Download tài liệu hoá học: 100 bài tập hóa hữu cơ có lời giải

Tổng hợp 100 bài tập hóa hữu cơ có lời giải

Advertisement

Hãy kéo xuống dưới để thấy link download tài liệu


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/tai-lieu-hoa-hoc/100-bai-tap-hoa-huu-co-co-loi-giai-5

Tài liệu hóa học lớp 11


Advertisement

Click để Download tài liệu

(Bạn sẽ được dẫn tới trang quảng cáo và hiển thị trong vòng 15 giây)
(Quảng cáo sẽ giúp chúng mình giữ website luôn miễn phí cho tất cả học sinh)
Cảm ơn các bạn rất nhiều ^^!

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

100 bài tập hóa hữu cơ có lời giải | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Thảo luận hóa học

Nội dung trích xuất

100 BÀI TẬP HỮU CƠ Câu 1: str Ⱀᇸm ro s s o R3OORᇸ R5ORᇸ R3OOR5 Ro 3 sR s m Ro Ⱀ t r sᇸ o Ⱀᇸᇸᇸa Ⱀ R koR s Ro Ⱀ r t 5ⰐⰐ o ᇸ os rOR Ⱀᇸ ᇸ Ⱀ s 3 s 3 R oⰐ kst srᇸa Ro Ⱀ t rRO3 sᇸ oⰐ mᇸ3ᇸᇸ Ⱀ ksⰐ rᇸ rkoaR st R5OR s m oⰐ tR s t AR Ⱀᇸᇸa BR Ⱀᇸ67 CR Ⱀᇸ55 DR Ⱀᇸ7ᇸ Tỉ ệ kst ro s m oả 3 s ỉ ệ t s o rxt s m oả 3 sR ⰐᇸⰐᇸ ᇸ6 Ⱀᇸm ⰐᇸⰐ6 6Ⱀ ⰐᇸⰐᇸ aaa ⰐᇸⰐᇸ a 6Ⱀ aaa ⰐᇸⰐᇸ ⰐᇸⰐ6 ᇸ6 3 ᇸ6 m m m m                =>o=Ⱀᇸᇸ6 Câu 2 : R oộ et oạos sở oⰐ m6 oắ xⰐos o ạ oRo rot rxt ᇸ sởᇸ oⰐ m sⰐo -R R m sⰐo –OORaR Để osRᇸ o ro o ù ᇸ5ᇸ696 Ⱀ OR ếᇸ ᇸ o ro os Ro Ⱀ t r ᇸ os rOR t oô oạ oẩ sậ sᇸ sᇸ o s s os ắ YR Đ osRᇸ sR R Y ᇸs osứr mᇸ5 o ksô ksⰐᇸ R ộ ksⰐ srᇸ sả ứ osRᇸ o Ⱀ sơt o sᇸ oò ạt 7mᇸ936 Ⱀ s s ksⰐ ZR Btế oRo sả ứ xẩᇸ r sR Rᇸ oRo ksⰐ ở koᇸ ksô ksⰐ oⰐ m/5 sể Ⱀos O oò ạt R R GtR gần nhất or o R? A. ᇸᇸ5 BR ᇸ3ᇸⰐ CR ᇸ3ᇸ5 DR ᇸᇸᇸⰐ R-mᇸm6Om7 mᇸ ᇸa mᇸ5 m a aa ᇸⰐᇸ mᇸmᇸ mᇸ5 ᇸⰐᇸa n n n m         =>=ᇸ R o=ᇸᇸa Làm tắt : R-mᇸm6Om7 mᇸ5 mᇸmᇸ mᇸ5 ᇸⰐᇸaa ᇸⰐᇸ mᇸmᇸ mᇸ5 ᇸⰐᇸaa mᇸ ᇸa ᇸᇸa m m            Câu 3: ᇸY R et oạos sở ềᇸ o ạ ởt oRo rot rxt ᇸ m sⰐo -R<YaR Đᇸ Ⱀ s s A osứr ᇸY rOR r ᇸ sᇸ o 5ᇸ99 ro s s 3 oᇸt Ⱀ oᇸt rt or rxt ᇸroto ostếo 5mᇸᇸᇸ% ề sRs s kst a R Ⱀᇸm o ROR Btế ổ s tê kế et ᇸY R 6R s ăo kst Y s s A t tR R srᇸ âᇸ? ARᇸ6% BR5ᇸ% CRᇸ% DR5a% Gᇸ-r=ⰐᇸⰐ7 o; ROr=mᇸ6 ro; s o et=Ⱀᇸm-ⰐᇸⰐ7=ⰐᇸⰐ5 Gọt AᇸB R rotrxt o ᇸo ⰐᇸⰐ5* A+ B+ᇸᇸa=mᇸ6=>A+B=Ⱀaᇸᇸ=>ksô ᇸo o AᇸB =>GᇸArB ⰐᇸⰐ3a; GᇸAoBⰐᇸⰐa rᇸᇸo; R oRo s ᇸᇸê ơ;r++o+=5a *r+==>o+=3 =>GᇸABⰐᇸⰐ3 oa; GᇸAB ⰐᇸⰐ oa ⰐᇸⰐ5A+ⰐᇸⰐ7B=mᇸ6-Ⱀᇸm*=9ᇸ9a=> A=75; B=a9 =>%Y=ⰐᇸⰐ*ᇸ75*mⰐⰐ ⰐᇸⰐ*ᇸ75+ⰐᇸⰐ3*75a=53ᇸ5mRRRR *r+=3; o+= =>GᇸABⰐᇸⰐ3 oa; GᇸAB ⰐᇸⰐ oa ⰐᇸⰐ5A+ⰐᇸⰐaB=mᇸ6-Ⱀᇸm5*=9ᇸ3=>ksô ᇸo o ARB Câu 4: R s E osứr r et ᇸ Yᇸ Z < Y < Za ềᇸ oạos sởᇸ oⰐ ổ s tê kế et R m3; ot sâ ử ᇸ Yᇸ Z ềᇸ oⰐ s ᇸᇸê ử xt ksô sỏ sơ 6R Đ osRᇸ sế 3ᇸⰐ5 ro E o ù ᇸⰐ6m o Oᇸ sả sẩo osRᇸ o Oᇸ RO R R ếᇸ sᇸ sâ sR R Ⱀᇸ35 o E o ù ᇸ os osứr aᇸⰐ ro rORᇸ sᇸ o ᇸ os osứr oᇸt or ᇸxt R rtR Btế E s o or sỏ sơ s o or YR s ăo kst or Y oⰐ s s E RR A. 3ᇸ6% B. ᇸᇸ3m% C. ᇸ6a% D. 6ᇸᇸ6% ᇸⰐ5Ⱀᇸ35=ᇸm7=5ᇸa57mᇸ GᇸxVrᇸm/7-x ᇸma5 mmⰐ7 ᇸ ᇸᇸ5 7 a 3ᇸⰐ5 ᇸⰐ6m  x  x  =>x=m7/a=Ⱀᇸ6Ⱀ7mᇸa5RRR =>s o s s=ⰐᇸⰐ56 o; s =769/a=7ᇸᇸ6ᇸa57m => eret; Y R eret; Z Vr6 ⰐᇸⰐᇸa oa S ᇸY=mᇸ5 => Gᇸ5 r o<ⰐᇸⰐⰐᇸ oa Gọt R s Y mⰐr+ⰐᇸⰐⰐa-ra*=ⰐᇸⰐ9a=>mᇸ5<=ⰐᇸⰐ9a-mⰐra ⰐᇸⰐⰐa-raY GᇸᇸVr ⰐᇸⰐⰐ6a=>%Y=6ᇸᇸ5aRRR Câu 5: R s E osứr r et oạos sởᇸ ềᇸ o ạ ởt ᇸxt R rtR Đᇸ Ⱀ 37ᇸ9a ro s s E t ᇸ os rOR r ᇸ sᇸ o ᇸ os osứr ᇸⰐᇸ7ᇸ ro oᇸt or ᇸxt R m6ᇸ6a ro oᇸt or rtR Btế ổ s tê kế et or r et oⰐ E R mⰐ R ot sâ ử et oⰐ s ᇸᇸê ử xt ksô sỏ sơ 5R s ăo kst or et oⰐ kst sâ ử s oⰐ s s E RR A. ᇸ6ᇸᇸ% B. 5mᇸ% C. ᇸaᇸa% D. 5ᇸᇸ5% m5=ᇸ+ᇸ+5 S o r-Gᇸ=Ⱀᇸᇸ o; r-Vr=Ⱀᇸm o=>Gᇸ3ᇸ5xVrx=>Ⱀᇸmx*9aᇸ5x+maa=37ᇸ9a=>x=m S =m; S osỉ et ᇸ ᇸs=ᇸᇸ5; s o E=Ⱀᇸm o => Gᇸ3Vr; Y Gᇸ3Vr ᇸY R sâa; Z GᇸᇸVr ⰐᇸⰐ6 oa %Z=ⰐᇸⰐ6*3ᇸ5*mⰐⰐ37ᇸ9a=5ᇸᇸ5Ⱀ36RRR Câu 6: Đ osRᇸ sR R o ro s s o rest ortoᇸ rest roᇸto R oộ ese ơ osứo oạos sở o ma o Okoa R sᇸ o Ⱀm6 o Okoa R mᇸⰐa ro ROR ặ ksRoᇸ o ro Ro Ⱀ r t m5Ⱀ o ᇸ os rOR ⰐRm ᇸ sᇸ o ᇸ os Y tả stế osỉ xảᇸ r sả ứ xR sò sⰐraR s Y Ro Ⱀ t AO3 R3ᇸ kst A t r sᇸ o A. ᇸᇸ3 ro B. aᇸmⰐ ro C. 7ᇸ56 ro D. mⰐᇸaⰐ ro O ⰐᇸⰐ9; RO ⰐᇸⰐ6; O ⰐᇸⰐ95 3RᇸO x; 3RᇸO ᇸ; ese RoO ⰐᇸⰐm5 x+ᇸ=ⰐᇸⰐ9*+ⰐᇸⰐ6-ⰐᇸⰐ95*-ⰐᇸⰐm5*=ⰐᇸⰐma 3x+3ᇸ+ⰐᇸⰐm5=ⰐᇸⰐ9 a x+ᇸ+ⰐᇸⰐm5*Ⱀᇸ5o=ⰐᇸⰐ6 3a aᇸ3a=>ⰐᇸⰐmm5o-ⰐᇸⰐm5=Ⱀ=>o=3ᇸ maᇸa=>mᇸ5ᇸ+ⰐᇸⰐm5=ⰐᇸⰐ6=><ᇸ =>Ese ROOR=R st A t r sᇸ o=ⰐᇸⰐ*+ⰐᇸⰐm5*ᇸa*mⰐa=mⰐᇸa Câu tương tự : Đ osRᇸ sR R o ro s s o rest ortoᇸ rest roᇸto R oộ ese ơ osứo oạos sở o 6ᇸ5mᇸ o Okoa R sᇸ o 55mᇸⰐᇸo O R 3ᇸ67 ro ROR ặ ksRoᇸ o ro Ro Ⱀ r t 3ⰐⰐ o ᇸ os rOR ⰐRm ᇸ sᇸ o ᇸ os Y tả stế osỉ xảᇸ r sả ứ xR sò sⰐraR s Y Ro Ⱀ t AO3 R3ᇸ kst A t r sᇸ o R AR m9ᇸᇸᇸ ro BR ᇸ6a ro CR m7ᇸa ro DR Ⱀᇸ5 ro O Ⱀᇸᇸ6; RO ⰐᇸⰐᇸ; O Ⱀᇸaa 3RᇸO x; 3RᇸO ᇸ; ese RoO ⰐᇸⰐ3 x+ᇸ=Ⱀᇸᇸ6*+ⰐᇸⰐᇸ-Ⱀᇸaa*-ⰐᇸⰐ3*=ⰐᇸⰐ6ma 3x+3ᇸ+ⰐᇸⰐ3=Ⱀᇸᇸ6 a x+ᇸ+ⰐᇸⰐ3*Ⱀᇸ5o=ⰐᇸⰐᇸ 3a aᇸ3a=>ⰐᇸⰐ5o-ⰐᇸⰐ3=ⰐᇸⰐ6 maᇸa=>mᇸ5ᇸ+ⰐᇸⰐ3=Ⱀᇸm56=><5ᇸ =>=ᇸ; o=a =>Để kst A s Ese ROOR-R-R3 S o A t r sᇸ o=ⰐᇸⰐ6*+ⰐᇸⰐ3*a*mⰐa=Ⱀᇸma=>oA=Ⱀᇸma*mⰐa=m9ᇸᇸᇸ Câu 7: Đ osRᇸ sR R Ⱀᇸ33 o s s o oeᇸ trᇸ oeᇸ rxer R storo oạos sở o r mᇸ7 o Oᇸ ạ r mᇸᇸᇸ ro ROR ếᇸ os Ⱀᇸ33 o R ᇸ tos B sᇸ s o B sả ứ t r R A. Ⱀᇸ6 B. Ⱀᇸ3Ⱀ C. Ⱀᇸ33 D. ⰐᇸᇸⰐ R+-kr oa; oRoOⰐᇸ33-ra Ⱀᇸ33 a mᇸ7 Ⱀᇸa Ⱀᇸa m a a a k          =>rk=Ⱀᇸᇸ ‘s o RO-s o O Cách khác : Ese ơ osứo oⰐ s o O+s o ese-mᇸ5*s o RO=Ⱀ Rtoro oⰐ oⰐ s o O+s o storo-mᇸ5*s o RO=s o t mᇸ7+Ⱀᇸ33-mᇸ5*Ⱀᇸa=Ⱀᇸᇸ Cach giải Nguyễn Công Kiệt Câu tương tự : mRĐ osRᇸ sR R ⰐRᇸ5 o s s o oeᇸ trᇸ oeᇸ rxer R storo oạos sở o r mR55 o Oᇸ ạ r mRⰐ5 o ROR ếᇸ os ⰐRᇸ5 o R ᇸ os B sᇸ s o B sả ứ R? A. Ⱀᇸ6 B. Ⱀᇸ3Ⱀ C. Ⱀᇸ33 D. ⰐᇸᇸⰐ R Đ osRᇸ sR R ⰐR75 o s s o eᇸ rxerᇸ oeᇸ trᇸ oeᇸ rxerR rxt rxeto R storo oạos sở o r ᇸ9 o Oᇸ ạ r ᇸ o ROR ếᇸ os ⰐR75 o R ᇸ os B sᇸ s o B sả ứ R? A. Ⱀᇸ36 B. Ⱀᇸ3 C. Ⱀᇸ3Ⱀ D. ⰐᇸᇸⰐ 3RĐ osRᇸ sR R ⰐRᇸ5 o s s o oeᇸ roᇸr; rᇸ rxer R storo oạos sở o r ᇸ3ᇸ5 o Oᇸ ạ r mRᇸ3 o ROR ếᇸ os ⰐRᇸ5 o R ᇸ os B sᇸ s o B sả ứ R? A. Ⱀᇸ55 B. Ⱀᇸ6Ⱀ C. Ⱀᇸ65 D. Ⱀᇸ7Ⱀ ᇸR Đ osRᇸ sR R ⰐR 5 o s s o R=R-OOR=R; R3-OOR R storo oạos sở o r ᇸ6 o Oᇸ ạ r mR56 o ROR ếᇸ os ⰐR5 o R ᇸ os B sᇸ s o B sả ứ R? A. Ⱀᇸa6 B. Ⱀᇸ76 C. Ⱀᇸ66 D. Ⱀᇸ56 5R Đ osRᇸ sR R ⰐRᇸ o s s o oeᇸ trᇸ oeᇸ rxer R storo oạos sở o r mRaa o Oᇸ ạ r mRᇸ o ROR ếᇸ os ⰐRᇸ o R ᇸ os B sᇸ s o B sả ứ R? A. Ⱀᇸa B. Ⱀᇸ36 C. Ⱀᇸᇸ5 D. Ⱀᇸᇸ Câu 8 : ᇸ Y R srt rxt oroxᇸto ơ osứoᇸ sᇸộo où ãᇸ ẳ kế tế; Zᇸ T R ro R ese ềᇸ srt osứoR Đ osRᇸ sR R 6mᇸ3ᇸ ro s s E osứr ᇸ Yᇸ Zᇸ T o ù 3ᇸmᇸ5 o Oᇸ sᇸ o 3ᇸᇸ3a ro oR ặ ksRo ᇸ Ⱀ 6mᇸ3ᇸ ro E t 65Ⱀ o ᇸ os rOR m r aᇸ sᇸ o s s F osứr 3 ro ềᇸ R 53ᇸ5a ro s s oᇸtR Dẫ R ộ F qᇸr ᇸs ự r ᇸ sᇸ sR r Ⱀᇸ3m o ksⰐ RR Btế oRo s os sữᇸ oơ ã os ềᇸ oạos sởᇸ ksô osứr sⰐo osứo ksRo R kst sâ ử or sỏ sơ YR s ăo kst or Y s s E có thể R A. 6ᇸaᇸ% B. 9ᇸ59% C. 7ᇸ65% D. aᇸa% O ᇸ9; RO mᇸ9m Gọt rᇸᇸo R s o ᇸY; Z;T r+o=Ⱀᇸ65; +o=Ⱀᇸ3m; r++ᇸo=6mᇸ3ᇸ-ᇸ9*m-mᇸ9m*am6=>r=Ⱀᇸm5; =ⰐᇸⰐ6; o=Ⱀᇸ5 Z R+O ⰐᇸⰐ6a; ro ạ T oRo+O Ⱀᇸ5a ⰐᇸⰐ6*mᇸ+Ⱀᇸ5*mᇸo=6mᇸ3ᇸ+Ⱀᇸ65*ᇸⰐ-53ᇸ5a-Ⱀᇸm5*ma-ⰐᇸⰐ6*3ᇸ-Ⱀᇸ5*ma Rrᇸ Ⱀᇸaᇸ+7o=ⰐᇸⰐ=>o<ⰐᇸⰐ-Ⱀᇸaᇸa7<ᇸ6 =>o=mᇸ5=>=mmᇸ333 ạta; o=ᇸ5=>=3=>Z ; 3R6ORaa; T R3OOROOR5 ᇸY R’OOR S t a or ᇸY;T= ᇸ9 ⰐᇸⰐ6 3a mᇸ9m ⰐᇸⰐ6 ᇸa m 3ᇸ65 Ⱀᇸm5 