Advertisement

Download tài liệu hoá học: Đề thi thử Hóa học 12

Đề minh họa kiểm tra 1 tiết Hóa học 12 kèm đáp án.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Hãy kéo xuống dưới để thấy link download tài liệu


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/tai-lieu-hoa-hoc/de-thi-thu-hoa-hoc-12-25

Tài liệu hóa học lớp 12


Advertisement

Click để Download tài liệu

(Bạn sẽ được dẫn tới trang quảng cáo và hiển thị trong vòng 15 giây)
(Quảng cáo sẽ giúp chúng mình giữ website luôn miễn phí cho tất cả học sinh)
Cảm ơn các bạn rất nhiều ^^!

Đánh giá

Đề thi thử Hóa học 12 | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Thảo luận hóa học

Nội dung trích xuất

[email protected] Page 1 Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 số 1 học kì 1 Câu 1: Glucozơ có công thức phân tử là: A. C6H12O6. B. C12H22O11. C. C6H10O5 D. (C6H10O5)n Câu 2: Phân từ khối của triolein bằng A. 845. B. 890. C. 884 D. 878 Câu 3: Trong phân tử của cacbohiđrat luôn có: A. nhóm chức axit. B. nhóm chức xeton C. nhóm chức ancol. D. nhóm chức anđehit Câu 4: Chất thuộc loại đisaccarit là A. glucozơ. B. saccarozơ. C. xenlulozơ D. fuctozơ Câu 5: Hai chất đồng phân của nhau là A. glucozơ và saccarozơ. B. fuctozơ và glucozơ C. fructozơ và saccarozơ. D. tinh bột và xenlulozơ Câu 6: Tìm câu phát biểu sai. A. Phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng bạc. B. Phân biệt tinh bột và saccarozơ bằng phản ứng tráng bạc. C. Phân biệt tinh bột và xenlulozơ bằng I2. D. Phân biệt saccarozơ và glucozơ bằng Cu(OH)2/t°, OH-. Câu 7: Khi thuỷ phân một chất béo X thu được hai muối oleat và linoleat. Số công thức cấu tạo của X có thể là [email protected] Page 2 A. 2 B. 3. C. 4 D. 5. Câu 8: Trieste của glixerol với axit linolenic có công thức là A. (C17H35COO)3C3H5. B. (C17H31COO)3C3H5. C. (C17H33COO)3C3H5. D. (C17H29COO)3C3H5. Câu 9: Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH tạo thành hai muối ? A. Metyl fomat, B. Vinyl axetat. C Benzyl axetat, D. Phenyl fomat. Câu 10: Từ 16,20 tấn xenlulozo người ta sản xuất được m tấn xenlulozo trinitrat (H = 90%). Giá trị của m là A. 26,73. B. 33,00. C. 25,46. D. 29,70. Câu 11: Từ glucozo, có thể điều chế cao su buna theo sơ đồ sau đây : Glucozơ → ancoi etylic → buta-1,3-dien → cao Su Buna. Biết hiệu suất của quá trình điều chế là 75%, muốn thu được 32,4 kg cao Su thì khối lượng glucozơ cần dùng là A. 144 kg. B. 108 kg. C. 81 kg. D. 96 kg. Câu 12: Thuỷ phân 1 kg sắn chứa 20% tinh.bột trong môi trường axit. Biết hiệu suất phản ứng 85%, lượng glucozơ thu được là A. 261,43 gam. B. 200,8 gam. C. 188,89 gam. D. 192,5 gam. Câu 13: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 10 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,4 gam. Giá trị của m là A. 30. B. 15. C. 17. D. 34. Câu 14: Thuỷ phân hoàn toàn 62,5 gam dung dịch saccarozơ 17,1% được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3/NH3 vào X đun nhẹ được m gam Ag. Giá trị của m là : A.6,75. B. 13,5. C. 10,8. D. 7,5. [email protected] Page 3 Câu 15: Lên men m gam glucozơ với hiệu suốt 72%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0.1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra 9,85 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 25,00. B. 12,96. C. 6,25. D. 13,00 Câu 16: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dich Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kĩ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 550. B. 810. C. 750. D. 650. Câu 17: Cho glucozơ lên men với hiệu suất 70% hấp thụ toàn bộ sản phẩm khí thoát ra vào 2 lít dung dịch NaOH 0,5M (D = 1,05 g/ml) thu được dung dịch chứa hai muối với tổng nồng độ là 3,21%. Khối lượng glucozơ đã dùng là A. 67,5 gam. B. 96,43 gam C. 135 gam. D.192,86 gam. Câu 18: Este X có công thức phân tử C4H6O2. Thuỷ phân hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH, thu được dung dịch Y gồm hai chất đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Chất X có công thức cấu tạo nào dưới đây ? A. HCOO-CH=CH-CH3 B. HCOO-CH2-CH=CH2 C. CH2=CH-COO-CH3 D. CH3-COO-CH=CH2 Câu 19: Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam hỗn hợp hai este đơn chức, đồng phân của nhau, bằng dung dịch NaOH thu được 11,08 gam hỗn họp muối và 5,56 gam hỗn hợp ancol đồng đẳng kế tiếp. Công thức cấu tạo của hai este là A. CH3COOCH3 và C2H5COOC2H5. B. C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5. C. HCOOC3H7 và CH3COOC2H5. D. CH3COOCH3 và HCOOC2H5. Câu 20: Cho chất hữu cơ X mạch hở chỉ chứa một loại nhóm Chức tác dụng với 1 lít dung dịch NaOH 0,5M thu được dung dịch Y và 9,2 gam một