHCl=0,005<0,01 chứng tỏ M phải td với H2O tạo H2 2M + 2x H2O  2M(OH)x + xH2 (2) Theo 1 và 2: nH2 = 2 x .nM  0,01 = 2 x . M 1,37 => M = 68,5x => x = 2; M = 137 Câu 17/ Hai kim loại kiềm A và B có khối lượng bằng nhau . 17,9 g hỗn hợp A và B tan hoàn toàn trong 500 g nước thu được 500 ml dd C 9 (d=1,03464 g/ml) >Tìm A và B . HD A + H2O  AOH + 2 1 H2 (1) B + H2O  BOH + 2 1 H2 (2) Khối lượng H2 thoát ra khỏi dung dịch là : (17,94 + 500b ) -500x1,03464 = 0,62 g. (1), (2) => tổng mol kim loại A và B = 2 số mol H2 = x 0,62mol 2 0,62 2  . Nguyên tử lượng trung bình cưa A và B : A = 28,9đVC 0,62 17,94  Giả sử A,B ta có A < 28,9 8,97 < 0,62A =>A>14,5 Điều kiện số mol của A : 14,5 nNO > 0,04. Vậy SP gồm cả muối NH4NO3 Mg Mg2+ + 2e N5+ + 3e NO (+3) N5+ + 8e NH4NO3 (-3) Theo ĐL BT e ta có: 2.0,09 = 3.0,04 + 8.a => a = 0,0075 Vậy KL muối khan là: 148.0,09 + 80.0,0075 = 13,92 Câu 20(ĐHB-2008): : Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), sinh ra 0,448 lít khí (ở đktc). Kim loại M là Biên soạn: Trần Đình Thọ dinhthomice@gmail.com 7 A. Na B. K C. Rb D. Li Câu 21(CĐA,B-2010): : Cho 9,125 gam muối hiđrocacbonat phản ứng hết với dung dịch H2SO4 (dư), thu được dung dịch chứa 7,5 gam muối sunfat trung hoà. Công thức của muối hiđrocacbonat là A. NaHCO3 B. Mg(HCO3)2 C. Ba(HCO3)2 D. Ca(HCO3)2 HD H SO 2 4 3 n 2 4 n 2M(HCO ) M (SO ) M = 26n 7,5 mol m = 9,125- 7,5 2M 96     9,125 7,5 7,5 M 12n M 24(Mg) 26n 2M 96n        Hoặc có thể theo phƣơng trình so sánh số mol bình thƣờng để tính. Câu 22. (CĐA,B-2010): Cho hỗn hợp gồm 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,896 lít một khí X (đktc) và dung dịch . Làm bay hơi dung dịch thu được 46 gam muối khan. Khí X là A. NO2 B. N2O C. NO D. N2 HD 4 3 4 3 4 Mg MgO X NH NO NH NO NH 6,72 0,8 0,896 n 0,28(mol);n 0,02(mol);n 0,04(mol) 24 40 22,4 m 46 (0,28 0,02).(24 62.2) 1,6(g) n n 0,02(mol)                Mg Mg2+ + 2e N5+ + 8e N-3 N+5 + a e X Theo ĐL bảo toàn e: 4 Mg X NH 2.0,28 0,02.8 n .2 n .8 a.n a 10 0,04        → X là N2 (2N+5 + 10e → N2) Câu 23. (ĐHA-2010): Hòa tan hoàn toàn 2,45 gam hh X gồm 2 kim loại kiềm thổ vào 200 ml dd HCl 1,25M, thu được dd chứa các chất tan có nồng độ mol bằng nhau. Hai kim loại trong X là: A. Mg và Ca B. Be và Mg C. Mg và Sr D. Be và Ca HD: X + 2HCl XCl2 + H2 0,125 0,25 có nồng độ mol/l của các chất bằng nhau nên nA = nB Nếu axít vừa đủ: M 19,6 0,125 2,45   tức 19,6 2  A  B (vì nA=nB) => A + B = 39,2 (loại) Vậy axít dư => nA = nB = nHCl(dư) = x mol A + 2HCl ACl2 + H2 x 2x x B + 2HCl BCl2 + H2 Biên soạn: Trần Đình Thọ dinhthomice@gmail.com 8 x 2x x Ta có: nHCl = 2x + 2x + x = 0,25 => x = 0,05 M 24,5 0,05 0,05 2,45    => A + B = 49 => A là Be (=9); B là Ca Câu 24. (ĐHB-2010): Dung dịch X chứa các ion: Ca2+, Na+, HCO3- và Cl-, rong đó số mol của ion Cl- là 0,1. Cho 1/2 dd X phản ứng với dd NaOH (dư), thu được 2 gam kết tủa. Cho 1/2 dd X còn lại phản ứng với dd Ca(OH)2 (dư), thu được 3 gam kết tủa. Mặt khác, nếu đun sôi đến cạn dd X thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là: A. 9,21 B. 9,26 C. 8,79 D. 7,47 HD: 1/2 X + NaOH dư được 2 gam kết tủa (CaCO3) => nCa2+ trong X = 2.0,02 = 0,04 mol 1/2 X + Ca(OH)2 dư được 3 gam kết tủa (CaCO3) => nHCO3- trong X = 2.0,03 = 0,06 mol AD ĐLBT điện tích => nNa+ (trong X) = 0,06 + 0,1 - 2.0,04 = 0,08 mol Khi đun sôi: 2HCO3- CO32- + CO2 + H2O 0,06 0,03 m = 40.0,04 + 23.0,08 + 35,5.0,1 + 60.0,03 = 8,79 g CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH BAZƠ Câu 1. Sục 3,36 lít CO2 (đktc) vào 200ml dd NaOH 1M. Tính CM của các chất có trong dd sau phản ứng. giả sử thể tích dd không thay đổi trong quá trình phản ứng. HD: 1 < 0,15 0,2 2  nCO nNaOH < 2 SP tạo 2 muối CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O x 2x  x CO2 + NaOH  NaHCO3 y y  y Ta có hpt x + y = 0,15 => x = 0,05 ; y = 0,1 2x + y = 0,2 => [Na2CO3] = 0,25M ; [NaHCO3] = 0,5M Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol etan rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình chứa 300 ml dd NaOH 1M. Khối lượng muối thu được sau phản ứng? A. 8,4g và 10,6g B. 84g và 106g C. 0,84g và 1,06g D. 4,2g và 5,3g Câu 3. (Đại học khối B-2007). Nung 13,4 gam 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị II, được 6,8 gam rắn và khí X. khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M, khối lượng muối khan sau phản ứng là? A. 5,8gam B. 6,5gam C. 4,2gam D. 6,3g HD: M CO3  M O + CO2 Biên soạn: Trần Đình Thọ dinhthomice@gmail.com 9 nCO2 = 44 13,4  6,8 = 0,15 nNaOH = 0,075 0,15 0,075 2  nCO nNaOH = 0,5 => tạo muối axít CO2 + NaOH  NaHCO3 ( CO2 dư nên tính theo NaOH) mNaHCO3 = 0,075.84 = 6,3 Câu 4 (CĐA,B-2010): Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 125 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được dung dịch X. Coi thể tích dung dịch không thay đổi, nồng độ mol của chất tan trong dung dịch X là A. 0,4M B. 0,2M C. 0,6M D. 0,1M HD: 2 2 OH CO OH CO n 2.1.0,125 0,25(mol);n 0,15(mol) n 0,25 5 1 2 n 0,15 3           → Phản ứng tạo 2 muối: Ba(HCO3)2 và BaCO3 Cách 1: Nhớ công thức 2 3 HCO OH CO n 2n n 2.0,15 0,25 0,05(mol)        Ba(HCO ) 3 2 0,05 C 0,2M 2.0,125    Cách 2: Bảo toàn 2 2 3 3 2 3 3 CO CO HCO OH HCO CO n n n 0,15(*) n n 2n 0,25(**)            Giải (*) và (**) ta được 2 3 HCO OH CO n 2n n 2.0,15 0,25 0,05(mol)        Cách 3: Đường chéo HCO3 - 1 1/3 5/3 CO3 2- 2 2/3 3 3 2 3 HCO HCO CO n 1 0,15 n .1 0,05(mol) n 2 1 2          Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol C2H5ỌH rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình chứa 75 ml dd Ba(OH)2 2 M. Tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng là? (Ba=137) A. 32,65 g B. 19,7g C. 12,95g D. 35,75g Câu 6. Cho 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 20 lít dd Ca(OH)2 ta thu được 6 g kết tủa. Nồng độ mol/l của dd Ca(OH)2 là: A. 0,002M B. 0,003M C. 0,004M D. 0,005M HD: nCO2 = 0,1 mol nCaCO3 = 0,06 mol Biên soạn: Trần Đình Thọ dinhthomice@gmail.com 10 CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O 0,06 0,06  0,06 mol 