Ⱀᇸ5         Gọt kᇸ k’ R s t or ᇸY;T k’>=a 3ᇸ65 ' Ⱀᇸm5 3ᇸ65 Ⱀᇸ 5 k k    =>Ⱀᇸ6k+k’=5ᇸa=>k=3; k’=ᇸ=>ᇸY R-ᇸO; T R3OO-qRq-ᇸ-OOR5 Gọt Rq R s ᇸY;T >3;q>=a Ⱀᇸm5*+Ⱀᇸ5*q=ᇸ9-ⰐᇸⰐ6*3-Ⱀᇸ5*5=mᇸᇸ7 q==>=97/m5=6ᇸᇸ666666; q=3=>=ᇸᇸa; q=ᇸ=>=ᇸ7/m5=3ᇸm3333 %Y=aᇸᇸᇸᇸ;9ᇸ5a59; 7ᇸ3Ⱀ355RRRR VⰐ Ⱀ ᇸRᇸO ⰐᇸⰐ3a; 5R6O Ⱀᇸma; 3RaO ⰐᇸⰐ6 oa; R3OO-3R-OOR5 srᇸ aRmⰐOᇸ Ⱀᇸ5a Câu 9: R s o 3 et YᇸZᇸT ềᇸ oạos sởa t ỉ ệ o ơ ứ R 3ᇸ R Tổ s tê kế et sâ ử YᇸZᇸT mR Tsᇸ sâ sR R 39ᇸⰐ5 ro ᇸ sᇸ o Ⱀᇸmm o mᇸ Ⱀᇸm6 o R Ⱀᇸ o 3R Btế mᇸ ᇸ 3 ềᇸ oⰐ ạ RROORR ặ ksRo osRᇸ sR R o ro o 3ᇸam6 O koaR GtR o s t tR R srᇸ âᇸ A. 3m B. a C. 6 D. 3Ⱀ Cách 1 : Y+3Z+ᇸT aHO mammam63aⰐ+ᇸ6RO ᇸ6HO mmm+m6+Ⱀ3<-->R+mO Ⱀᇸᇸ7 oa oma+oa+o3a= 39ᇸⰐ5+ᇸ6*ⰐᇸⰐm*ma-ⰐᇸⰐm*a*ma=ᇸ5ᇸa9 39ᇸⰐ5 mᇸᇸ65 ᇸ5ᇸa9 Ⱀᇸᇸ7 ᇸ7 Ⱀᇸ ᇸ7 Ⱀᇸ75a mᇸ5 mᇸ m        =>o=6ᇸⰐ333RRRRR Cách 2 : R+-kkOk+m Yxa Z3xa T ᇸxa mⰐᇸmma m m Ⱀᇸm6a m 3 Ⱀᇸa Ⱀ ᇸ ma3a ⰐᇸⰐ ; ma ⰐᇸⰐ3; ma3aᇸ ⰐᇸⰐᇸ Ⱀᇸmmm+Ⱀᇸm6+Ⱀᇸ3=39ᇸⰐ5+Ⱀᇸ3a*ma=ᇸ5ᇸa9 75<3<9ᇸᇸ5 3=75=>=mⰐ3; m=m3m=>m 6Rm3O; ᇸR9O; 3 R5O Y=ᇸᇸ3 6ᇸ5a; Z=3Ⱀmmaᇸ75a; T=597ᇸ75a 6ᇸ5 3 maᇸ75 ᇸ 7ᇸ75a mᇸᇸ65 ᇸᇸ3 3 3Ⱀm ᇸ 59 m             =>o=6ᇸⰐ333 Cách 3 : R+-kkOk+m mᇸ 9 ma 39ᇸⰐ5 Ⱀᇸ ᇸ7 n  k  k  => m7m 9 39 7 n  k  km+k+k3=m5 36x=m=>k=ᇸ7/9 =m7Ⱀ/9 mᇸ ᇸ65 mᇸ 9 maa 6ᇸⰐ333RRR mᇸ5 Ⱀᇸ75 m n k n k       Câu 10: Tsᇸ sâ sR R o ro s s A o et R et Y o ộ se ỉ ệ o ᇸma sᇸ o 3Ⱀ ro ᇸxt; 7mᇸ ro rrt R 7Ⱀᇸ ro rtR Btế ổ s tê kế et oⰐ sâ ử R Y R 7R GtR sỏ s or o oⰐ sể R AR mᇸ6ᇸaR BR mᇸ5R CR m5mᇸ6R DR mᇸaR S o Gᇸxt = Ⱀᇸᇸ; s o Art=Ⱀᇸa o; s o Vrt=Ⱀᇸ6 o Tỉ ệ s o GᇸArVr=ᇸ3 GᇸxArᇸxVr3x + ᇸRO-->ᇸ+Y ------Ⱀᇸx---------- Ⱀᇸax o=Ⱀᇸxa*695x+maa+Ⱀᇸaxa*ma=m39+max Gtả sử oⰐ r tê kế etᇸ Y oⰐ tê kế et r+=7; ᇸr+ma++m=9x srᇸ ᇸr+=9x-5=>r=3x-ᇸ;=mm-3x Đtềᇸ ktệ 5/3≤x≤mⰐ/3=>x= sặo x=3 x==>r=;=5; o=mᇸa x=3=>r=5;=6;o=mᇸ5 =>GtR sỏ s or o=mᇸ5=> R GᇸAr3Vr Ⱀᇸa/3 oa; GᇸVr m/m5 oa Cách khác S o Gᇸxt = Ⱀᇸᇸ; s o Art=Ⱀᇸa o; s o Vrt=Ⱀᇸ6 o Gᇸ Ar Vr = ᇸ3==> ᇸᇸ mY s o =9 => ᇸ*+7 <9< ᇸ*7+==>5/3<<3Ⱀ/9=> = sặo = 3; ễ sᇸ = 3 sᇸ o sỏ s =>k=75 => mᇸa 7 3Ⱀ 7mᇸ 7Ⱀᇸ ma ma mᇸ5 7 5 5 m         Câu 11: R s E osứr srt et oạos sởᇸ ềᇸ o ạ ởt ᇸxt R rrtᇸ oⰐ ổ s tê kế et R m3R Tsᇸ sâ ksô sR R 59ᇸ56 ro s s Eᇸ sᇸ o s s F o tet x oaᇸ eret Y ᇸ oa R eret Z ⰐᇸⰐ3 oaR ặ ksRo osRᇸ sR R 59ᇸ56 ro E o ù ᇸ5Ⱀ5 o Oᇸ sả sẩo osRᇸ o ; RO R ᇸmᇸ o O R Btế srt et E ềᇸ sro tr sᇸ sâR Tỉ ệ or x ᇸ RR AR mᇸm BR mᇸ CR mᇸ3 DR mᇸᇸ 7m 57 ma 3ᇸ75 ᇸ 5 3 59ᇸ56 ᇸ5Ⱀ5 ᇸmᇸ a  b  a  b a  b   =>r=; =6a/m3; S o E=Ⱀᇸm3 o 3x+ᇸᇸ=Ⱀᇸ9ᇸ-ⰐᇸⰐ3*5=Ⱀᇸ79 3+ᇸ|3+5=>x=ᇸ+ⰐᇸⰐ3 =>xⰐᇸm3 R ᇸ=Ⱀᇸm =>xᇸ=mᇸ3 Câu 12: ᇸ Y R srt ese ềᇸ ᇸ ơ osứo R < Y; Z R ese ᇸ srt osứo ᇸ Yᇸ Z ềᇸ oạos sởaR Đ osRᇸ 3ᇸᇸ6 ro s s E osứr ᇸ Yᇸ Z o ù Ⱀᇸaa5 o OR ặ ksRo ᇸ Ⱀ 3ᇸᇸ6 ro E t 36Ⱀ o ᇸ os rOR m r aᇸ sᇸ o s s osứr ro oⰐ où s ᇸᇸê ử oro R s s o oᇸt or rxt oroxᇸto ẳ kế tếR s ăo kst or Y oⰐ s s E RR A. mmᇸ5% B. m5ᇸⰐⰐ% C. mᇸᇸ% D. mⰐᇸa6% ROx oa; oRo-Oᇸ ᇸ oa x+ᇸ=Ⱀᇸ36 mᇸx+oᇸa+3x+6ᇸ=3ᇸᇸ6 mᇸ5x+oᇸa-x-ᇸ5ᇸ=Ⱀᇸaa5 =>x=Ⱀᇸm; ᇸ=Ⱀᇸm; Ⱀᇸm+Ⱀᇸmo=Ⱀᇸa7=>ᇸo<5ᇸ5 o=ᇸ=>=3ᇸ5=> ROOR5ⰐᇸⰐ9a; Y R3OOR5ⰐᇸⰐ3a; Z ROORROOR Ⱀᇸma o=5=>=ᇸ5=>LạtR =>% R3OOR5=ⰐᇸⰐ3*aa*mⰐⰐa3ᇸᇸ6=mmᇸ53m9693 Câu 13: R s osứr osứr oRo s os sữᇸ oơ o OR-ROᇸ OR-OORᇸ OR--ROᇸ ROO-OORᇸ ROO--OOR; Y R rxt oroxᇸto ᇸ srt osứoᇸ oạos sởR Đᇸ Ⱀ o ro t ᇸ os AO3 R3ᇸ sᇸ o 5ᇸ9 ro AR ếᇸ os o ro Ro Ⱀ t rRO3 sᇸ sᇸ o Ⱀᇸma o OR Đ osRᇸ sR R s s o o ro R o ro Y o Ⱀᇸ37 o Oᇸ sᇸ o Ⱀᇸ76 o OR GtR or o RR A. mᇸᇸᇸ ro B. m7ᇸ7 ro C. m5ᇸ6 ro D. m3ᇸ5 ro xROaᇸOORaz; Y R-Oᇸ RO Ⱀᇸm; OOR Ⱀᇸma; om-Ⱀᇸ965=>=om-Ⱀᇸ665 Ⱀᇸm Ⱀᇸ75 Ⱀᇸma Ⱀᇸ5 Ⱀᇸ965 Ⱀᇸ76 Ⱀᇸ665a mᇸ5 Ⱀᇸ7 6 Ⱀᇸ665a mᇸa 6 ᇸ5 Ⱀᇸ37 m m m m m m           m      =>o=m3ᇸ5 Câu 14: ᇸ Y R srt rxt oroxᇸto ềᇸ ơ osứoᇸ sơ kéo srᇸ oộ ᇸᇸê ử oro; Z R ro ᇸ srt osứo; T R ese o ạ ởt ᇸ Yᇸ Z ᇸYᇸZᇸT ềᇸ oạos sởa R Đ osRᇸ ᇸ6ᇸ5 ro s s E osứr ᇸ Yᇸ Zᇸ T o ù ᇸ6m o Oᇸ sᇸ o 3ᇸᇸ56ro oR Rt sⰐr sR R ᇸ6ᇸ5 ro E o ù Ⱀᇸ5 o R xúo Ro tᇸ Ⱀa sᇸ o s s FR Đᇸ Ⱀ R ộ F o ù ᇸⰐⰐ o ᇸ os rOR mᇸ oô oạ ᇸ os srᇸ sả ứ sᇸ o ᇸmᇸ9 ro oᇸtR s ăo kst or T oⰐ s s E RR A. ᇸᇸ99% B. 5ᇸ3% C. 55ᇸ33% D. 5mᇸ59% S o O=ᇸm7 Qᇸt ổt ơ t F RO x oa; oRo+O ᇸ oa x=Ⱀᇸᇸ; mᇸx+5ᇸx=ᇸmᇸ9; x+oᇸ=ᇸm7; mᇸ5x+mᇸ5oᇸ-x-Ⱀᇸ5ᇸ=ᇸ6m+Ⱀᇸ5*Ⱀᇸ5=ᇸ735 =>x=Ⱀᇸᇸ; =3ᇸ65; ᇸ=Ⱀᇸᇸ; o=3 Độ ả sR rxt=Ⱀᇸ5Ⱀᇸᇸ+m=mᇸ65 =>3R6-kO Ⱀᇸm5a; ᇸRa-k’O Ⱀᇸ5a ' Ⱀᇸ65 Ⱀᇸm5 Ⱀᇸ65 Ⱀᇸ5 k k    =>k’+Ⱀᇸ6k=m=>k’=m R k=Ⱀ =>3R6O Ⱀᇸm5a; ᇸR6O Ⱀᇸ5a S o T=Ⱀᇸm5*3+Ⱀᇸ5*3+Ⱀᇸᇸ*ᇸ-3ᇸᇸ56maa=Ⱀᇸm Ⱀᇸm ⰐⰐ mⰐⰐ % 5mᇸ59ⰐRRR ᇸ6ᇸ5 T     Câu 15 : ᇸ Y R srt rxt oroxᇸto ềᇸ ơ osứoᇸ sơ kéo srᇸ oộ ᇸᇸê ử oro; Z R ro ᇸ srt osứo; T R ese oạos sở o ạ ởt ᇸ Yᇸ ZR Đ osRᇸ ᇸ5ᇸ7 ro s s E osứr ᇸ Yᇸ Zᇸ T o ù ᇸᇸm o Oᇸ sᇸ o 7ᇸ36 ro oR Rt sⰐr sR R ᇸ5ᇸ7 ro E o ù Ⱀᇸ65 o R xúo Ro tᇸ Ⱀa sᇸ o s s FR Đᇸ Ⱀ R ộ F o ù ᇸⰐⰐ o ᇸ os rOR mᇸ oô oạ ᇸ os srᇸ sả ứ sᇸ o ᇸmᇸ9 ro oᇸtR s ăo kst or T oⰐ s s E RR A. 5mᇸᇸᇸ% B. 5ᇸ3% C. ᇸᇸa7% D. 5mᇸ97% S o O=ᇸm7 Qᇸt ổt ơ t F RO x oa; oRo+O ᇸ oa x=Ⱀᇸᇸ; mᇸx+5ᇸx=ᇸmᇸ9; x+oᇸ=ᇸm7; mᇸ5x+mᇸ5oᇸ-x-Ⱀᇸ5ᇸ=ᇸᇸm+Ⱀᇸ65*Ⱀᇸ5=ᇸ735 =>x=Ⱀᇸᇸ; =3ᇸ65; ᇸ=Ⱀᇸᇸ; o=3 Độ ả sR rxt=Ⱀᇸ65Ⱀᇸᇸ+m=ᇸ65 =>3R6-kO Ⱀᇸm5a; ᇸRa-k’O Ⱀᇸ5a ' mᇸ65 Ⱀᇸm5 mᇸ65 Ⱀᇸ5 k k    =>k’+Ⱀᇸ6k=ᇸ6=>k’= R k=m =>3RᇸO Ⱀᇸm5a; ᇸRᇸO Ⱀᇸ5a S o T=Ⱀᇸm5*+Ⱀᇸ5*+Ⱀᇸᇸ*ᇸ-7ᇸ36maa=Ⱀᇸm Ⱀᇸm m96 mⰐⰐ % 5mᇸᇸᇸ3RRR ᇸ5ᇸ7 T     Câu 16: Ứ t oô sứo RxOᇸ <6a oⰐ r stêᇸ os sữᇸ oơ ềᇸ oạos sở oⰐ sả ứ R ạo A. m B. 3 C. ᇸ D. RᇸO=>R3RO; RO=> OR-RO; RᇸO =>ROOR3; RO-RRO Câu 17: R s o ᇸxtᇸ rrt R rxt Gᇸroto Ⱀ ᇸᇸê xt ostếo ᇸmᇸ% ề kst aR s o ro Ro Ⱀ t ᇸ os rOR ᇸ sᇸ o Ⱀᇸ53 ro oᇸtR GtR or o R A. m3ᇸa B. mᇸⰐ C. m3ᇸm D.m6ᇸⰐ Ⱀᇸ ᇸm Ⱀᇸ53 3 m   m  =>m=16 Câu 18: Vtrot A Reta R oộ trot ksô r o oR sòr r ᇸ os éaR stệ ộ Ⱀ osảᇸ or trot A ksả 63˚R ô sứo or trot A R H3C CH3 CH3 OH CH3 CH3 s ăo kst or oro oⰐ trot A R A. a3ᇸ9m% B. aᇸᇸ5m% C. aᇸᇸm% D. aᇸᇸaⰐ% ⰐR3ⰐO=>%=a3ᇸ9m Câu 19: s m9ᇸa ro s s E osứr os sữᇸ oơ R7O3a R os sữᇸ oơ Y RaO3a R ᇸⰐⰐ o ᇸ os rOR mᇸ ᇸ sẹR ế súo sả ứ sᇸ o ᇸ os F osứr oRo os ô oơ; sờt sR r ᇸᇸᇸa Ⱀ koa s s ksⰐ oⰐ ksả ă Ro qᇸᇸ ᇸo ẩo sⰐr xrsR ô oạ ᇸ os F sᇸ o ắ ksr RR A. maᇸa6 ro B. ᇸ7 ro C. Ⱀᇸᇸa ro D. m7ᇸ6a ro R3R3RO3 Ⱀᇸm o; R3RR3O3 ⰐᇸⰐa o oos ắ=Ⱀᇸm*mⰐ6+ⰐᇸⰐa*a5+ⰐᇸⰐa*ᇸⰐ=ᇸ7 Câu 20: s Ⱀᇸᇸ o s s o rest ềᇸ ơ osứoᇸ oạos sở Ro Ⱀ t ᇸ os AO3 R3 ᇸ Ⱀ ù a sᇸ o a6ᇸᇸ ro AR ặ ksRo st sⰐr sR R Ⱀᇸᇸ o o ù Ⱀᇸᇸ o R xúo Ro tᇸ Ⱀa sᇸ o s s Y osứr roR Đᇸ Ⱀ R ộ Y t RSOᇸ ặo ở mᇸⰐ Ⱀᇸ sᇸ o 6ᇸ66 ro s s 3 ee stệᇸ sᇸ ee sⰐr ềᇸ 75%aR S ᇸᇸê ử st Ra oⰐ rest oⰐ kst sâ ử RR A. a B. 6 C. D. ᇸ S o As o =ⰐᇸaⰐᇸᇸ>=>RRO Ⱀᇸm6; RRO ⰐᇸⰐa S o R s o =ⰐᇸᇸⰐᇸᇸ>m=>RRO Ⱀᇸm6; R-ᇸO ⰐᇸⰐa Ⱀᇸm6Ⱀᇸ753 9a  ⰐᇸⰐaⰐᇸ75mᇸ nm9 9a  6ᇸ66 =>=ᇸ=>s R rest oò ạt=ᇸ Câu 21: R s o srt ro ơ osứoᇸ kế tế ãᇸ ẳR Đᇸ Ⱀ o ro t RSOᇸ ặoᇸ sᇸ o RO R s s oRo os sữᇸ oơ Y o srt ro R r eeR Đ osRᇸ sR R Y sᇸ o 6ᇸ7 Ⱀ ksⰐ O koaR ặ ksRoᇸ os o ro t qᇸr sứ ự ᇸO a ᇸ ⰐR Srᇸ kst oRo sả ứ xảᇸ r sR Rᇸ sᇸ o s s Z o restR s Z Ro Ⱀ sR R t ᇸ os AO3 R3 ᇸ Ⱀᇸ sᇸ o 69ᇸm ro AR GtR or o RR A. aᇸⰐa ro B. mⰐᇸ3 ro C. 7ᇸ5 ro D. mⰐᇸaa ro O Ⱀᇸa o ; A Ⱀᇸ6ᇸ o S o As o O=Ⱀᇸ6ᇸⰐᇸa=m67=>R3ORⰐᇸm; R5ORⰐᇸⰐa=>o=7ᇸ5 Câu 22: R s E osứr 3 et oạos sở et ᇸ et Y R et Z R Đ osRᇸ sR R x o et sặo ᇸ o et Y oũ s z o et Z ềᇸ sᇸ o s o O stềᇸ sơ s o or RO R ⰐᇸⰐᇸ oR Tsᇸ sâ sR R 53ᇸᇸᇸ ro s s E o x o ; ᇸ o Y; z o Za t ᇸ os rOR r ᇸ sᇸ o 7mᇸ7 ro s s o oᇸt or rrt R rtR Btế ᇸ Yᇸ Z ềᇸ oạos sở R oⰐ kst sâ ử ă R s ăo kst or Y oⰐ s s E RR A. aᇸa9% B. ᇸ6ᇸᇸa% C. 3Ⱀᇸ99% D. ᇸ3ᇸ3ᇸ% ArrVr 7m 99 ma mmm m39 Ⱀᇸ5 Ⱀᇸ5 m 53ᇸᇸᇸ 7mᇸ7 Ⱀᇸm a  b  b  b a  b    =>r=m/7 R =5/7=3ᇸ57RRR; s o E=Ⱀᇸmᇸ; s =ma/7=maᇸa5RRR; s osỉ et=6/7 => R tet ⰐᇸⰐa o =>S o YᇸZ ⰐᇸⰐ6 o; s osỉ et YᇸZ=mᇸ/3=ᇸᇸ66666 Y R eret ⰐᇸⰐᇸ o R Z R sexret ⰐᇸⰐ o ⰐᇸⰐa+ⰐᇸⰐᇸo+ⰐᇸⰐ=ᇸ56 mᇸᇸ5<=m5; ⰐᇸⰐᇸo+ⰐᇸⰐ=mᇸ36=>o=Ⱀ Vrᇸa R =aArVr5a %Y=ⰐᇸⰐᇸ*mm7*ᇸ-3*maa*mⰐⰐ53ᇸᇸᇸ=3Ⱀᇸ9aaRRR Câu 23: R s R o r rxt oroxᇸto ᇸ Yᇸ Z < Y < Zaᇸ Z ksô sâ sRs; ềᇸ oạos sở; Ⱀ R Y où s sⰐo osứo; Y Z = mᇸ5 m R s tê kế t ᇸ ᇸs R R mᇸaR Đᇸ Ⱀ 35ᇸ9 R t 3ᇸⰐ o ᇸ os rOR r aᇸ osRᇸ sR R oᇸt sts rᇸ sᇸ o ổ kst O R RO R 37ᇸᇸR s ăo kst or Z R oⰐ tR gần nhất tR AR 3a% BR ᇸ% CR 6% DR Ⱀ% R<=>R-mᇸ6Ok m≤k≤a-->R-mᇸ6-kOkrk mᇸ 3 mᇸ6 ⰐR5 a ᇸᇸ Ⱀᇸa Ⱀᇸ5 a ma 35ᇸ9 Ⱀᇸ6a 37ᇸᇸ n  k  k n  k   n   k    =>=mᇸa; k=m7m5; s o R=Ⱀᇸ6 o => ROORⰐᇸᇸa;Y ROORⰐᇸma; Z R’OORa ⰐᇸⰐaa Gọt ộ ả sR YᇸZ R kmkm≥ma; R k k≥a Ⱀᇸmkm+ⰐᇸⰐak=Ⱀᇸ6*mᇸa-Ⱀᇸᇸ=Ⱀᇸ6a=>km=3 R k=ᇸ Y R-ᇸO Ⱀᇸm;≥3a; Z qRq-6OᇸⰐᇸⰐa;q≥ᇸa =>Ⱀᇸm*mᇸ+aa+ⰐᇸⰐa*mᇸq+5aa=35ᇸ9-Ⱀᇸᇸ*ᇸ6=>Ⱀᇸm+ⰐᇸⰐaq=Ⱀᇸ6a =>=3;q=ᇸ =>%Z=ⰐᇸⰐa*mmᇸ*mⰐⰐ35ᇸ9=5ᇸ3a9RRR Câu 24: R s R o r rxt oroxᇸto ᇸ Yᇸ Z < Y < Za ềᇸ oạos sở; Ⱀ R Z où s ᇸᇸê ử oro; s tê kế t ᇸ ᇸs R R ᇸ5R Đ osRᇸ sế o ro R o r mᇸm o OR ếᇸ os o ro R Ro Ⱀ t ᇸ os rRO3 sᇸ sts r ᇸaa ksⰐ R ᇸᇸᇸa oᇸt or rxt oroxᇸtoR Btế Y osứr srt tê kế t R ổ s ᇸᇸê ử oro R sỏ sơ mmR s ăo kst or Y R oⰐ tR gần nhất t AR ma% BR m3% CR m% DR 5% R<=>R-3Ok mᇸ5 Ⱀᇸ75 mᇸ 5ᇸ 3 mᇸm Ⱀᇸ5 ᇸᇸᇸa n  k  k n  k    =>=3ᇸ; k=mᇸ3; s o R=Ⱀᇸᇸ o R3OORx oa; Z ROO-OORⰐᇸm oa; Y oROⰐᇸa-x oa S or ᇸZ=Ⱀᇸᇸ*3ᇸ-Ⱀᇸm*aⰐᇸᇸ=ᇸ6 Sô t or ᇸZ=Ⱀᇸᇸ*ᇸ5-Ⱀᇸm*aⰐᇸᇸ=mᇸ9 ᇸ6 mᇸ9 m m ᇸ6 m pa mᇸ9        t o>ᇸ6 *==>o=ᇸ=>Y ᇸRO ⰐᇸⰐaᇸ oa R x=Ⱀᇸm96 o =>%Y=ⰐᇸⰐaᇸ*a*mⰐⰐᇸᇸᇸa-Ⱀᇸ5*a=Ⱀᇸ6ᇸ7RRRR *=ᇸ=>o=ạta Câu 25: s s s o os sữᇸ oơ oⰐ oô sứo sâ ử RaO3 R ᇸRmOᇸ ềᇸ ᇸ oạos sở Ro Ⱀ t ᇸ os rOR r sᇸ o 5ᇸ6 Ⱀ koa s s ksⰐ Y o os sữᇸ oơ ềᇸ oⰐ ksả ă Ro qᇸᇸ Ⱀo ẩo sⰐr xrsR Tỉ kst or Y s t R ᇸ6 R ᇸ os Z oⰐ osứr o ro s s 3 oᇸtR GtR or o RR A. 7ᇸᇸ5 roR B. m9ᇸ55 roR C. 9ᇸ5Ⱀ roR D. ᇸᇸ5Ⱀ roR R5R3O3Ⱀᇸa; ROOR3-R-R3OO-R3 ⰐᇸⰐ5a =>o=ᇸᇸ5 Câu 26: ᇸ Yᇸ Z R r rest oạos sở oⰐ où s ᇸᇸê ử oro R oạos ksô sâ sRsᇸ Y < Z; Ⱀ ; Y R Z oⰐ où s osứoR Đ osRᇸ sR R 3ᇸ6 s s R o ᇸ Yᇸ Z xt ᇸ sᇸ o mᇸᇸⰐᇸ ROR ếᇸ os oũ R ê Ro Ⱀ sế t ᇸ os AO3/R3 sᇸ sᇸ o m59ᇸaᇸ AR Btế s tê kế t ᇸ ᇸs or ᇸ Yᇸ Z 3ᇸⰐ5R S sâ oⰐ sể oⰐ or Z R AR BR 3 CR ᇸ DR 5 R<=>R-ᇸᇸmOk mᇸ m6 ᇸᇸm ᇸⰐ5 3ᇸ6 Ⱀᇸ7a mᇸᇸa n  k  n  k   =>=ᇸ; k=mᇸa5; s o R=Ⱀᇸᇸ R3-R-R-RO ⰐᇸⰐ6a; Y ᇸRO r oa ;Z ᇸRxO o; x=ᇸᇸ6a ⰐᇸⰐ6+ᇸr+*mⰐ-xa=Ⱀᇸᇸ*3ᇸⰐ5 srᇸ ᇸr+5-Ⱀᇸ5x=mᇸm6 R r+=Ⱀᇸ3ᇸ =>=Ⱀᇸ Ⱀᇸ5x-ma x=ᇸ=>=Ⱀᇸ; r=Ⱀᇸmᇸ x=6=>=Ⱀᇸm; r=Ⱀᇸᇸ =>Z OR-R=R-RO ots-rsa; OR-R-R-RO Câu 27: R ese ơ osứoᇸ ksô osứr oộ tê ôt =; Y R ese ᇸ srt osứo ᇸ Y ềᇸ oạos sởaR Đ osRᇸ sR R mmᇸ5a ro s s E osứr ᇸ Y o ù Ⱀᇸᇸa o OR ặ ksRo ᇸ Ⱀ mmᇸ5a ro E o ù m65 o ᇸ os rOR mᇸ sᇸ o oộ ro ᇸᇸ s R s s osứr r ro oᇸt A R ro oᇸt B A < BaR Tỉ ệ s or r RR A. mᇸ6 B. Ⱀᇸ6 C. Ⱀᇸ7 D. mᇸ5 R-O x o; ᇸa; Y oRo-Oᇸ ᇸ o; oᇸa mᇸx+oᇸa+3Ⱀx+6ᇸ=mmᇸ5a mᇸ5x+oᇸa-mᇸ5x-ᇸ5ᇸ=Ⱀᇸᇸa x+ᇸ=Ⱀᇸm65 =>x=ⰐᇸⰐᇸ5; ᇸ=ⰐᇸⰐ6; ⰐᇸⰐᇸ5+ⰐᇸⰐ6o=Ⱀᇸᇸ65=>=5; o=ᇸ ; R=R-R-OOR3; Y ROOR3a r=ⰐᇸⰐᇸ5*mⰐaa ⰐᇸⰐ6*mᇸaa=Ⱀᇸ5ᇸ79RRRR Câu 28: Rrt ese ᇸ Y oⰐ où oô sứo sâ ử aRaO R oⰐ osứr ò ezeR s 6ᇸa ro s s o R Y Ro Ⱀ t ᇸ os rOR ᇸ ᇸ Ⱀᇸ rOR sả ứ t r R ⰐᇸⰐ6 oᇸ sᇸ o ᇸ os Z osứr ᇸᇸ7 ro r oᇸtR st oᇸt or rxt oroxᇸto oⰐ sâ ử kst sơ Z RR A. Ⱀᇸa roR B. Ⱀᇸ6a roR C. ᇸ7 roR D. 3ᇸᇸⰐ roR S o rOR s o ᇸY=ⰐᇸⰐ6ⰐᇸⰐ5=65 ROOR6R5 ⰐᇸⰐᇸ; R3OO6R5 ⰐᇸⰐm=>ooᇸt=ᇸᇸ7 =>oR3OOra=ⰐᇸⰐm*a=Ⱀᇸa Câu 29: R s o os Y RaOᇸa R os Z ᇸRaO3a; Ⱀᇸ Y R oᇸt or rxt r osứoᇸ Z R tet oạos sởR s 5ᇸ6 ro Ro Ⱀ t ᇸ os rOR ᇸ ᇸ Ⱀᇸ sᇸ o Ⱀᇸ o ksⰐR ặ ksRo 5ᇸ6 ro Ro Ⱀ t ᇸ os R ᇸ sᇸ o o ro os sữᇸ oơR GtR or o R A. Ⱀᇸm5R B. 3mᇸ3ⰐR C. 3ᇸaⰐR D. m6ᇸ95R Y OORᇸa; Z Gᇸ-Gᇸ Ⱀᇸm 9Ⱀ  5ᇸ6  Ⱀᇸmmᇸam3mmmᇸ5  3mᇸ3 Câu 30: str Ⱀᇸa ro s s o srt rest ơ osứo R ẳ kế tế sRs srt s srᇸR s oộ Ro Ⱀ sR R t ᇸ os AO3 R3 ᇸ Ⱀᇸ sᇸ o mⰐa ro AR s srt Ro Ⱀ sR R t R xúo Ro tᇸ Ⱀaᇸ sᇸ o s s o srt ro Y R Z Y < ZaR Đᇸ Ⱀ t RSOᇸ ặo ở mᇸⰐ Ⱀᇸ sᇸ o ᇸᇸ5 ro s s r eeR Btế stệᇸ sᇸ sả ứ ạ ee or Y 5Ⱀ%R Rtệᇸ sᇸ sả ứ ạ ee or Z R A. ᇸⰐ%R B. 6Ⱀ%R C. 3Ⱀ%R D. 5Ⱀ%R T ot s mⰐᇸᇸⰐᇸ5=Ⱀᇸa=>RRO Ⱀᇸa; R3RO Ⱀᇸma Ⱀᇸ*Ⱀᇸ5*3-9a+Ⱀᇸms*ᇸ6-9a=ᇸᇸ5=>s=Ⱀᇸ6 Câu 31: R oộ rxt oroxᇸtoᇸ Y R oộ ese srt osứoᇸ oạos sở o ạ r kst os sả ứ t ro ơ osứo ZaR s Ⱀᇸ o s s o R Y sả ứ sR R t ᇸ os RO3 ᇸ ᇸ sᇸ o Ⱀᇸmm o OR ặ ksRoᇸ osRᇸ sR R Ⱀᇸ o s s ê sᇸ o Ⱀᇸ69 o O R o ro ROR GtR or o R AR 6ᇸmR BR mⰐᇸ6aR CR mᇸᇸ35R DR aᇸaR Gọt R o R s or ᇸY ;oᇸa ⰐᇸⰐ55+Ⱀᇸ-ⰐᇸⰐ55a*o=Ⱀᇸ69=>ⰐᇸⰐ55+Ⱀᇸmᇸ5o=Ⱀᇸ69=>=; o=ᇸ =>o=ⰐᇸⰐ55+Ⱀᇸmᇸ5*3a*ma=aᇸa Câu 32: Đ osRᇸ sR R o ro oộ ese ơ osứo ạ ởt oRo os oⰐ osơ ᇸs sổ sôa o r sế mⰐᇸⰐa Ⱀ xt koaᇸ sts r aᇸ96 Ⱀ O koaR ặ ksRoᇸ o ro sả ứ r sế t mⰐⰐ o ᇸ os rOR mR S sâ oᇸ ạ or oⰐ ạ ROOxRᇸ R AR 3 BR ᇸ CR 7 DR a R+-kO Ⱀᇸm o sặo ⰐᇸⰐ5 oa Ⱀᇸm*mᇸ5-Ⱀᇸ5-Ⱀᇸ5ka=Ⱀᇸᇸ5 R Ⱀᇸm=Ⱀᇸᇸ=>=ᇸ R k==>ᇸR6O ROOR=R-R3 ots-rsa; ROOR-R=R; ROOR3a=R ⰐᇸⰐ5*mᇸ5-Ⱀᇸ5-Ⱀᇸ5ka=Ⱀᇸᇸ5 R ⰐᇸⰐ5=Ⱀᇸᇸ=>=a R k=5=>aRaO ROO6Rᇸ-R3 -;o-;-a Câu 33: ᇸ Y R ese ềᇸ ơ osứo; Z R ese srt osứo ᇸ Yᇸ Z ềᇸ oạos sởᇸ ksô osứr oộ tê kế = R ksô osứr sⰐo osứo ksRoaR Đ osRᇸ o ro s s E osứr ᇸ Yᇸ Z xt r sᇸ o Ⱀᇸ9m o O R Ⱀᇸ6a o ROR ếᇸ ᇸ Ⱀ o ro E t ᇸ os rORᇸ oô oạ ᇸ os srᇸ sả ứ sᇸ o 3 ro ềᇸ R s s F oⰐ osứr 3 os ắ Ⱀ oⰐ s os sữᇸ oơ ot s os sữᇸ oơ oⰐ s tê kế π ksô qᇸR aR Đ osRᇸ s s ắ osỉ sᇸ o mᇸᇸ9ᇸ ro RO R 66ᇸ7a ro rO3R s ăo kst or os sữᇸ oơ oⰐ kst sâ ử sỏ s s F R AR 3ᇸ9% BR 6ᇸ5a% CR 5ᇸ36% DR ᇸᇸ3% ᇸY R-O >ᇸ; r oa ;Z oRo-ᇸOᇸo6; oa r+o=Ⱀᇸ9m;r+o-r-=Ⱀᇸ6a=>r+=Ⱀᇸ3 F rOR R oᇸt S o r=Ⱀᇸ63*=mᇸ6; =Ⱀᇸ63; R=Ⱀᇸa3*=mᇸ66 S o rOR=mᇸ6-r-=mᇸⰐ3=>s o R or oᇸt=Ⱀᇸ63 *R+m-kOOr R OOra k=Ⱀ=>r+ma+=Ⱀᇸ63; r*+ma=Ⱀᇸ63; r+=Ⱀᇸ3=>r=-Ⱀᇸm7RRRạta k=m=> r+ma+=Ⱀᇸ63;r*-ma=Ⱀᇸ63; r+=Ⱀᇸ3=>r=Ⱀᇸm7; =ⰐᇸⰐ3; r=Ⱀᇸᇸ=>=ᇸⰐ/m7=ᇸ35RRRRạta *ROOr x oa R R=R-OOr ᇸ oa x+ᇸ=Ⱀᇸ3; x+3ᇸ=Ⱀᇸ63=>x=ⰐᇸⰐ3 R ᇸ=Ⱀᇸ %ROOr=ⰐᇸⰐ3*6a*mⰐⰐ ⰐᇸⰐ3*6a+Ⱀᇸ*9ᇸ+mᇸⰐ3*ᇸⰐa=3ᇸaa Câu 34: s s s X o ROaᇸ OR--ROᇸ ROO--OORᇸ OORa; Y R oộ rxt oroxᇸto ᇸ ơ osứoᇸ oạos sởR s o ro Ro Ⱀ t ᇸ os AO3/R3 sᇸ o 3ᇸᇸ ro AR Tᇸ sòr sế o ro X o ù 5Ⱀ o ᇸ os OR mR Đ osRᇸ sế s s Z o o ro X R o ro Y o ù r mⰐᇸ36a Ⱀ O koa sᇸ o sả sẩo osứr 3ᇸᇸⰐa ro OR Btế oRo sả ứ xảᇸ r sR RR GtR or o gần nhất t A. 7ᇸⰐR B. aᇸⰐR C. 9ᇸⰐR D. mⰐᇸⰐR Qᇸt s s ề -RO Ⱀᇸm5 oa; -OOR ⰐᇸⰐ5 oa; ự om-Ⱀᇸ55=> s o =om-Ⱀᇸ35 Y RRO mᇸ Ⱀᇸm5 Ⱀᇸ75 ⰐᇸⰐ5 Ⱀᇸ5 m Ⱀᇸ55a Ⱀᇸ53 m Ⱀᇸ35a mᇸ5 a Ⱀᇸᇸ57 3 3 m     m    m      =>o=7ᇸ56 Câu 35 : Đ osRᇸ sR R ᇸ5ᇸ9 ro s s osứr ᇸ ese ềᇸ srt osứoᇸ oạos sở R oⰐ kst sâ ử ă o ù ᇸm75 o O sᇸ o ᇸ3ᇸ6a Ⱀ O koaR ặ ksRo ᇸ Ⱀ ᇸ5ᇸ9 ro t ᇸ os rOR r sᇸ o s s Y osứr 3 ro oⰐ où s o R s s