2CO2 + Ca(OH)2  Ca(HCO3)2 (0,1–0,06)  0,02  CM(CaOH)2) = 20 0,06  0,02 = 0,004M Câu 7 (ĐHA-07): Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là A. 0,04. B. 0,048. C. 0,06. D. 0,032. Câu 8. Cho 8 lít hh gồm CO và CO2, trong đó CO2 chiếm 39,2% (theo thể tích ở đktc) đi qua dd chứa 7,4 g Ca(OH)2. Khối lượng chất không tan sau phản ứng là bao nhiêu: A. 6 g B. 6,2 g C. 9 g D. 6,5 g HD: nCO2 = 100.22,4 8.39,2 = 0,14 mol nCa(OH)2 = 0,1 mol CO không td với bazơ Cách 1: Xét  ( )2 2 nCa OH nCO 1,4 => tạo 2 muối CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O x x  x mol 2CO2 + Ca(OH)2  Ca(HCO3)2 2y y  y x + 2y = 0,14 x + y = 0,1 => x = 0,06 ; y = 0,04 => mCaCO3 = 0,06.100 = 6 g Cách 2: CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O 0,1  0,1  0,1 mol Do CO2 dư nên sẽ hoà tan một phần kết tủa CO2 + H2O + CaCO3  Ca(HCO3)2 (0,14-0,1)  0,04 => mCaCO3 = (0,1 – 0,04).100 = 6 g Câu 9. Thổi V lít (đktc) CO2 vào 2 lít dd Ba(OH)2 0,0225M, thu được 2,955g kết tủa.Gía trị V là: A. 0,336 hoặc 1,68 B. 0,448 hoặc 1,68 C. 0,336 D. 1,68 HD: nBa(OH)2 = 0,045 nBaCO3 = 0,015 TH1: Ba(OH)2 dư (CO2 hết) => chỉ xảy ra: CO2 + Ba(OH)2  BaCO3 + H2O 0,015  0,015  0,015 mol => VCO2 = 0,015.22,4 = 0,336 ( lƣợng tối thiểu) Biên soạn: Trần Đình Thọ dinhthomice@gmail.com 11 TH2: Ba(OH)2 hết (CO2 dư) => xảy ra: CO2 + Ba(OH)2  BaCO3 + H2O 0,045  0,045  0,045 mol CO2 + H2O + BaCO3  Ca(HCO3)2 0,03  (0,045-0,015) => VCO2 = (0,045 + 0,03).22,4 = 1,68 (Lƣợng lớn nhất) Chú ý: - TH2 có thể viết 2 pt: CO2 + Ba(OH)2  BaCO3 + H2O 0,015  0,015  0,015 mol 2CO2 + Ba(OH)2  Ba(HCO3)2 0,06  (0,045-0,015) - Đối với dạng bài cho CO2 vào dd kiềm mà chƣa biết lƣợng CO2 là bao nhiêu thì ta xét 2 trƣờng hợp nhƣ bài trên (1 trƣờng hợp sẽ là lƣợng CO2 lớn nhất và 1 trƣờng hợp là nhỏ nhất) Bài tƣơng tự: Câu 10. V lít khí CO2 (đktc) vào 1,5 lít Ba(OH)2 0,1M được 19,7 gam kết tủa. Gía trị lớn nhất của V là? A. 1,12 B. 2,24 C. 4,48 D. 6,72 Câu 11: Hoà tan hoàn toàn 11,2 gam CaO vào H2O thu được dung dịch A. Sục V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch A thu được 15 gam kết tủa. Giá trị của V là A. 3,36 hoặc 7,84. B. 3,36 hoặc 5,60. C. 4,48 hoặc 5,60. D. 4,48 hoặc 7,84. Câu 12. Dẫn V lít CO2 (đkc) vào 300ml dd Ca(OH)2 0,5 M. Sau phản ứng được 10g kết tủa. V bằng: A. 2,24 lít B. 3,36 lít C. 4,48 lít D. A,C đúng Câu 13. Dẫn 8,96 lit CO2 (đktc) vào V lit dd Ca(OH)2 1M, thu được 40g kết tủa.Gía trị V là: A.0,2 đến 0,38 B. 0,4 C. < 0,4 D.  0,4 Câu 14. Thổi V ml (đktc) CO2 vào 300 ml dd Ca(OH)2 0,02M, thu được 0,2g kết tủa.Gía trị V là: A. 44.8 hoặc 89,6 B. 44,8 hoặc 224 C. 224 D. 44,8 Câu 15. Thổi V lit (đktc) CO2 vào 300 ml dd Ca(OH)2 0,4M thu được 6g kết tủa. Lọc bỏ kết tủa lấy dd thu được đun nóng lại thu thêm 6g kết tủa nữa. Gía trị V là: A. 3,136 B. 1,344 C. 1,344 hoặc 3,136 D. 4,032 HD: Theo bài ra dd thu đƣợc có Ca(HCO3)2 CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O (1) 0,06 0,06 0,06 2CO2 + Ca(OH)2  Ca(HCO3)2 (2) 0,12 0,06 0,06 Ca(HCO3)2  CaCO3 + CO2 + H2O (3) 0,06  0,06  0,06 Theo (1)(2)(3): nCO2 = 0,06 + 0,12 = 0,18 hoặc có thể tính nhƣ sau: Biên soạn: Trần Đình Thọ dinhthomice@gmail.com 12 Áp dụng ĐLBT nguyên tố đối với cacbon trong các phản ứng ta có: nCO2 = nCO2 (3) + nCaCO3 = 0,06 + (0,06 + 0,06) = 0,18 mol  4,032 lít Câu 16. Hoà tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp A gồm MgCO3 và RCO3 (với tỉ lệ mol 1:1) bằng dung dịch HCl dư. Lượng CO2 sinh ra cho hấp thụ hoàn toàn bởi 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5 M thu được 39,4 gam kết tủa. a: Kim loại R là A. Ba. B. Ca. C. Fe. D. Cu. b: Phần trăm khối lượng của MgCO3 trong hỗn hợp A là A. 42%. B. 58%. C. 30%. D. 70%. HD: nMgCO3 = nRCO3 = x mol theo pt => nCO2= 2x Tương tư các bài trên: TH1: CO2 hết (chỉ tạo muối BaCO3) nCO2= nBaCO3 = 0,2 => x = 0,1  144 + R = 20:0,1 => R = 56 (Fe) TH2: Xảy ra 2 phản ứng => nCO2 = 0,3 => x = 0,15 => loại Câu 17: Cho 7,2 gam hỗn hợp A gồm MgCO3 và CaCO3 tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng rồi cho toàn bộ khí thoát ra hấp thụ hết vào 450ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thu được 15,76 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của MgCO3 trong hỗn hợp là A. 41,67%. B. 58,33%. C. 35,00%. D. 65,00%. HD: TH1: chỉ tạo BaCO3 => nCO2 = 0,08 => B TH2: tạo 2 muối => nCO2 = 0,1 => y < 0 (loại) Câu 18. Dẫn hỗn hợp X gồm 0,05 mol C2H2; 0,1 mol C3H4 và 0,1 mol H2 qua ống chứa Ni nung nóng một thời gian, thu được hỗn hợp gồm 7 chất. Đốt cháy hoàn toàn rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào 700 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Z. a. Chất tan trong dung dịch Z là A. NaHCO3. B. Na2CO3. C. NaHCO3 và Na2CO3. D. Na2CO3 và NaOH. b. Tổng khối lượng chất tan trong Z là A. 35,8. B. 45,6. C. 40,2. D. 38,2. HD: Vì khi đốt chính là đốt X (SP như nhau). Biên soạn: Trần Đình Thọ dinhthomice@gmail.com 13 Theo ĐLBT nguyên tố ta có: nCO2 = nC = 0,05.2 + 0,1.3 = 0,4 0,4 0,7 2  nCO nNaOH = 1,75 => tạo 2 muối Giải hpt ra câu b Câu 19. (ĐHA-2007). Ba hidrocacbon X, , Z là đồng đẳng kế tiếp trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất , sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được số gam kết tủa là? A. 20 B. 40 C. 30 D. 10 HD: Gọi CTPT của X là CxHy. Vì 3 hiđrocacbon là đồng đẳng kế tiếp nên MZ = MX + 28 Theo bài ra ta có: MX + 28 = 2MX => MX = 28 (C2H4) => là C3H6 => 3CO2 Do qua Ca(OH)2 dư nên chỉ tạo CaCO3 => ĐA C Câu 20. ( ĐHA-2007). Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với H=81%. Toàn bộ CO2 được hấp thụ vào dd Ca(OH)2, được 550 gam kết tủa và dd X. Đun X thu thêm 100 gam kết tủa. m là? A. 550 B. 810 C. 650 D. 750 HD: Theo bài ra có các phản ứng sau khi cho CO2 vào: CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O 5,5 5,5 2CO2 + Ca(OH)2 Ca(HCO3)2 2 1 Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O 1 1 => nCO2 = 5,5 + 2 = 7,5 Từ đó theo pt điều chế rượu và hiệu suất để tính Câu 21 .Nhiệt phân m gam CaCO3 ở nhiệt độ cao (h = 80%), thu khí bay ra rồi cho đi vào 250 ml dd Ca(OH)2 0,4M thì thu được 8g kết tủa. Giá trị m là: a. 10g B. 15g C. 8g D. 10g hoặc 15g Câu 22 (ĐHA-2011). Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dd gồm NaOH 0,025M và Ca(OH)2 0,0125, thu được x gam kết tủa. Giá trị của x là: A. 2,00 B. 0,75 C. 1,25 D. 1,00 HD: nCO2 = 0,03 nOH- = nNaOH + 2nCa(OH)2 = 0,05 mol nCa2+ = 0,0125 1,67 2 0,03 0,05 1    => Tạo 2 muối HCO3- và CO32- CO2 + 2OH- CO32- + H2O (1) x 2x x CO2 + OH- HCO3- (2) y y y Ca2+ + CO32- CaCO3 (3) Biên soạn: Trần Đình Thọ dinhthomice@gmail.com 14 Có hpt 2x + y = 0,05 y = 0,01 x + y = 0,03 x = 0,02 Theo (3) thì CO32- dư nên nCaCO3 = n Ca2+ => ĐA C Câu 23(ĐHA-2008): Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 9,85. B. 11,82. C. 17,73. D. 19,70. HD: tƣơng tự bài trên Câu 24. (ĐHA-2010). Cho 0,448 lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dd chứa hh gồm NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 3,940 B. 1,182 C. 2,364 D. 1,970 HD: tƣơng tự bài trên Câu 25 (ĐHA-2010). Dung dịch X chứa hh gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dd HCl 1M vào 100 ml dd X, sinh ra V lít khí (đktc). Giá trị của V là: A. 4,48 B. 1,12 C. 2,24 D. 3,36 HD: nCO32- = 0,15 nHCO3- = 0,1 nH+ = 0,2 H+ + CO32- HCO3 0,15 0,15 0,15 Tổng số mol HCO3- = 0,25 H+ + HCO3- CO2 + H2O (phản ứng vừa đủ) 0,05 0,25 0,05 => VCO2 = 0,05.22,4 = 1,12 Câu 26. (ĐHA-2010). Cho dd Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dd: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là: A. 4 B. 7 C. 5 D. 6 HD: Các chất tạo kết tủa: NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4 Ba(HCO3)2 + 2 KHSO4 BaSO4 + K2SO4 + 2CO2 + 2H20 HD: (ĐHA-2008) Đáp án: A X là muối cacbonat X1 là oxit X2 là kiềm (loại B) là muối axít  là NaHCO3

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 12

Đề ôn tập Este - Lipid có lời giải
Tổng hợp các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học
Đề thi và đáp án Hóa học 2019
Tổng hợp lí thuyết va bài tập chuyên đề Amin - Amino axit
Phương pháp giải bài tập Amin - Amino acid
Đề thi Hóa học 2018
CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI KIỀM THỔ
Chuyên đề hóa hữu cơ 12
Đề cương ôn tập Hóa học 12 cả năm
Chuyên đề Este - Lipid
Advertisement
Chuyên đề Este Hóa học 12
Đề thi thử Hóa học 12
Phương pháp qui đổi trong Hóa hoc vô cơ 12
Bài tập qui đổi oxit sắt
Các câu bài tập về oxit sắt
Chuyên đề Este - Lipid Nâng cao
Chuyên đề các kim loại
Chuyên đề Amin - Amino axit
CHUYÊN ĐỀ CABOHIDRAT
CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI
CHUYÊN ĐỀ POLIME
Lý thuyết: Nhận biết một số cation trong dung dịch
Lý thuyết: Sự điện phân - Sự ăn mòn
Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, Nhôm
Câu hỏi trắc nghiệm Crom
Câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải
CHUYÊN ĐỀ LÍ THUYẾT SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT
Chuyên đề Bài tập sắt và hợp chất của sắt
Chuyên đề Crom - Mangan
Đề thi thử hóa học trường THPT Thăng Long 2019.