Z osứr oᇸt ksô sᇸộo où ãᇸ ẳᇸ Ⱀ oⰐ r ro oᇸt A R ro oᇸt B A<BaR Dẫ R ộ Y qᇸr ᇸs r sᇸ kst ᇸs ă 6ᇸ7 roR Tỉ ệ gần nhất or r R AR Ⱀᇸ9 B. Ⱀᇸa CR mᇸ DR mᇸ3 S o O mᇸ95; s o RO =mᇸ65 Gọt x R s o sⰐo osứo ese =s o sⰐo –OR ro ᇸ5ᇸ9+ᇸm75*3=mᇸ95*ᇸᇸ+x+ᇸm75*-mᇸ95*a*ma =>x=Ⱀᇸ6=>s o ese=Ⱀᇸ3=mᇸ95-mᇸ65=>ềᇸ ro oRo+mORⰐᇸm5a; R+mOR Ⱀᇸm5a; RORaⰐᇸm5a Ⱀᇸm5*mᇸo+maa+Ⱀᇸm5*mᇸ+maa+Ⱀᇸm5*mᇸ+3ᇸa=6ᇸ7+Ⱀᇸ6 =>o++=a Rrt oᇸt sRsOOra Ⱀᇸm5a; R+mOOrⰐᇸ3a Ⱀᇸm5*s+a+Ⱀᇸ3*+ma=mᇸ95-Ⱀᇸm5*aa=> s+=m=>s=m;=Ⱀ A ROOr Ⱀᇸ3 oa R B ROOra Ⱀᇸm5 oa =>r=Ⱀᇸ3*6aa Ⱀᇸm5*mᇸaa=Ⱀᇸ9ma Cách khác : S o O mᇸ95; s o RO =mᇸ65 Gọt x R s o sⰐo osứo ese =s o sⰐo –OR ro ᇸ5ᇸ9+ᇸm75*3=mᇸ95*ᇸᇸ+x+ᇸm75*-mᇸ95*a*ma =>x=Ⱀᇸ6=>s o ese=Ⱀᇸ3=mᇸ95-mᇸ65=>ềᇸ Qᇸt s s ề ROOoRo+maOOR+maⰐᇸm5a; R+mOOasRs Ⱀᇸm5a Ⱀᇸm5*mᇸ+m3ᇸa+Ⱀᇸ3*mᇸ+6aa=ᇸ5ᇸ9+Ⱀᇸ6*ᇸⰐ-6ᇸ7+Ⱀᇸ6a =>+=m=>=m;=Ⱀ=>A ROOr Ⱀᇸ3 oa R B ROOra Ⱀᇸm5 oa =>r=Ⱀᇸ3*6aa Ⱀᇸm5*mᇸaa=Ⱀᇸ9ma Câu 36: R os sữᇸ oơ osứr ᇸ Rᇸ Oa osỉ oⰐ oộ ạt sⰐo osứoR s Ⱀᇸm5 o sả ứ r t maⰐ ro ᇸ os rORᇸ sᇸ o ᇸ os YR LRo rᇸ sơt Yᇸ osỉ sᇸ o m6ᇸᇸ7 ro sơt o R ᇸᇸᇸᇸ ro s s os ắ ksr ZR Đ osRᇸ sR R Zᇸ sᇸ o 3ᇸa5 ro rO3; 56ᇸm ro O R mᇸᇸa5 ro ROR ặ ksRoᇸ Z sả ứ t ᇸ os RSOᇸ ã aᇸ sᇸ o srt rxt oroxᇸto ơ osứo R s os T osứr ᇸ Rᇸ O R T < m6aR S ᇸᇸê ử R sâ ử T AR 6R BR mR CR aR DR mⰐR =m6ᇸᇸ7+ᇸᇸᇸᇸ-maⰐaⰐᇸm5=m9ᇸ=xRᇸOz Z rO3 Ⱀᇸ5; O mᇸ75; RO Ⱀᇸa5=>ỉ ệ s o s o rOR=m3 x=Ⱀᇸ5+mᇸ75aⰐᇸm5=mⰐ; ổ s ᇸᇸê ử R Z=Ⱀᇸa5*Ⱀᇸm5=mm; s ᇸᇸê ử r Z=3; s ᇸᇸê ử O = 6=> mⰐRmⰐOᇸ =>Z ROOr; R3OOr; ROR-6Rᇸ-Or ự R r=m3; ĐBBR=6a =>T ROR-6Rᇸ-OR tểo r ROOR-6Rᇸ-OO-R3a Câu 37: R s A o 3 rxt oroxᇸto ᇸ oạos sở ᇸ Yᇸ Z < Y < Za R oộ ro T ᇸ r osứoᇸ oạos sở sâ ử ksô qᇸR ᇸ ᇸᇸê ử oroaR Đ osRᇸ sR R o ro A sᇸ ạ r s s O R 3ᇸᇸ ro ROR Ttế sRs ese sⰐr sR R s s A tềᇸ ktệ sⰐos s sᇸ s s srᇸ sả ứ osỉ sᇸ o oộ ese E r osứo R ROR Để osRᇸ sR R ơ E sts r o 3ᇸ36 Ⱀ O koaᇸ sᇸ o s s O R RO sỏr oã ᇸE = O – ROR TsRs s % ề kst or Y s s A R? A. m6ᇸa% B. mᇸᇸᇸ7% C. aᇸ3Ⱀ% D. maᇸa7% E R ese r osứoᇸ ộ ả sR RRR=5=>E R-aOa r oa Bả R R r*=Ⱀᇸma; r*mᇸ5-6a=Ⱀᇸm5=>=9 R r=ⰐᇸⰐ =>E HCOO CH2 CH CH CH2 H3CCOO COO COO R oRo sâ Ⱀ Y R3OOR %Y = 6Ⱀ mⰐⰐ maᇸa679RRR ᇸ6 6Ⱀ 9Ⱀ m      Cách giải của TMĐ Tr oⰐ O R O E O R O E ᇸ k m ᇸ k 5          D Ⱀ E oⰐ ạ m 3 OO R R | OO R | R OO R | R OO R     Đặ E RO O Aa  r o   ᇸr oa  mr oa sậ xé O osRᇸ E osⰐs O ể osRᇸ AR BT O O O mr  Ⱀᇸm5   Ⱀᇸma  6r  ⰐᇸⰐ6a o RO sts r kst osRᇸ E = Ⱀᇸma – ᇸra o  ᇸr = 6r + ⰐᇸⰐ6 – Ⱀᇸma – ᇸra  r = ⰐᇸⰐ  = 9 Vậᇸ E oⰐ TT R  A osứr 3 A ᇸ mⰐ ᇸ ROOR ⰐᇸⰐo R OOR ⰐᇸⰐo o 6ᇸ36 ro OORa ⰐᇸⰐo R O ⰐᇸⰐo         % oa Y = ⰐᇸⰐ 6Ⱀ mⰐⰐ maᇸa7% 6ᇸ36    Câu 38: ᇸYᇸZ R 3 ese ềᇸ oạos sởᇸ sâ ử osỉ osứr sⰐo –OO– Ⱀ ᇸY oⰐ où s osứo R sơ kéo srᇸ ᇸᇸê ử oroaR Đ osRᇸ sR R m7ᇸⰐᇸ ro s s E osứr ᇸYᇸZ o ù Ⱀᇸ5ᇸ o O R ặ ksRo ᇸ Ⱀ m7ᇸⰐᇸ ro E t ᇸ os OR r ᇸ sᇸ o s s o oᇸt R s s F osứr ro ềᇸ ᇸ sơ kéo srᇸ m sⰐo –ORR Tỉ kst or F s t Re maR Dẫ R ộ F qᇸr ᇸs ự r sᇸ o 3ᇸm36 Ⱀ R koa R mᇸᇸa ro oᇸtR s ăo kst or <Ya s s E R AR ᇸᇸaᇸ% BR ᇸmᇸ55% CR ᇸⰐᇸ6% DR ᇸ3ᇸ6a% F R+Ok Ⱀᇸ5 mᇸ 3a Ⱀᇸmᇸ mᇸᇸa k n   k  R mᇸ++m6k=7=>=7/3 R k=7/3 =>oRo+O ⰐᇸⰐa oa; R+O3 ⰐᇸⰐᇸ oa ⰐᇸⰐao+ⰐᇸⰐᇸ=Ⱀᇸa=>o=;=3=>RᇸORa ⰐᇸⰐa o ; 3R5ORa3 ⰐᇸⰐᇸ oa Qᇸt E R+-k’O Ⱀᇸa oa; RᇸORa ⰐᇸⰐa o ; 3R5ORa3 ⰐᇸⰐᇸ oa Ⱀᇸa*mᇸ+3ᇸ-k’a=m7ᇸⰐᇸ+Ⱀᇸa*ma-ⰐᇸⰐa*6-ⰐᇸⰐᇸ*9 srᇸ 3ᇸ9-Ⱀᇸ56k’=3ᇸ9 Ⱀᇸa*mᇸ5-Ⱀᇸ5-Ⱀᇸ5k’a=Ⱀᇸ5ᇸ-ⰐᇸⰐa*ᇸ5-ⰐᇸⰐᇸ*3ᇸ5 srᇸ Ⱀᇸᇸ-Ⱀᇸmᇸk’=Ⱀᇸ3ᇸ =>=a/7 R k’=m =>ROOR Ⱀᇸᇸ oa R R3OOR ⰐᇸⰐᇸ oa ROOaRᇸ oa; Y R3OOaRᇸ ⰐᇸⰐa- oa; Z ROOarR3OOa3-r3R5 ⰐᇸⰐᇸ oa =Ⱀᇸᇸ-ⰐᇸⰐᇸra<ⰐᇸⰐa=>r>=>r=3=>=ⰐᇸⰐ6=>%=ⰐᇸⰐ6*mma*mⰐⰐm7ᇸⰐᇸ=ᇸmᇸ55 Câu 39: ᇸ Yᇸ Z R r rest sᇸ osứoᇸ oạos sởᇸ oạos sẳ < Y < ZaR Rt sⰐr sR R s s R o ᇸ Yᇸ Z o r ú Ⱀᇸ36 o Rᇸ sᇸ o s s ro TR s T Ro Ⱀ r t rᇸ sᇸ kst ắ sᇸ o ặ sơ kst ro r ᇸ R 5ᇸaR ếᇸ osRᇸ sế oũ R ê sᇸ o ú Ⱀᇸ3ᇸ o Oᇸ srᇸ sả ứ sts r 3ᇸ6 ROR Btế s o ostếo 5Ⱀ% ổ s o s s R Yᇸ Z oⰐ s ᇸᇸê ử oro tê tế srᇸR TⰐs kế r sᇸ o kst os R Ro Ⱀ sế t ᇸ os AO3/R3R AR a5ᇸⰐa BR 73ᇸᇸᇸ CR 77ᇸ76 DR 63ᇸᇸa Gọt x R s o sⰐo osứo ro 5ᇸa+xa3=x=>x=Ⱀᇸᇸ S o sⰐo osứo rests o tê kế t=ⰐᇸᇸⰐᇸ36=3 =>R<=>R+-3kOk mᇸ5 Ⱀᇸ5 mᇸ5 m mᇸ5 Ⱀᇸ3ᇸ Ⱀᇸ Ⱀᇸᇸ n   k n   k k   =>=mᇸa; k=mᇸ; s o R=Ⱀᇸ => RRO Ⱀᇸm oa; =>S YᇸZa=Ⱀᇸ*mᇸa-ⰐᇸmaⰐᇸm=ᇸ6 ; s OᇸYa=Ⱀᇸ*mᇸ-ⰐᇸmaⰐᇸm=mᇸᇸ; ĐBBRYᇸZa=Ⱀᇸ*mᇸ5*mᇸ-ⰐᇸmaⰐᇸm=ᇸ6 =>Y OR-ROⰐᇸⰐᇸ oa R R-RO ⰐᇸⰐ6 oa ok=Ⱀᇸm*ᇸ+ⰐᇸⰐᇸ*ᇸ+ⰐᇸⰐ6*a*mⰐa+ⰐᇸⰐ6*m9ᇸ=a5ᇸⰐa Câu 40: R s E osứr ROᇸ ROᇸ 3RO3 R ᇸROᇸR Đ osRᇸ Ⱀᇸ o E o ù Ⱀᇸ3 o Oᇸ sả sẩo osRᇸ ẫ qᇸr ᇸ os rORa ᇸ srᇸ kst kế súo sả ứ sᇸ kst ᇸ os srᇸ ổt s sế R s t o sả ứ? A. tảo maᇸa ro B. ă mᇸ ro C. tảo ᇸᇸ ro D. ă m6ᇸ ro E<=>OaR=>Ⱀᇸ*ma+Ⱀᇸ3-Ⱀᇸ*Ⱀᇸ5aⰐᇸ5*ᇸᇸ-mⰐⰐa=-maᇸa Câu 41: R s ksⰐ E o rot ậo III ᇸ ơ osứoᇸ oạos sở R srt rktR Đ osRᇸ sR R Ⱀᇸm5 o s s E o ù mmᇸ Ⱀ O koaᇸ sᇸ o s s F o Oᇸ RO R R Dẫ R ộ F qᇸr ᇸs ự ᇸ os OR ặo sᇸ kst ᇸs ă Ⱀᇸa roR s ăo kst or rot s s E RR A. ᇸ6ᇸm% B. 3ᇸᇸ36% C. ᇸᇸᇸⰐ3% D. ᇸ9ᇸm7% Aot R R3a3 r oa; srt rkt R- oa O x o; RO ᇸ o=>ᇸᇸx+maᇸ=Ⱀᇸa; x+ᇸ=Ⱀᇸ5*=>x=Ⱀᇸ35; ᇸ=Ⱀᇸ3 3r+=Ⱀᇸ35; ᇸᇸ5r+-ma=Ⱀᇸ3; r+=Ⱀᇸm5=>r=ⰐᇸⰐᇸ; =Ⱀᇸmm; =3mm %rot=ⰐᇸⰐᇸ*59*mⰐⰐ Ⱀᇸ35*m+Ⱀᇸ3*+ⰐᇸⰐᇸ*mᇸa=ᇸᇸᇸⰐ9aRRRR Cách khác : O x o; RO ᇸ o=>ᇸᇸx+maᇸ=Ⱀᇸa; x+ᇸ=Ⱀᇸ5*=>x=Ⱀᇸ35; ᇸ=Ⱀᇸ3 Aot R R3a3 r oa; srt rkt R- oa r+=Ⱀᇸm5; -mᇸ5r+=Ⱀᇸ35-Ⱀᇸ3=>r=ⰐᇸⰐᇸ; =Ⱀᇸmm %rot=ⰐᇸⰐᇸ*59*mⰐⰐ Ⱀᇸ35*m+Ⱀᇸ3*+ⰐᇸⰐᇸ*mᇸa=ᇸᇸᇸⰐ9aRRRR Câu 42: R tet; Y R eret ᇸ Y ềᇸ oạos sởa; s ăo kst xt ostếo 3mᇸ57%; Y s ăo kst or tơ ostếo Ⱀᇸᇸ3a%R Đᇸ Ⱀ s s E osứr ᇸ Y oôt ờ rxt sᇸ o s s osứr aᇸm ro Gᇸ-Gᇸ-Ar; mⰐᇸ56 ro Gᇸ-Gᇸ; 9ᇸ6 ro Ar-Ar; aᇸ76 ro Gᇸ-Ar; 9ᇸⰐ ro Gᇸxt R 7ᇸm ro ArtR Tỉ ệ o or R Y s s E RR A. ᇸ 3 B. 3 m C. 3 D. 3 5 =ᇸ*m6*mⰐⰐ3mᇸ57=Ⱀ3 oắ xⰐos Gᇸ R m oắ xⰐos Ara r oa Y=ᇸ*mᇸ*mⰐⰐⰐᇸᇸ3a=7ᇸ oắ xⰐos Gᇸ R m oắ xⰐos Ara oa Tổ s o oắ xⰐos Gᇸ=ⰐᇸⰐᇸ*+ⰐᇸⰐa*+ⰐᇸⰐ6+Ⱀᇸm=Ⱀᇸᇸ Tổ s o oắ xⰐos Ar=ⰐᇸⰐᇸ+ⰐᇸⰐ6*+ⰐᇸⰐ6+ⰐᇸⰐa=Ⱀᇸ3 Ⱀᇸ ᇸ Ⱀᇸ3 a Ⱀᇸᇸ 3 ᇸ a b a b      =>r=ᇸ3 Câu 43: Đᇸ Ⱀ m5ᇸⰐ5 ro ese ơ osứoᇸ oạos sở t ᇸ os rOR r sᇸ o m6ᇸᇸ5 ro oᇸtR Y R Z R srt ese ềᇸ srt osứoᇸ oạos sở Ⱀ R Y oⰐ où s ᇸᇸê ử oro; Y R Z sơ kéo srᇸ mᇸ aR Tsᇸ sâ sR R s s E osứr ᇸ Yᇸ Z t 3ⰐⰐ o ᇸ os OR m sᇸ o s s osỉ osứr oᇸt oⰐ kst o ro R s s o 3 ro oⰐ où s oR GtR o gần nhất t tR R srᇸ âᇸ? A. aᇸⰐ ro B. 5ᇸⰐ ro C. 3ⰐᇸⰐ ro D. 3ᇸⰐ ro ROOR3=> 59 67 m5ᇸⰐ5 m6ᇸᇸ5 R  R   =>R=7=> R=R-OOR3 Y ᇸR6-kO; Z 5Ra-kO Tạ oᇸt R 3 ro où s o =>Y ROOR-R-OOR ⰐᇸⰐ6 oa ; Z ROOR-R-ROOR srᇸ ROOR-RR3a-OOR ⰐᇸⰐ6 oa; R=R-OOR3 ⰐᇸⰐ6 oa =>o=ⰐᇸⰐ6*mmⰐ+Ⱀᇸᇸ*aᇸ=6ᇸ76 Câu 44: Đ osRᇸ sR R r o os sữᇸ oơ ᇸ Rᇸ Oa sᇸ o x o O R ᇸ o RO t x = ᇸ + 5rR Rᇸ sⰐr sR R Ⱀᇸm5 o sᇸ o 3ᇸᇸ ro os sữᇸ oơ YR Đᇸ Ⱀ Y t ᇸ os rOR r ᇸ oô oạ ᇸ os srᇸ sả ứ sᇸ o s s E osứr oᇸt rt or rxt oroxᇸto oⰐ où s ᇸᇸê ử oro R s sơt osứr ro ZR Đ osRᇸ R ộ E sᇸ o O; 9ᇸᇸ5 ro RO R 3ᇸa5 ro rO3R Tổ s ᇸᇸê ử oⰐ R A. 3 B. 5 C. 7 D. m rO3 Ⱀᇸ5; RO Ⱀᇸ55 S o rORs o =Ⱀᇸᇸ5Ⱀᇸm5=3; s R or E=Ⱀᇸ55*Ⱀᇸm5=7 Độ ả sR or =6; Y=m6=>Y 9RmO6 => oᇸt R3R-OOr; ROOra; Y H3C CH2 C O O CH2 H2C C C O O O O HC CH2 => HC C C O O CH2 H2C C C O O O O HC CH2 3 ᇸᇸê ửa Câu 45: ᇸ Yᇸ Z R r rxt oroxᇸto ơ osứo où âᇸ ẳ < Y < Zaᇸ T R ese ạ ởt ᇸ Yᇸ Z t oộ ro ᇸ r osứoᇸ oạos sở ER Đ osảᇸ sR R 6ᇸ6 ro s s o ᇸ Yᇸ Zᇸ T Ⱀ Y R Z oⰐ où s oa r kst Oᇸ sᇸ o ᇸᇸ Ⱀ O koa R m6ᇸ ro ROR ặ ksRoᇸ ᇸ Ⱀ 6ᇸ6 ro t ᇸ os AO3/R3R Srᇸ kst oRo sả ứ xảᇸ r sR Rᇸ s o mᇸ6 ro AR ặ ksRoᇸ os m3ᇸ3 ro sả ứ sế t ᇸⰐⰐ o ᇸ os rOR m R ᇸ Ⱀᇸ sᇸ o ᇸ os R ô oạ ᇸ os sᇸ o o ro os ắ ksrR GtR or o gần nhất t AR 3aᇸⰐᇸR BR ᇸᇸ7ᇸR CR m6ᇸ7ᇸR DR 5ᇸmⰐR é 6ᇸ6 ro s s O m o; RO Ⱀᇸ9 o=>O Ro Ⱀ mᇸⰐ5 o Qᇸt ơ t s s ề ROOR Ⱀᇸm o; RO r o; oRo+O3 o r+o=m-Ⱀᇸm=Ⱀᇸ9; mᇸ5r+oa-r-=mᇸⰐ5-Ⱀᇸm*Ⱀᇸ5=m; mᇸ+3ar+mᇸo+5Ⱀa=6ᇸ6-Ⱀᇸm*ᇸ6+3*ma r=Ⱀᇸ3; =ⰐᇸⰐ5; Ⱀᇸ3+ⰐᇸⰐ5o=Ⱀᇸ9=>=Ⱀᇸ9-ⰐᇸⰐ5oaⰐᇸ3ᇸ5 =>Y R3OOR Ⱀᇸm5a; Z R3ROOR Ⱀᇸm5a o=ⰐᇸⰐ5*6a+ⰐᇸⰐ75*a+ⰐᇸⰐ75*96+Ⱀᇸᇸ-Ⱀᇸa*ᇸⰐ=ᇸᇸ75 Câu 46: R s o srt ro ơ osứoᇸ kế tế ãᇸ ẳR Đᇸ Ⱀ o ro t RSOᇸ ặoᇸ sᇸ o RO R s s oRo os sữᇸ oơ Y o srt ro R r eeR Đ osRᇸ sR R Y sᇸ o 6ᇸ7 Ⱀ ksⰐ O koaR ặ ksRoᇸ os o ro t qᇸr sứ ự ᇸO a ᇸ ⰐR Srᇸ kst oRo sả ứ xảᇸ r sR Rᇸ sᇸ o s s Z o restR s Z Ro Ⱀ sR R t ᇸ os AO3 R3 ᇸ Ⱀᇸ sᇸ o 69ᇸm ro AR GtR or o RR A. aᇸⰐa ro B. mⰐᇸ3 ro C. 7ᇸ5 ro D. mⰐᇸaa ro R+-kO ⰐᇸaⰐᇸ6ᇸa=Ⱀᇸa75=>R3ORxa R R5ORᇸa x+ᇸ=Ⱀᇸa; ᇸx+ᇸ=Ⱀᇸ6ᇸ =>x=Ⱀᇸm R ᇸ=ⰐᇸⰐa =>o=Ⱀᇸm*3+ⰐᇸⰐa*ᇸ6=7ᇸ5 Câu 47: ᇸY R srt rxt oroxᇸto ềᇸ srt osứoᇸ oạos sở sᇸộo où ãᇸ ẳ kế tếᇸ Z R T R ese sᇸ osứo sơ kéo srᇸ mᇸ ᇸ sờt Y R Z R sâ or srᇸ < Y < TaR Đ osRᇸ m7ᇸa s s E osứr ᇸYᇸZᇸT o ù mⰐᇸ75 Ⱀ O koaR ặ ksRoᇸ ᇸ Ⱀ m7ᇸa E o ù 3ⰐⰐ o ᇸ os rOR m sᇸ o ᇸᇸ s s o 3 ro oⰐ où s o R s s oᇸt R Đeo s s Ro Ⱀ sR R t rOR/rO sᇸ o s s ksⰐ F oⰐ ỉ kst s t Re R rR GtR or r R AR m57 BR m76 C. ma7 DR m96 Gọt xᇸᇸ R s o Oᇸ RO ᇸᇸx+maᇸ=3ᇸ6ᇸ; x+ᇸ=Ⱀᇸ3*+Ⱀᇸᇸa*=>x=Ⱀᇸ57; ᇸ=Ⱀᇸᇸ *Ⱀᇸ57-Ⱀᇸᇸa=Ⱀᇸ3; oả ᇸYᇸZ ềᇸ R rxt srᇸ ese osứo=>ᇸYᇸZᇸT ềᇸ osứo oạos sở S =Ⱀᇸ57Ⱀᇸm5=3ᇸa => ROORaz oa; Y RᇸOORa oa ; Z ROOR-ROORs oa R T R3OO-OOR5s oa s=ᇸᇸ 6+3+ᇸ6a=ⰐᇸⰐ3 o z+=Ⱀᇸ3-ⰐᇸⰐ3*ᇸ=Ⱀᇸma; mⰐᇸz+mma=m7ᇸa-ⰐᇸⰐ3*mma-ⰐᇸⰐ3*m3=>z=ⰐᇸⰐ6; =ⰐᇸⰐ3 r=ⰐᇸⰐ6*m6+ⰐᇸⰐ3*3Ⱀ+ⰐᇸⰐ6*+ⰐᇸⰐ3*aⰐᇸmaᇸ=m7/6=ᇸa333RRR Câu 48: R s o r ese ềᇸ ᇸ oạos sở R ksô sâ sRs sâ ử or ot ese osỉ osứr sⰐo -OO-aR Đ osRᇸ sế aᇸ9 ro o ù mᇸ595 o Oᇸ sᇸ o mᇸᇸ ro oR ặ ksRo ᇸ Ⱀ aᇸ9 ro t ᇸ os rOR r ᇸ sᇸ o s s Y osứr ro oⰐ ỉ kst s t Re m79ᇸ75/mᇸ R s s Z osứr oᇸtᇸ Ⱀ oⰐ r ro oᇸt A R ro oᇸt B A < BaR ᇸ Ⱀ R ộ Z t ôt ôt xú ù a sᇸ o 5ᇸ9ᇸ ro s s ksⰐ TR Tỉ ệ gần nhất or r R AR Ⱀᇸ9 BR mᇸⰐ C. mᇸm DR mᇸ S o O mᇸ33 o; RO mᇸm9 <=>R+-kOk mᇸ 3Ⱀ m aᇸ9 mᇸ33 mᇸm9 n   k n n   k   =>=7; k=33/m9=mᇸ736RRR; s o =Ⱀᇸm9  oRoO ⰐᇸⰐ5 oa; R-Oᇸ Ⱀᇸmᇸ oa S o –OO–=s o sⰐo –OR or ro=aᇸ9-mᇸ33*m-mᇸm9*a3=Ⱀᇸ33 S o ro=aᇸ9+Ⱀᇸ33*ᇸⰐ-5ᇸ9ᇸ-Ⱀᇸ33*66am79ᇸ75*ᇸmᇸa=Ⱀᇸa =>s o ro ơ osứo=Ⱀᇸ3 R ro osứo=ⰐᇸⰐ5 =>R+mOOrⰐᇸm5 oa; qRqOOra ⰐᇸⰐ9 oa Ⱀᇸm5*mᇸ+6aa+ⰐᇸⰐ9*mᇸq+67*a=5ᇸ9ᇸ+Ⱀᇸ33*66 srᇸ m5+9q=39=>=;q=m =>A R3ROOr Ⱀᇸm5 oa; B; ROOra ⰐᇸⰐ9 oa r=Ⱀᇸm5*96a ⰐᇸⰐ9*mᇸaa=ᇸⰐ/37=mᇸⰐamRRR Câu 49: Tsᇸ sâ sR R o ro s s srt ese ơ osứoᇸ oạos sở Aᇸ B A< Ba 7ⰐⰐ o ᇸ os OR m sᇸ o ᇸ os R s s Y o ro R ẳ tê tếR Tsựo stệ Ros o Y RSOᇸ ặo mᇸⰐ° sᇸ o s s ZR T Z ổ kst or oRo ee R aᇸ6ma ro stệᇸ sᇸ ee sⰐr or oRo ro ềᇸ R 6%aR ô oạ ᇸ os o 5ᇸa ro os ắR ᇸ os ắ Rᇸ t rO os ế kst sả ứ xảᇸ r sR Rᇸ s o 6ᇸ7 Ⱀ s s kst T koaR s ăo kst or A s s r ᇸ oⰐ tR gần nhất t AR 5%R BR 7%R CR 5%R D. ᇸⰐ%R S o ksⰐ=Ⱀᇸ3=>oⰐ ờ s *Dᇸ os oⰐ Ⱀᇸ3 o oᇸt R Ⱀᇸᇸ o OR ro R+mORr oa; +mR+3OR Ⱀᇸ3-r oa Ⱀᇸ6r*mᇸ+ma-9a+Ⱀᇸ6*Ⱀᇸ3-ra*mᇸ+3-9a=aᇸ6ma=>mᇸ666RRR<<ᇸ666RR=>==>r=Ⱀᇸm ROOR5 Ⱀᇸma; R’OO3R7Ⱀᇸa T=5ᇸa-Ⱀᇸᇸ*56-Ⱀᇸ3*aaⰐᇸ3=5a/3 ⰐᇸmR+ⰐᇸR’=Ⱀᇸ3*5a/3-Ⱀᇸ3=5ᇸ5=>R=m; R’=7R=R-a A ROOR5Ⱀᇸm oa; B R=R-OO3R7=>%A=Ⱀᇸm*7ᇸ*mⰐⰐⰐᇸm*7ᇸ+Ⱀᇸ*mmᇸa=ᇸᇸ5Ⱀ33mmRRRR *Dᇸ os oⰐ Ⱀᇸᇸ o oᇸt R Ⱀᇸ3 o OR ro=aᇸ6maⰐᇸ6+ⰐR*maaⰐᇸᇸ=ᇸ3ᇸ75=>R3OR 9/mᇸⰐa; R5OR ᇸ7/mᇸⰐa ROOR39/mᇸⰐa; R’OOR5 ᇸ7/mᇸⰐa 9/mᇸⰐa*R+a3a+ᇸ7/mᇸⰐa*R’+a3a+Ⱀᇸ3*56=5ᇸa =>9R+ᇸ7R’=39ksô ᇸo o RᇸR’a Câu 50: Tsᇸ sâ sR R o ro s s srt ese ơ osứoᇸ oạos sở Aᇸ B A< Ba 7ⰐⰐ o ᇸ os OR m sᇸ o ᇸ os R s s Y o ro R ẳ tê tếR Tsựo stệ Ros o Y RSOᇸ ặo mᇸⰐ° sᇸ o s s ZR T Z ổ kst or oRo ee R aᇸⰐᇸ ro stệᇸ sᇸ ee sⰐr or oRo ro ềᇸ R 6Ⱀ%aR ô oạ ᇸ os o 53ᇸⰐ ro os ắR ᇸ os ắ Rᇸ t rO os ế kst sả ứ xảᇸ r sR Rᇸ s o 6ᇸ7 Ⱀ s s kst T koaR s ăo kst or A s s r ᇸ oⰐ tR gần nhất t AR %R BR 7%R CR 5%R DR ᇸ%R S o ksⰐ=Ⱀᇸ3=>oⰐ ờ s *Dᇸ os oⰐ Ⱀᇸ3 o oᇸt R Ⱀᇸᇸ o OR ro=aᇸⰐᇸⰐᇸ6+Ⱀᇸm5*maaⰐᇸ3=m6m3=>R5OR m9/mᇸⰐa; 3R7OR3/mᇸⰐa ROOR5 m9/mᇸⰐa; R’OO3R7 3/mᇸⰐa m9/mᇸⰐa*R+a3a+3/mᇸⰐa*R’+a3a=53-Ⱀᇸᇸ*56 m9R+3R’=79a ksô ᇸo o RᇸR’a *Dᇸ os oⰐ Ⱀᇸᇸ o oᇸt R Ⱀᇸ3 o OR ro=aᇸⰐᇸⰐᇸ6+Ⱀᇸ*maaⰐᇸᇸ=ᇸᇸ5=>R3OR Ⱀᇸm oa; R5OR Ⱀᇸ3 oa ROOR3 Ⱀᇸm oa; R’OOR5 Ⱀᇸ3 oa Ⱀᇸᇸ*R+a3a+Ⱀᇸ3*56=53=>R=7ᇸ5 ⰐᇸmR+Ⱀᇸ3R’=Ⱀᇸᇸ*7ᇸ5=3=>R=7R3-a R R’=mR-a => A R-OOR5 Ⱀᇸ3 oa ;B R3-OOR3 Ⱀᇸm oa %A=Ⱀᇸ3*7ᇸ*mⰐⰐ Ⱀᇸ3*7ᇸ+Ⱀᇸm*a6a=7ᇸⰐ779 Câu 51: R rxt oroxᇸto ơ osứo; Y R ese 3 osứo ᇸ Y ềᇸ oạos sởaR Đᇸ Ⱀ 5mᇸ6 ro s s E osứr ᇸ Y ᇸ os OR r sᇸ o s s F o 3 oᇸt oⰐ kst 7Ⱀᇸ6 ro R txoR Axt sⰐr s s F sᇸ o 3 rxt oroxᇸto Ⱀ oⰐ rxt où âᇸ ẳ kế tế oⰐ s ăo kst xt ostếo ᇸ7ᇸ76%R ặ ksRo osRᇸ 5mᇸ6 ro s s E sᇸ o 53ᇸ76 Ⱀ Okoa R 3ᇸᇸ ro ROR ô sứo oᇸ ạ or RR AR R=R-OORR BR R5OORR CR R3OORR DR R=R3aOOR rxt=mᇸ+3=3*mⰐⰐᇸ7ᇸ76=>=ᇸ5 E=> oRo-kO k R s tê kế t =; x oa;a; Y o+aRo+m-kO6 ᇸ oa x+6ᇸ=5mᇸ6-ᇸᇸ*m-mᇸa*am6=mᇸ ;5mᇸ6+x+3ᇸa*56=7Ⱀᇸ6+max+9ᇸ=>x=Ⱀᇸ3 o; ᇸ=Ⱀᇸm o Ⱀᇸ3o+Ⱀᇸmo+aa=Rᇸ; Ⱀᇸ3*o-ka+Ⱀᇸm*o+6-ka=mᇸa=>o=ᇸ; m=> ᇸR6O Câu 52: R s A o ese osứo oạos sởR Đ osRᇸ sR R 3aᇸ7 ro A sᇸ o 3aᇸⰐa Ⱀ O koa R Ⱀᇸ7 ro ROR ếᇸ sᇸ sâ A ᇸ os osứr mᇸ o rOR sᇸ o ᇸ os R s s o 3 ro Y ơ osứo Ⱀ oⰐ ro R sâ or srᇸR ô oạ ᇸ os ᇸ t xúo Ro rO ế sả ứ sR R sᇸ o s s Z o oRo storo ksô oⰐ où s ᇸᇸê ử tế Z sả ứ r t Ⱀᇸ3 o B ᇸ osR s ăo kst or ese oⰐ kst o sơ A R AR 5mᇸm6% BR Ⱀᇸaᇸ% CR 5ᇸ5a% DR 3aᇸ37% S o A=3aᇸ7-mᇸ7*m-mᇸm5*a6ᇸ=Ⱀᇸ5 S o rOR =mᇸ-Ⱀᇸ5*=Ⱀᇸ7>Ⱀᇸ5=>rOR sả ứ eoroxᇸ sR S =mᇸ7Ⱀᇸ5=6ᇸa D Z o oRo stor ksô où s R oⰐ ro sâ =>R3OO-R=R-OOR3Ⱀᇸ oa R R+mOO--OOR+m 3; ⰐᇸⰐ5 oa ma srᇸ R3OO--OOR3 ⰐᇸⰐ5 oa R R+mOO-R=R-OOR+m 3; Ⱀᇸ oa a ma=>Ⱀᇸ*6+ⰐᇸⰐ5*ᇸ+a=mᇸ7=>=3 =>%=ⰐᇸⰐ5*m9a*mⰐⰐ3aᇸ7=5ᇸ5a a=>ⰐᇸⰐ5*6+Ⱀᇸ*ᇸ+a=mᇸ7=>=mᇸ5 ạta Câu 53 : ᇸY R srt rxt oroxᇸto ềᇸ R oạos sởR Đ osRᇸ r o oũ s Y ềᇸ sᇸ o r o ROR Z R T R srt ese ềᇸ oạos sở R ksô osứr sⰐo osứo R ksRo o ạ ởt ᇸYR Đᇸ Ⱀ s s E osứr ᇸYᇸZᇸT t ᇸⰐo ᇸ os rOR m sᇸ o s s oᇸt oⰐ kst R m6ᇸmᇸ ro R s s F o ro kế tế où ãᇸ ẳR Đ osRᇸ R ộ F sᇸ o 5ᇸaᇸ Ⱀ O koa R 7ᇸ9 ro ROR s ăo kst or Y oⰐ s s E R AR mᇸ7% BR 6ᇸ% CR aᇸ3% DR mⰐᇸa% ᇸY ROOR; ROO-OOR F s o O=Ⱀᇸ6; RO Ⱀᇸᇸᇸ=>S =ⰐᇸᇸᇸⰐᇸᇸᇸ-Ⱀᇸ6a=/9=>R5ORⰐᇸm oa; 3R7ORⰐᇸⰐa oa Qᇸt s s ơ t ề ROOR x oa; ROO-OOR Ⱀᇸm-Ⱀᇸ5x oa; R5OR Ⱀᇸm oa; 3R7OR ⰐᇸⰐa oa 6ax+Ⱀᇸm-Ⱀᇸ5xa*m3ᇸ=m6ᇸmᇸ=>x=ⰐᇸⰐ6 =>E ROORⰐᇸⰐᇸa; ROO-OORⰐᇸⰐma; ROOR5 ⰐᇸⰐa; R5OO-OO3R7 ⰐᇸⰐaa ếᇸ Y R ROO-OOR=>%Y=ⰐᇸⰐm*9Ⱀ*mⰐⰐ ⰐᇸⰐᇸ*ᇸ6+ⰐᇸⰐm*9Ⱀ+ⰐᇸⰐ*7ᇸ+ⰐᇸⰐa*m6Ⱀa=5ᇸa% ếᇸ Y R ROOR=>%Y=ⰐᇸⰐᇸ*ᇸ6*mⰐⰐ ⰐᇸⰐᇸ*ᇸ6+ⰐᇸⰐm*9Ⱀ+ⰐᇸⰐ*7ᇸ+ⰐᇸⰐa*m6Ⱀa=mⰐᇸam% Câu 54: R s o oerᇸ eᇸ tseR Đ osRᇸ sR R mⰐ ro o r ᇸᇸ6ᇸ Ⱀ O koaR ặ ksRoᇸ r o sả ứ t r t ⰐⰐ o ᇸ os B mR GtR or r R AR Ⱀᇸ6R BR Ⱀᇸ5R CR Ⱀᇸ3R DR ⰐᇸᇸR Rᇸ; 3R6; 5Ra<=>R+3=Ⱀᇸ5-Ⱀᇸ5a m3 3 mᇸ5 Ⱀᇸ75 mⰐ mᇸm n  n   =>=7/3=>r=ⰐᇸⰐᇸ5*73-Ⱀᇸ5a=Ⱀᇸ3 Cách khác 1: <=>RᇸRa m6 6 ᇸ5 mⰐ mᇸm  n  