Đề thi thử hóa học trường THPTQG 2019.
Đề 2 - Đề thi thử Hóa học THPT QG 2019
Đề Thi thử Hóa học 2019
Bài tập Hóa học 12
KÌ THI THPT QG 2019 - MÔN HÓA HỌC MÃ ĐỀ 221
Đề thi HSG QG Hóa học 2019 ngày thứ nhất
Đề thi HSG QG Hóa học 2019 ngày thứ hai
Đề thi HSG QG 2019 môn Hóa học
Đề thi HSG QG Hóa học 2016 ngày thứ 1
Đề thi HSG QG môn Hóa học 2016 ngày thứ 2
Đề thi HSG QG Hóa học 2016 phần thực hành
Đáp án đề thi HSG Quốc gia Hóa học 2016
Phương pháp nhận biết chất hữu cơ
Câu hỏi trắc nghiệm Este - Lipit
Màu sắc các chất hóa học
Bài tập chuyên đề Este – Lipit trong các đề thi Đại Học – Cao Đẳng
16 Phương Pháp Và Kĩ Thuật Giải Nhanh Các Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học
Chuyên Đề Sắt – Đồng – Crom Lý Thuyết Và Bài Tập
Tài liệu hóa học ôn thi THPT
Tài liệu chuyên đề Cacbonhidrat
Chuyên chuyên đề Amin – Amino Axit – Peptit.
Bài kiểm tra lý thuyết tổng hợp Este
Lý Thuyết Và Bài Tập Về Nhôm
Giúp Trí Nhớ Chuỗi Phản Ứng Hóa Học
Chuyên đề Kĩ thuật xác đồng số đồng phân
Đề thi và có đáp án chi tiết môn hóa học 2020
Chuyên Đề: Hóa Học Và Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Môi Trường
Đề thi Hóa 12 môn Hóa tỉnh Quảng Nam 2020
Chuyên đề crom sắt Hóa 12
Chuyên đề 16 phương pháp giải nhanh hóa học
Chuyên đề phương trình phản ứng
Chuyên đề polime và vật liệu polime
Chuyên đề Trắc nghiệm hóa vô cơ
Chuyên đề hóa HNO3 vận dụng cao
Chuyên đề nhiệt độ sôi
Chuyên đề quy tắc đồng phân
Bài tập chuỗi phương trình hóa học
Tài liệu lí thuyết hóa học 12
Tài liệu thi thử THPT 2021 - Mã đề 867
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 968
Đề lí thuyết hóa vô cơ cực hay
Tài liệu lí thuyết hóa vô cơ phần 2 cực hay
50 bài toán cực khó và hay về este đa chức
Tài liệu về sự kết hợp của axit HNO3 và các quá trình phản ứng vô cơ kinh điển, cực hay.
Chuyên đề phản ứng của H+ và NO3- cực hay
Bài toán sản phẩm khử của NO3-
Bài toán xử lí dung dịch sau phản ứng cực hay và khó
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 898
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 789
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 768
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 789
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 798
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 868
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 985
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 859
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề minh họa
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề minh họa
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 857
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 857
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 869
Đáp đề thi thử THPT 2021 - Mã đề 869
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 685
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021- Đề 685
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 832
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 832
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 985
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 985
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 868
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 868
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 758
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2020 - Đề 758
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 657
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 657
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 485
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 485
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 132
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 132
Lí thuyết Hóa học cực hay
Tóm tắt lí thuyết Hóa học chương trình lớp 12 bằng sơ đồ
Lí thuyết hóa học 12 cực hay
Tài liệu công phá hóa học cực hay
Tài liệu tổng hợp các kiến thức hóa học
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 848
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 848
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 687
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 687
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 132
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 787
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 787
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 685
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 685
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 938
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 938
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề thi thử mã đề 987
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 758
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 758
Tài liệu lí thuyết hóa học chinh phục kì thi THPT

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-12-05 12:49:56pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(