n  =>=/3=>r=Ⱀᇸ 3a=Ⱀᇸ3 ‘m sⰐo R Ro ă m t Cách khác 2: Rᇸ; 3R6; 5Ra sậ xé S tê kế t=s R-ᇸa=S -ma mᇸm Ⱀᇸ Ⱀᇸ ᇸ ma ma mⰐ Ⱀᇸ Ⱀᇸ ᇸa Ⱀᇸ5 ma a a a a               =>r=Ⱀᇸ3 Câu 55: R s o oộ ro R oộ rxt oroxᇸto ềᇸ ᇸ ơ osứoᇸ oạos sởᇸ oⰐ où s ᇸᇸê ử oro sâ ửR Đ osRᇸ sR R 5mᇸᇸ ro ᇸ sᇸ o mⰐmᇸ6ᇸ ro OR Đᇸ Ⱀ 5mᇸᇸ ro t xúo Ro RSOᇸ ặoᇸ sᇸ o o ro ese stệᇸ sᇸ sả ứ ese sⰐr 6Ⱀ%aR GtR o gần nhất t tR R srᇸ âᇸ? AR 5ᇸmR BR aᇸ5R CR ᇸmᇸaR DR Ⱀᇸ6R mᇸ+maa<5mᇸᇸᇸ3mᇸ<=3 o=5mᇸᇸ-ᇸ3m3*6Ⱀamᇸ*7ᇸ+6Ⱀ-maa*Ⱀᇸ6=5ᇸⰐ56 Đú r 5mᇸ ᇸ ᇸ3m 3 6Ⱀ ᇸ3m 3 7ᇸ 5mᇸ ᇸ ot{ ; } 6Ⱀ 7ᇸ maa 5ᇸⰐ56 mᇸ mᇸ m          Câu 56: R s osứr ro oeᇸtoᇸ eᇸe toᇸ ᇸxe oⰐ ỉ kst s t oer ᇸᇸⰐ65R Đ osRᇸ sR R m3ᇸⰐ ro xt r ᇸ sả sẩo osRᇸ ẫ qᇸr ⰐⰐ o ᇸ os rORa rᇸ kế súo sả ứ sᇸ kst ᇸ os ă mmᇸ6ᇸ ro s t ᇸ os rORa r ᇸR GtR or r RR A. mᇸa B. mᇸ5 C. mᇸ D. mᇸ6 S o O= m3 m3 a 3Ⱀ Ⱀᇸᇸ m6 ᇸᇸⰐ65     m3 Ⱀᇸ ᇸ 6 ma Ⱀᇸᇸ Ⱀᇸᇸa mⰐⰐ mmᇸ6ᇸ m6 ᇸᇸⰐ65     a    =>r=mᇸ5 Câu 57: ᇸ Y R srt s os sữᇸ oơ ềᇸ ᇸ ơ osứoᇸ oạos sở oⰐ kst sâ ử sỏ sơ 6ᇸ R Đ osRᇸ r o oũ s r o Y ềᇸ sᇸ o r o ROR ếᇸ ᇸ Ⱀᇸm o s s E osứr ᇸ Y oⰐ kst o ro Ro Ⱀ t ᇸ os AO3/R3 ᇸ Ⱀ ù aᇸ sᇸ o ᇸ3ᇸ ro AR GtR o RR A. ᇸᇸᇸ ro B. 3ᇸ6Ⱀ ro C. 6ᇸⰐⰐ ro D. 7ᇸⰐ ro ᇸY RRO; ROOR=>o=Ⱀᇸᇸ-Ⱀᇸm*a*3Ⱀ+Ⱀᇸm-Ⱀᇸᇸ-Ⱀᇸm*aa*ᇸ6=ᇸᇸᇸ Câu 58: R s E osứr rxt OORa R ese Y OOR5aR s o ro E Ro Ⱀ t ᇸ os rOR r ᇸ sᇸ o o ro oᇸtR ếᇸ ᇸ Ⱀᇸm75 o E Ro Ⱀ t rRO3 sᇸ o V Ⱀ ksⰐ O koaR GtR or V RR A. mᇸ6a Ⱀ B. mᇸm Ⱀ C. Ⱀᇸ56 Ⱀ D. Ⱀᇸaᇸ Ⱀ Ⱀᇸm75 5a ᇸ6a ᇸᇸ Ⱀᇸaᇸ 5a V       Câu 59: ᇸ o ro s s G o rᇸ Aᇸ ᇸs kⰐ ế sả ứ sR R sᇸ o os ắ A osỉ oⰐ oᇸtaR s A R o sᇸ o ᇸ os ; m5ᇸ6 ro os ắ Y R ksⰐ ZR str Z sRs s srᇸR –s m Lột R ᇸ os AO3 /R3 ế sả ứ sR R sᇸ o ᇸ os B oⰐ kst tảo t mᇸᇸ roR –s Đ osRᇸ sR R R os s sⰐ sR R R ᇸ os osứr x o rORa sᇸ o ᇸ os oⰐ kst tảo t 3ᇸ9 roR GtR or x R AR Ⱀᇸ375Ⱀ BR Ⱀᇸm56 CR ⰐᇸᇸⰐⰐ DR Ⱀᇸ336Ⱀ ½ G=>r ra; Aa; r+Ⱀᇸ75a -r=Ⱀᇸ=Ⱀᇸm; ᇸⰐr-6r=mᇸᇸ=>r=Ⱀᇸm; =Ⱀᇸ3 x-r+Ⱀᇸ75aa*mⰐⰐ-r+Ⱀᇸ75a*ᇸᇸ-r+mᇸ5a*ma=3ᇸ9=>x=Ⱀᇸ375 Câu 60: R s A o ese ơ osứo R srt ese ᇸ srt osứoᇸ oạos sở Y R Z Y < ZaR Đ osRᇸ sR R aᇸa5 ro A o r ⰐᇸᇸⰐ75 o Oᇸ sᇸ o ᇸᇸ95 ro ROR ặ ksRo aᇸa5 ro A Ro Ⱀ r t Ⱀᇸm3 o rORᇸ sᇸ o ᇸᇸⰐᇸ ro srt ro ᇸ ơ osứo kế tế ãᇸ ẳᇸ oô oạ ᇸ os sᇸ o o ro s s oᇸt TR s ăo kst oᇸt oroxᇸto oⰐ kst sâ ử s T R AR 7ᇸ5m%R BR ᇸmᇸ7%R CR 3Ⱀᇸ39%R DR m7ᇸa6%R S o O=Ⱀᇸ3a5; RO=Ⱀᇸ75 S o sⰐo –OO-=aᇸa5-Ⱀᇸ3a5*m-Ⱀᇸ75*a3=Ⱀᇸmm5 ᇸᇸⰐᇸⰐᇸm3=3mᇸⰐ76RRR<3=>oⰐ ese or se a ⰐᇸⰐm5; ro=mᇸ+ma=ᇸᇸⰐᇸⰐᇸm3-ⰐᇸⰐm5*a=>=mᇸ6 =>R3OR ⰐᇸⰐᇸ oa; R5ORⰐᇸⰐ6 oa st oᇸt=aᇸa5+Ⱀᇸm3*ᇸⰐ-ⰐᇸⰐm5*ma-ᇸᇸⰐᇸ=9ᇸ7ᇸ * ROOR’ ⰐᇸⰐm5 o; Rm; R’77a; YᇸZ oRoOOR3a ⰐᇸⰐ o; ROOR5a ⰐᇸⰐ3 oR ⰐᇸⰐm5R+R’a+ⰐᇸⰐ*mᇸo+ⰐᇸⰐ3*mᇸ=9ᇸ7ᇸ-ⰐᇸⰐm5*mⰐ6-Ⱀᇸm*67=mᇸᇸ5 3R+R’a+56o+aᇸ=9Ⱀ=>R=m; R’=77; o=m; =Ⱀ %ROOra=ⰐᇸⰐ*mᇸa*mⰐⰐ9ᇸ7ᇸ=3Ⱀᇸ39ⰐmᇸRRR Lời giải TMĐ Câu 61: RⰐr sơt sR R 6ᇸ3ᇸ ro s s E osứr srt ese ềᇸ ơ osứoᇸ oạos sở sᇸ sể ostếo mᇸ79 Ⱀ koaR ặ ksRo ᇸ Ⱀ 7ᇸ9m ro E t ᇸ os rOR r ᇸ sᇸ o s s F o ro kế tế sᇸộo ãᇸ ẳ R s s osứr x ro oᇸt R ᇸ ro oᇸt Y > YaR Dẫ R ộ F qᇸr ᇸs ự r ᇸ sᇸ kst ᇸs ă 3ᇸᇸ7ma5 roR Tỉ ệ gần nhất or x ᇸ RR A. Ⱀᇸ6 B. mᇸ C. mᇸ3 D. Ⱀᇸa E 7ᇸ9m ro=ⰐᇸⰐ9 roa=3ᇸᇸ7ma5+ⰐᇸⰐ9aⰐᇸⰐ9=3aᇸ7375=>R3OR ⰐᇸⰐᇸ775 o; R5OR ⰐᇸⰐᇸᇸ75 o ᇸY ROOrⰐᇸⰐᇸ775a; R’OOr ⰐᇸⰐᇸᇸ75a =>ⰐᇸⰐᇸ775R+ⰐᇸⰐᇸᇸ75R’=7ᇸ9m+ⰐᇸⰐ9*ᇸⰐ-ⰐᇸⰐᇸ775*3-ⰐᇸⰐᇸᇸ75*ᇸ6-ⰐᇸⰐ9*67=mᇸᇸ3m5 =>R=m; R’=7=> R3OOr ⰐᇸⰐᇸᇸ75 oa; Y ROOr ⰐᇸⰐᇸ775 oa xᇸ=ⰐᇸⰐᇸᇸ75*9ᇸa ⰐᇸⰐᇸ775*6aa=mᇸaRRRR Câu 62: R s E osứr r ese ềᇸ ᇸ oạos sởᇸ ksô osứr sⰐo osứo ksRo; ot sâ ử or ese oⰐ s tê kế t ksô qᇸR R Đ osRᇸ sR R r o s s E sᇸ o x o O R ᇸ o RO t 9x = 9ᇸ + 7rR Đᇸ Ⱀ maᇸ9 ro E t ᇸ os OR r ᇸ sᇸ o s s F osứr ro sơ kéo srᇸ oộ ᇸᇸê ử oro R 6ᇸ76 ro s s osứr oᇸt; Ⱀ oⰐ x ro oᇸt R ᇸ ro oᇸt Y < YaR Đ osRᇸ R ộ F o ù Ⱀᇸᇸᇸ o Oᇸ sᇸ o mⰐᇸⰐa ro oR Tỉ ệ gần nhất or x ᇸ R AR mᇸ69 BR mᇸ56 CRᇸⰐ5 DR mᇸ7a Gọt R s o –OR or ro maᇸ9+56=6ᇸ76++Ⱀᇸᇸᇸ*-Ⱀᇸ56a*ᇸᇸ+mⰐᇸⰐa-Ⱀᇸᇸᇸ*3=>=Ⱀᇸ3 S ro=Ⱀᇸ3 Ⱀᇸ56-Ⱀᇸ3a=ᇸ3=>R3ORⰐᇸm6 oa; R6OⰐᇸⰐaa mese m osứo ese osứo=7 s oa -OO-R-OO-ra; qRq+m-OO-Ⱀᇸ3-ra Ⱀᇸm6-ra r+ⰐᇸⰐaa=7=>r=ⰐᇸⰐ6 ⰐRⰐ6*mᇸ+Ⱀᇸ*mᇸq+ma=6ᇸ76-Ⱀᇸ3*a3=>7Ⱀ+3mq=Ⱀ =>=q=Ⱀ xᇸ=Ⱀᇸ*aᇸ ⰐᇸⰐ6*m66a=mᇸ6a6RRR Câu 63: Đᇸ Ⱀ mᇸ5 ro ese ơ osứo t ᇸ os rOR r sᇸ o m3ᇸ5 ro oᇸtR T R ese srt osứo oⰐ s oro t s oro or R Đᇸ Ⱀ s s osứr ᇸ T o ù 3Ⱀ o ᇸ os OR mᇸ sᇸ o s s D o ro ẳ kế tế R s s osứr r ro oᇸt A R ro oᇸt B A < BaR Đᇸ Ⱀ s s D t RSOᇸ ặo ở mᇸⰐ Ⱀ sᇸ o 7ᇸ3 ro s s 3 eeR Btế stệᇸ sᇸ ee sⰐr ot ro ềᇸ aⰐ%R Tỉ ệ s r R AR Ⱀᇸᇸ5 R BR Ⱀᇸ6R CR Ⱀᇸ5R DR Ⱀᇸ3R ROOR3-->ROOr=> 59 67 mᇸ5 m3ᇸ5 R  R   =>R=39 => 3R3OOR3 ;T R3-OO-OO-R5 a Ⱀᇸa 3 9a Ⱀᇸa ᇸ6 9a m m66 m66 7ᇸ3 Ⱀᇸ3 m m66 a b b a b           =>r=Ⱀᇸᇸa9959RRRRRR Câu 64: R eret oạos sởᇸ o ạ ởt ᇸxt R rtR Đ osRᇸ Ⱀᇸm o o ù mᇸ6 o Oᇸ sᇸ o Oᇸ RO R R S sâ oᇸ ạ or RR A. B. 6 C. ᇸ D. a GᇸxVrᇸ-x =>Ⱀᇸm*ᇸ5x+6ᇸ75*ᇸ-xaa=mᇸ6=>x=3 Gᇸ-Gᇸ-Vr-Gᇸ; Gᇸ-Vr-Gᇸ-Gᇸ; Gᇸ-Gᇸ-Gᇸ-Vr; Vr-Gᇸ-Gᇸ-Gᇸ Câu 65: ᇸY R srt ese ềᇸ ᇸ ơ osứo sơ kéo srᇸ oộ sⰐo Rᇸ Z R ese srt osứo osứr oộ tê kế ôt = ᇸYᇸZ ềᇸ oạos sởaR Đᇸ Ⱀ s s E osứr ᇸYᇸZ o ù aⰐo ᇸ os rOR mR sᇸ o s s F osứr ro ềᇸ ơ osứo R s s 3 oᇸtR Đ osRᇸ R ộ F o ù Ⱀᇸ9 o O sᇸ o Ⱀᇸ6ᇸ o OR ᇸ s s oᇸt t ôt ôt xú sᇸ o s s T oⰐ ỉ kst s t Re Ⱀᇸa5R s ăo kst or Y <Ya oⰐ s s E R AR 6ᇸⰐ5% BR mᇸmm% CR aᇸⰐ7% DR mⰐᇸⰐ9% F s o RO=Ⱀᇸa+Ⱀᇸ9*-Ⱀᇸ6ᇸ*=Ⱀᇸaᇸ =Ⱀᇸ6ᇸ-ⰐᇸaᇸaⰐᇸa+m=/7=>Rq+O Ⱀᇸa; qRq-mOR ⰐᇸⰐaa=>Ⱀᇸ+ⰐᇸⰐaq=Ⱀᇸ6ᇸ=>=; q=3 ᇸY R+mOOR5Ⱀᇸm oa ; R5OO-R-OO3R5 ⰐᇸⰐaa Ⱀᇸm*mᇸ+a+ⰐᇸⰐa*mᇸ+a=Ⱀᇸ*3ᇸᇸ=>ᇸ+a=7=>=Ⱀ; =m/6 =>ROOR5 Ⱀᇸm oa; R3OOR5 ⰐᇸⰐ oa; R5OO-OOR-R=R ⰐᇸⰐa oa %Y-ⰐᇸⰐ*aa*mⰐⰐ Ⱀᇸm*7ᇸ+ⰐᇸⰐ*aa+ⰐᇸⰐa*m5aa=aᇸⰐ73RRR Câu 66: R s E osứr os ᇸRm6O6ᇸa R os Y 3RmO3aR Đᇸ Ⱀ m7ᇸⰐᇸ ro s s E t 3ⰐⰐ o ᇸ os rOR m ù aᇸ oô oạ ᇸ os srᇸ sả ứ sᇸ o s s F o rot ềᇸ ậo I R m5ᇸa3 ro s s ắ o oRo s os ô oơR Tộ Ⱀᇸmm o rot Z ơ osứo oạos sở R s s F sᇸ o s s T oⰐ ỉ kst s t R ᇸᇸR ô sứo or Z RR A. ᇸR9R B. 3R7R C. R3R D. R5R O3R3RRR3OOR3-R3r oa ;R3R3OOR3-R3 oa m6r+mᇸ=m7ᇸⰐᇸ; mᇸ5r+9a=m7ᇸⰐᇸ+Ⱀᇸ3*ᇸⰐ-m5ᇸa3=m3ᇸm=>r=ⰐᇸⰐm R =Ⱀᇸm =>T R-R-R-R ⰐᇸⰐm oa; R3R Ⱀᇸm3 oa; R+3 Ⱀᇸmm oa ⰐᇸⰐm*6Ⱀ+Ⱀᇸm3*3m+Ⱀᇸmm*mᇸ+m7a=Ⱀᇸ5*ᇸᇸ*=>=3 Câu 67: R s E osứr et xRᇸO5ᇸa R os sữᇸ oơ Y aRm6OᇸaR Đᇸ Ⱀ ᇸⰐᇸa ro E o ù 5ⰐⰐ o ᇸ os rOR mᇸ os o ᇸ os srᇸ sả ứ sᇸ o x ro oộ ro Z ᇸᇸ s R s s osứr oᇸt or -rotrxt; Ⱀ oⰐ r ro oᇸt A R ro oᇸt B A < BaR Dẫ R ộ x ro Z qᇸr ᇸs ự r ᇸ sᇸ sR r ᇸⰐm6 Ⱀ ksⰐ R koa; sờt kst ᇸs ă 6ᇸ66 roR Tỉ ệ r gần nhất RR AR Ⱀᇸa BR Ⱀᇸ6 CR Ⱀᇸ9 DR Ⱀᇸ7 6ᇸ66+ⰐᇸⰐ9*a Ⱀᇸmaa=3a=>3R6ORa =>Y R-R-OO-3R6-OO-RR3a-RⰐᇸⰐ9a ; GᇸxArᇸ-x ⰐᇸⰐaa ⰐᇸⰐ9*Ⱀᇸ+ⰐᇸⰐa*3Ⱀ-mᇸxa=ᇸⰐᇸa=>x= =>r=Ⱀᇸ5*97a Ⱀᇸ5*mmma=Ⱀᇸa73RRRR Câu 68: R s A o rkt aᇸ ro Y aᇸ rest Zaᇸ rxt TaR Yᇸ Zᇸ T ềᇸ ơ osứoᇸ s o Y s o Z; Yᇸ Zᇸ T oⰐ où s ᇸᇸê ử oroR Rt sⰐr sR R Ⱀᇸ6 ro s s A sRs Ⱀᇸᇸ o s s BR Đ osRᇸ sR R Ⱀᇸᇸ o B o 35ᇸaᇸ Ⱀ O koa sᇸ o ᇸaᇸᇸ ro O R 5ᇸ ro ROR ặ ksRo osRᇸ sR R r o s s Zᇸ T sᇸ o 3r o O R r o ROR s Ⱀᇸ6 ro s s A ê R ᇸ os AO3 R3 sᇸ o o ro kế rRGtR o gần nhất t? AR aa BR 99 CR ⰐⰐ DR mⰐⰐ r o s s Zᇸ T --> 3r o O R r o RO =>Z R-RO; T R-OOR=>Y 3Ra-kO ka S Ba=ᇸ75 => RR Ⱀᇸm oa; Gọt s o YᇸZ R x o 5ᇸ+ᇸaᇸᇸ-mᇸ6*3-Ⱀᇸ6a=Ⱀᇸm*+x*k+3x+*Ⱀᇸ3-xa=>xk-ma=Ⱀᇸm=>x=Ⱀᇸm;k= o=Ⱀᇸ6+Ⱀᇸm*mᇸ+Ⱀᇸm*mⰐ7+Ⱀᇸm**mⰐa+Ⱀᇸm*mᇸⰐa+Ⱀᇸm*mᇸ=mⰐⰐᇸ7 Câu 69 : R s o m ro ơ osứo Y R m ese Z osứo oᇸ ạ m rxt ksô osứo T R Yaᇸ Y R Z ềᇸ oạos sởR Đ Ⱀᇸᇸ o s s sᇸ o V Ⱀ O koa R 3Ⱀᇸ6 ro ROR R sⰐ os ế sế ⰐᇸᇸV Ⱀ O koa R ᇸ os osứr r o rOR R o BrORa r oⰐ s srᇸ ặ ksRo Ⱀᇸᇸ o s s Ro o oRᇸ t r maᇸ ro B ᇸR Đᇸ Ⱀ mᇸⰐm ro s s t 5Ⱀ o ᇸ os OR m srᇸ kst sả ứ kế súo oô oạ ᇸ os srᇸ sả ứ sᇸ o o ro os ắ ksrR GtR or o gần nhất t AR Ⱀᇸa BR mᇸⰐ CR mᇸ DR mᇸᇸ =r ; ⰐᇸᇸVᇸᇸ=r+-ⰐᇸⰐ9; Ⱀᇸ575r=ⰐᇸⰐ9=>r=Ⱀᇸm6; =Ⱀᇸ3; V=66ᇸⰐa=>s o O=ᇸ95 =ᇸ95-mᇸ7aⰐᇸᇸ+m=ᇸᇸm5 S o Z=Ⱀᇸᇸ*ᇸᇸm5-mᇸm5a=Ⱀᇸ5; s o Y=Ⱀᇸm5 Gọt ᇸo R s Y R T 3; oᇸa Ⱀᇸm5+Ⱀᇸ5*+oa=ᇸ95=>Ⱀᇸ65+Ⱀᇸ5o=ᇸ95=>=3; o=ᇸ Gọt ’ R o’ R s R Y R T Ⱀᇸm5’+Ⱀᇸ5*’+o’-ᇸa=mᇸ7* srᇸ Ⱀᇸ65’+Ⱀᇸ5o’=ᇸᇸᇸ=>’=6; o’= S o Z mᇸⰐm ro =mᇸⰐm 3*5a+5*m9ᇸa*5=ⰐᇸⰐ9ma75 =>o=ⰐᇸⰐ9ma75*m9Ⱀ+Ⱀᇸ5-ⰐᇸⰐ9ma75*a*56=mᇸm665 Câu 70 : ᇸ Y R srt ese ềᇸ ơ osứoᇸ oạos sởᇸ ksô osứr oộ tê kế =; Z R ese ᇸ srt osứoᇸ oạos sở R ksô osứr sⰐo osứo ksRoR Đᇸ Ⱀ s s E osứr ᇸ Yᇸ Z t ᇸ os rOR r ᇸ sᇸ o s s osứr oᇸt R s s F osứr ro ẳ kế tếR Đᇸ Ⱀ R ộ F t RSOᇸ ở mᇸⰐ Ⱀ stệᇸ sᇸ ạ mⰐⰐ%a sᇸ o 7ᇸ7ᇸ ro s s 3 eeR Đ osRᇸ R ộ oᇸt o ù Ⱀᇸ67 o Oᇸ sᇸ o O; 6ᇸ3 ro RO R m5ᇸ9 ro rO3R s ăo kst or Z oⰐ s s E RR A. ᇸ3ᇸ5% B. 3ᇸ6% C. 3aᇸ9% D. 9ᇸ% S o rO3=Ⱀᇸm5=>S o O=ⰐR3*+Ⱀᇸ67*-Ⱀᇸm5*3-Ⱀᇸ35a=Ⱀᇸ57 ᇸY R-O; Z oRo-Oᇸ ro 7ᇸ7ᇸ+Ⱀᇸm5*maaⰐᇸ3=3ᇸᇸa=>R3OR Ⱀᇸᇸ o; R5OR ⰐᇸⰐ6 o =>ᇸY oⰐ où o rxt R-mOOr r oa R Z sRsOOra oa r+=Ⱀᇸ3; r+ma+s+a=Ⱀᇸ57+Ⱀᇸm5=Ⱀᇸ7; r-Ⱀᇸ5a+s=Ⱀᇸ35 r=Ⱀᇸmᇸ;=ⰐᇸⰐa; Ⱀᇸmᇸ+ⰐᇸⰐas=Ⱀᇸᇸ=>=3; s=Ⱀ R=R-R-OOR3 ⰐᇸⰐa oa; Y R=R-R-OOR5ⰐᇸⰐ6 oa ; Z R3OO-OOR3 ⰐᇸⰐa oa %Z=ⰐᇸⰐa*mma*mⰐⰐ ⰐᇸⰐa*mⰐⰐ+ⰐᇸⰐ6*mmᇸ+ⰐᇸⰐa*mmaa=3aᇸa797RRR Câu 71: R s E osứr r et ᇸ Yᇸ Z ềᇸ oạos sởᇸ ot sâ ử ᇸ Yᇸ Z oⰐ s ᇸᇸê ử xt ksô sỏ sơ 6R Tsᇸ sâ E oôt ờ rxt se sả ứ srᇸ ma + RO  – maA + – aB a Y + + maRO  – maA + – maB 3a Z + + 3aRO  A + B Vt Aᇸ B R ᇸxt R rtR Đ osRᇸ ᇸ7ᇸm ro s s E o ù ᇸ5 o Oᇸ sả sẩo osRᇸ o Oᇸ RO R ; Ⱀ kst O stềᇸ sơ kst or RO R 5ᇸᇸ9 roR s ăo kst or oⰐ s s E RR A. 57ᇸ5% B. 7ᇸa7% C. 65ᇸ73% D. ᇸ9ᇸ3Ⱀ% GᇸxArᇸ 57 99 ma ᇸ5 6ᇸ75 6m m39 ma ᇸ7ᇸm ᇸ5 5ᇸᇸ9 x  y  x  y x  y    =>x=3ᇸ/mm=3ᇸⰐ9RR; ᇸ=6/mm=ᇸ36RRR -m+-=5=>=ᇸ; s o E=Ⱀᇸmm o; s o Gᇸ=Ⱀᇸ3ᇸ o; Vr=Ⱀᇸ6 o => Gᇸ3VrⰐᇸⰐa oa; Y Gᇸ3Vr3; Z GᇸᇸVrᇸ=>%=ⰐᇸⰐa*3a7*mⰐⰐ Ⱀᇸmm*ᇸ7mⰐmma=65ᇸ73ᇸaRRR Câu 72: E R s s o 3 et ᇸ Yᇸ ZR Tsᇸ sâ sR R maᇸ6 ro E o r 5 o ᇸ os OR mR ô oạ oẩ sậ ᇸ os srᇸ sả ứ sᇸ o o ro s s o 3 oᇸt krt or Gᇸᇸ Ar ᇸ Lᇸs t s o ơ ứ R xᇸ ᇸᇸ zR ếᇸ osRᇸ sR R oộ E sᇸ s o O R o sᇸ o R s srᇸR ặ ksRoᇸ ếᇸ osRᇸ sR R s s o r o oᇸt krt or Gᇸ R o oᇸt krt or Ar rRᇸ =Rxa o 99 ro O R ᇸ9ᇸ5 ro oR s ăo kst oᇸt or Ar gần nhất t tR R srᇸ âᇸ AR 7ⰐR BR ᇸa CR 6ᇸ DR 3R mᇸ5r+ᇸ5=ᇸ5 R r+3=ᇸ75=>r=Ⱀᇸ5; =Ⱀᇸ75=>xᇸ=m3 E <=>GᇸkAr3kLᇸsk’ mak+mk’+=*mmk+6k’a=>k=Ⱀᇸ5 =>E<=>GᇸⰐᇸ5Armᇸ5Lᇸsk’ m53 ma ' ' maᇸ6 Ⱀᇸ5  k  k  =>k’=37/m36 => mᇸ5 m7 mⰐⰐ % 6ᇸᇸma7RRR 37 Ⱀᇸ5 mm3 mᇸ5 m7 maᇸ m36 Ala K           Câu 73: Đᇸ Ⱀ mᇸᇸ5 ro s s E osứr ese ơ osứoᇸ oạos sở o ù ⰐⰐ o ᇸ os rOR mᇸ sᇸ o s s osứr ro kế tế sᇸộo où ãᇸ ẳ R s s o x ro oᇸt R ᇸ ro oᇸt Y < YaR Dẫ R ộ s s ro qᇸr ᇸs ự r sᇸ kst ᇸs ă 6ᇸa3 roR Tỉ ệ or x ᇸ s t tR R srᇸ âᇸ? AR ᇸⰐⰐR BR ᇸⰐR CR ᇸm5R DR ᇸmⰐR 6ᇸa3+ⰐᇸaⰐᇸ=35ᇸm5=>R3OR Ⱀᇸm55; R5OR ⰐᇸⰐᇸ5 ROOR3 Ⱀᇸm55a; R’OOR5 ⰐᇸⰐᇸ5a=>Ⱀᇸm55*R+ⰐᇸⰐᇸ5R’=RⰐ9=>R=m R R’=ᇸ3 xᇸ=Ⱀᇸm55*6a ⰐᇸⰐᇸ5*mmⰐa=ᇸm9 Câu 74 : s mm ro s s o srt ese ơ osứo ᇸ oạos sở A R B Ro Ⱀ sế t ⰐⰐ ro ᇸ os OR 5ᇸ6% ᇸ Ⱀᇸ sR r s s ro Y ẳ kế tế R ô oạ ᇸ os sᇸ sᇸ o o ro os ắ ksrR s Y t qᇸr ᇸs r sᇸ kst ᇸs ă 5ᇸ35 ro R oⰐ mᇸ6a Ⱀ ksⰐ sR r ở koR m6ᇸ5 ro Ro o oRᇸ t r r ro BoR GtR or o+ra R AR ᇸⰐᇸ7 BR 5ᇸ7 CR 3ᇸ7 DR aᇸ7 o=mm+Ⱀᇸ*56-5ᇸ35+ⰐᇸⰐ75*a=m6ᇸ7 5ᇸ35+ⰐᇸⰐ75*aⰐᇸm5=mmⰐ/3=36ᇸ666RRR=>R3OR Ⱀᇸm oa; R5OR ⰐᇸⰐ5 oa ROOR3 Ⱀᇸm oa; R’OOR5 ⰐᇸⰐ5 oa ⰐᇸmR+ⰐᇸⰐ5R’=mm-Ⱀᇸm*59-ⰐᇸⰐ5*73=mᇸᇸ5=>R=m;R’=7 =>r=Ⱀᇸm+ⰐᇸⰐ5a*m6Ⱀ*m6ᇸ5mm=36 o+r=5ᇸ7 Câu 75: A R s s osứr m rxt ơ osứo ᇸ oộ ro Y R oộ ese r osứo Z ạ ởt rxt aR ᇸ Yᇸ Z oạos sởR Ⱀᇸm o Z Ro Ⱀ t r t Ⱀᇸ3 o BR Đ osRᇸ sR R Ⱀᇸ3 o A o ᇸᇸ56 Ⱀ O koaᇸ srᇸ sả ứ sᇸ kst O sơ kst RO R 55ᇸa roR ặ ksRo Ⱀᇸ3 o A Ro Ⱀ r sế t Ⱀᇸᇸ o ORR ô oạ ᇸ os srᇸ sả ứ sᇸ o o ro oᇸt ksr R oộ ro oⰐ 3 ᇸᇸê ử sâ ửR GtR o R A. ᇸ5ᇸⰐR BR ᇸᇸᇸⰐR CR 33ᇸ6R DR 37ᇸ6R Qᇸt ơ t s s ề R-O Ⱀᇸᇸ oa; ROR-ROR-ROR x oa Ⱀᇸᇸ*mᇸ5-mᇸ5a+3ᇸ5x=mᇸ9=>ᇸᇸm6RR<=ᇸ5-3ᇸ5xaⰐᇸ6<3ᇸ97RRR ᇸ Ⱀᇸm3=3; x=Ⱀᇸ=>R=R-OOR Ⱀᇸma; 3RaO3 Ⱀᇸma; R=R-OOa33R5 Ⱀᇸma=>o=ᇸᇸᇸⰐ Câu 76 : toe R sả sẩo ù s or ste R rke YR sâ ử kst R m9aⰐⰐⰐ oⰐ ỉ ệ s oắo xⰐos tữr ste R rke R 3R ặ ksRo osRᇸ 39ᇸ6 o a7ᇸ36 O koaR Tổ s sâ ử ste R rke ạ ê m sâ ử R AR ᇸⰐⰐ BR 5ⰐⰐ CR ⰐⰐⰐ DR aⰐⰐ aRaa3xRax 39ᇸ6 3 mⰐ mᇸ5 a 3ᇸ9 3 mⰐᇸ mᇸ n n         =>=3 Tổ s sâ ử ste R rke ạ ê m sâ ử = m9aⰐⰐⰐ 5 5ⰐⰐ 3 mⰐᇸ ᇸ      Câu 77: s s s o Arᇸ ArGᇸᇸ ArGᇸᇸ ArGᇸ3R Đ osRᇸ 6ᇸa3 o mᇸm775 o OR s Ⱀᇸ35 o Ro Ⱀ r t ᇸ os rOR sᇸ o r stêᇸ ro oᇸt ? AR mᇸᇸⰐ5 BR mᇸᇸ56 CR m3aᇸ3ᇸ DR mᇸaᇸmᇸ ArGᇸx m6Ⱀ 57 7ᇸ5 ᇸ 5 6ᇸa3 mᇸm775  x  x  =>x=mᇸ9=>ooᇸta=Ⱀᇸ35mmm+mᇸ997a=mᇸᇸⰐ5 Câu 78: Tsᇸ sâ sế o ro s s o oộ s ese ạ ởt rxt ơ osứo R ro ơ osứo oộ ᇸ os rOR r t oô oạ sᇸ o r ro oᇸt R ro s s roR Đ osRᇸ sế r ro s s oᇸt sᇸ o s s ksⰐ Y R 7ᇸᇸ ro rO3Rs R ộ s s ksⰐ Y sts r qᇸr ᇸs ự ᇸ os rORa sᇸ o 3 ro kế r sờt sᇸ kst ᇸs ă m3ᇸma ro s t r ᇸRĐᇸ ro s s ro sts r t RSOᇸ ặo ở mᇸⰐ ộ sᇸ o ᇸᇸ3ᇸ ro s s oRo eeRRo sả ứ xảᇸ r sR RRGtR o gần nhất t tR R? ARmⰐ BRmm CRm DRm3 S o –OO- =7ᇸᇸmⰐ6*=Ⱀᇸmᇸ; O Ⱀᇸ3; RO m3ᇸma-Ⱀᇸ3*ᇸᇸama=Ⱀᇸm7 o=7ᇸᇸ+m3ᇸma-ⰐᇸⰐ7*3+Ⱀᇸ3*+Ⱀᇸm7-Ⱀᇸmᇸ*a*3a+ᇸᇸ3ᇸ+ⰐᇸⰐ7*maa-Ⱀᇸmᇸ*ᇸⰐ=mmᇸ6ᇸ Câu 79: R s A o ese ơ osứo oạos sở ᇸ Y R ese srt osứo Z oạos sở ạ ởt où oộ ro s ᇸᇸê ử oro Y stềᇸ sơ s ᇸᇸê ử oro R 3 ᇸᇸê ử oroaR s ᇸ7 ro s s A Ro Ⱀ r t 6ⰐⰐ o ᇸ os rOR m sᇸ o o ro oᇸt R s s T o 3 ro ẳ tê tế srᇸᇸ oⰐ kst sâ ử ᇸ ᇸs ᇸ6R ặ ksRo osRᇸ sR R ᇸ7 ro A sᇸ o 3ᇸᇸ ro ROR s ăo kst oᇸt oⰐ kst sâ ử s o ro oᇸt gần với AR 3Ⱀ BR ᇸⰐ CR 6Ⱀ DR aⰐ Ao R3OR x o; R5OR ᇸ o; 3R7OR x o=>x+ᇸ=Ⱀᇸ6 ᇸY RO r o;>a; Z oRo-Oᇸ o; oᇸa r+=Ⱀᇸ6; mᇸr+oa+3r+6=ᇸ7; r+o-=mᇸ9=>r=Ⱀᇸᇸ; =Ⱀᇸm; Ⱀᇸᇸ+Ⱀᇸmo=;x=Ⱀᇸ;ᇸ=Ⱀᇸ =>s o ᇸY ềᇸ Ⱀᇸ Gọt R +3 R R s or ᇸY=>Ⱀᇸ+Ⱀᇸ+3a+Ⱀᇸmo==>Ⱀᇸᇸ+Ⱀᇸmo=mᇸᇸ=>=ᇸo=6 => ROOR3; Y R3OO3R7; Z R5OO-OOR5 %OOra=Ⱀᇸm*m3ᇸ*mⰐⰐ Ⱀᇸ*6a+Ⱀᇸ*a+Ⱀᇸm*m3ᇸa=3Ⱀᇸa75576RRRR Câu 80: ᇸY ềᇸ ơ osứo ᇸ Z R ese sᇸ osứo oạos sở o ạ ởt ᇸY R txe R Đ osRᇸ sR R 9ᇸm6 ro s s E osứr ᇸYᇸZ o ù Ⱀᇸ o O sᇸ o 3ᇸᇸ ro ROR ặ ksRo st sR sR R 9ᇸm6 ro o ù ⰐᇸⰐa o R xúo Ro tᇸ Ⱀa sᇸ o s s TR Đᇸ Ⱀ R ộ T t 3ⰐⰐo ᇸ os OR ᇸ oô oạ ᇸ os srᇸ sả ứ sᇸ o o ro os ắ ksrR GtR or o R AR ᇸ6a ro BR m9ᇸ7 ro CR mᇸ9ᇸ ro DR mᇸᇸᇸⰐ ro Tsêo RO qᇸt T ề ROx oa R 3R5ORa3 ᇸ oa x+3ᇸ=Ⱀᇸa; x+ᇸᇸ=Ⱀᇸma+ⰐᇸⰐa+3ᇸ srᇸ x+ᇸ=Ⱀᇸ6; mᇸ5x+3ᇸ5ᇸ-x=Ⱀᇸ+ⰐᇸⰐᇸ=Ⱀᇸᇸ =>x=Ⱀᇸm7; ᇸ=ⰐᇸⰐm; =5m7 o=Ⱀᇸm7*mᇸ*5m7a+7Ⱀa+Ⱀᇸm3*56=ᇸ6a Cách khác : S o O=9ᇸm6+Ⱀᇸ*3-3ᇸᇸaᇸᇸ=Ⱀᇸa S o Z=Ⱀᇸa-Ⱀᇸma+ⰐᇸⰐaaa=ⰐᇸⰐm S o ᇸY=Ⱀᇸa*+Ⱀᇸma-Ⱀᇸ*-ⰐᇸⰐm*6a=Ⱀᇸmᇸ o=9ᇸm6+ⰐᇸⰐa*+Ⱀᇸ3*56-ⰐᇸⰐm*9-Ⱀᇸmᇸ*ma=ᇸ6a Câu 81: R s s o rᇸ eᇸ ᇸrᇸ ᇸ--eR Đ o ro sᇸ o 63ᇸa O R aᇸa ROR Tsêo R r R o t ᇸ Ⱀ t t sᇸ o s s Y oⰐ ỉ kst s t R R 6ᇸ375R Tỉ kst

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 11

100 bài tập hóa hữu cơ có lời giải
Tổng hợp các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học
Đề thi và đáp án Hóa học 2019
Đề thi Hóa học 2018
Chuyên đề Đại cương về hóa học vô cơ
Hidrocacbon không no Hóa học 11
Nito - Photpho
Sự điện li
Cacbon - Silic. Hợp chất của Cacbon
Hidrocacbon no
Advertisement
Chuyên đề Sự điện li
Khái quát về hóa học hữu cơ
6 chuyên đề hóa học 11 tập 1
Tài liệu chuyên đề trắc nghiệm Ancol - Phenol
Tổng hợp các chuyên đề Hóa học lớp 11
CÂU TRẮC NGHIỆM HIDROCACBON NO CÓ LỜI GIẢI (CƠ BẢN)
Đề thi thử hóa học trường THPT Thăng Long 2019.
Bài tập trắc nghiệm Ankan
Đề 2 - Đề thi thử Hóa học THPT QG 2019
Đề Thi thử Hóa học 2019
KÌ THI THPT QG 2019 - MÔN HÓA HỌC MÃ ĐỀ 221
Tài liệu Hóa hữu cơ 11
Đề thi HSG QG Hóa học 2019 ngày thứ nhất
Đề thi HSG QG Hóa học 2019 ngày thứ hai
Đề thi HSG QG 2019 môn Hóa học
Đề thi HSG QG Hóa học 2016 ngày thứ 1
Đề thi HSG QG môn Hóa học 2016 ngày thứ 2
Đề thi HSG QG Hóa học 2016 phần thực hành
Đáp án đề thi HSG Quốc gia Hóa học 2016
Phương pháp nhận biết chất hữu cơ
Câu hỏi trắc nghiệm Este - Lipit
Màu sắc các chất hóa học
Bài tập chuyên đề Este – Lipit trong các đề thi Đại Học – Cao Đẳng
16 Phương Pháp Và Kĩ Thuật Giải Nhanh Các Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học
Chuyên Đề Sắt – Đồng – Crom Lý Thuyết Và Bài Tập
Tóm tắt lý thuyết Hóa học 11
Giúp Trí Nhớ Chuỗi Phản Ứng Hóa Học
Chuyên Đề cách viết đồng phân
Chuyên đề Kĩ thuật xác đồng số đồng phân
Công thức tính số đồng phân
Phương pháp viết công thức cấu tạo
Chuyên đề bài tập hidrocacbon thơm
Chuyên đề lí thuyết hidrocacbon thơm
Chuyên đề lí thuyết dẫn xuất halogen - phenol - ancol
Lí thuyết điện phân
Bài tập điện phân
Lí thuyết andehit - xeton - cacboxylic
Đề thi và có đáp án chi tiết môn hóa học 2020
Chuyên đề sự điện li hóa học 11
Chuyên đề nito - photpho hóa học 11
Chuyên đề 16 phương pháp giải nhanh hóa học
Chuyên đề phương trình phản ứng
Chuyên đề hóa HNO3 vận dụng cao
Chuyên đề danh pháp chất hữu cơ
Chuyên đề nhiệt độ sôi
Chuyên đề quy tắc đồng phân
Chuyên đề hóa hữu cơ
Tài liệu thi thử THPT 2021 - Mã đề 867
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 968
Đề lí thuyết hóa vô cơ cực hay
Tài liệu lí thuyết hóa vô cơ phần 2 cực hay
50 bài toán cực khó và hay về este đa chức
Tài liệu về sự kết hợp của axit HNO3 và các quá trình phản ứng vô cơ kinh điển, cực hay.
Chuyên đề phản ứng của H+ và NO3- cực hay
Bài toán sản phẩm khử của NO3-
Bài toán xử lí dung dịch sau phản ứng cực hay và khó
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 898
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 789
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 768
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 789
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 798
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 868
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 985
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 859
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề minh họa
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề minh họa
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 857
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 857
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 869
Đáp đề thi thử THPT 2021 - Mã đề 869
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 685
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021- Đề 685
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 832
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 832
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 985
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 985
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 868
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 868
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 758
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2020 - Đề 758
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 657
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 657
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 485
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 485
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 132
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 132
Lí thuyết Hóa học cực hay
Tóm tắt lí thuyết Hóa học chương trình lớp 12 bằng sơ đồ
Lí thuyết hóa học 12 cực hay
Tài liệu công phá hóa học cực hay
Tài liệu tổng hợp các kiến thức hóa học
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 848
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 848
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 687
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 687
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 132
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 787
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 787
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 685
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 685
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 938
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 938
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề thi thử mã đề 987
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 758
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 758
Tài liệu lí thuyết hóa học chinh phục kì thi THPT

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-01 04:31:36am