ancol. Lượng NaOH dư trong Y được trung hoà bởi 0,5 lít dung dịch HCl 0,4M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 36,3 gam chất rắn. CTCT của X là [email protected] Page 4 A. (HCOO)3C3H5. B. CH3COOC2H5. C. (CH3COO)3C3H5. D. C4H8(COOC2H5)2. Câu 21: Thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol este X bàng dung dịch NaOH, thu được một muối của axit cacboxylic Y và 7,6 gam ancol Z. Chất Y có phản ứng tráng bạc, Z hoà tan được Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam. CTCT của X là A. HCOOCH2CH2CH2OCOH. B. HCOOCH2CH2OCOCH3. C. CH3COOCH2CH2OCOCH3. D. HCOOCH2CH(CH3)OCOH. Câu 22: Thực hiện các thí nghiệm sau : (1) Cho metyl axetat tác dụng với dung dịch NaOH. (2) Cho glucozo tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường. (3) Cho glucozo tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng. (4) Đun nóng hỗn hợp triolein và hiđro (xúc tác Ni). Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là: A. 1. B.2. C.3. D.4. Câu 23: Phát biểu nào sau đây đúng ? A. Dung dịch glucozo không lảm mất màu nước brom. B. Glucozo, saccarozo và fructozo đều tham gia phản ứng tráng bạc. C. Glucozo, saccarozo và fructozo đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam. D. Hồ tinh bột tác dụng với I2 tạo ra sản phẩm có màu xanh tím khi đun nóng. Câu 24: Cho 0,1 mol este X tạo bởi axit hai lần axit và ancol đơn chức tác dụng hoàn toàn với NaOH thu được 6,4 gam ancol và một muối có khối lượng nhiều hơn lượng este là 13,56%. Công thức cấu tạo của X là A. CH3-COO-CH3. B. CH3OCO-COO-CH3. C. CH3COO-COOCH3. D. CH3COO-CH2-COOCH3. [email protected] Page 5 Câu 25: Hoá hơi 6,7 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3COOCH3 và HCOOCH3, thu được 2,24 lít hơi (đktc). Đốt cháy hoàn toàn 6,7 gam X thu được khối lượng nước là A. 4,5 gam. B. 3,5 gam. C. 5,0 gam. D. 4,0 gam. Câu 26: Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần 3,976 lít O2 (đktc), thu được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. CTPT của hai este trong X là A. C2H4O2 và C3H6O2. B. C3H4O2 và C4H6O2. C. C3H6O2 và C4H8O2. D. C2H4O2 và C5H10O2. Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm glucozơ, anđehit fomic và axit axetic cần 2,24 lít O2(đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, khối lượng bình tăng thêm m gam. Giá trị của m là A. 6,20. B. 5,44. C. 5,04. D. 5,80. Câu 28: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong Xlà A. 75,00% B. 72,08%. C. 27,92%. D. 25,00%. Câu 29: Thuỷ phân 37 gam hai este cùng công thức phân từ C3H6O2 bằng dung dịch NaOH dư. Chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp ancol Y và chất rắn khan Z. Đun nóng Y với H2SO4 đặc ở 140°C, thu được 14,3 gam hỗn hợp các ete. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng muối trong Z là A. 40,0 gam. B. 38,2 gam C. 34,2 gam. D. 42,2 gam. Câu 30: Thực hiện phản ứng thuỷ phân 16,2 gam xenlulozơ trong môi trường axit, sau một thời gian phản ứng, đem trung hoà axit bằng kiềm, lấy hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 16,2 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng thuỷ phân là A. 50,00%. B. 75,00%. C. 66,67%. D. 80,00% [email protected] Page 6 Hướng dẫn giải và Đáp án 1-A 2-C 3-C 4-B 5-B 6-B 7-C 8-D 9-D 10-A 11-A 12-C 13-B 14-B 15-C 16-C 17-B 18-A 19-B 20-C 21-D 22-B 23-C 24-B 25-A 26-C 27-A 28-D 29-B 30-B Câu 17: Gọi x là số mol Na2CO3; y là số mol NaHCO3 C6H12O6 − men→2C2H5OH +2CO2 Câu 19: Đặt công thức chung của 2 este là RCOOR’ Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: mNaOH = 11,08 + 5,56 -11,4 = 5,2 gam [email protected] Page 7 Suy ra CTPT của este là C4H8O2 Hai gốc là –CH3 và –C2H5 (do hỗn hợp ancol đồng đẳng kế tiếp) CTCT của 2 este là: C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5 Câu 20: nNaOH phản ứng =3nancol = 0,3 mol => X là trieste dạng (RCOO)3R’ =>R+67=82=>R=15(-CH3) X là (CH3COO)3C3H5 Câu 21: Chất Y có phản ứng tráng bạc: HCOONa và MZ = 76 => Z có công thức là C3H6(OH)2. Do Z hoà tan được Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam nên có 2 nhóm –OH liền kề nhau =>CTCT của X: HCOOCH2CH(CH3)OCOH HCOOCH2CH(CH3)OCOH + 2NaOH → 2HCOONa + HOCH2CH(CH3)OH Câu 24: =>ancol là CH3OH [email protected] Page 8 Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: meste + mNaOH = mmuối + mancol => mmuối – meste = 0,2.40 – 6,4 =1,6 gam => Meste =118 R + (44 +15).2= 118 => R = 0 => CTCT của este X là CH3OCO-COOCH3 Câu 25: Các chất trong X đều có đặc điểm chung: mạch hở, trong phân tử có 1 liên kết π => k = 1 Công thức chung của X là: CnH2nO2 Phản ứng cháy: => nH2 O=2,5.0,1=0,25 mol => mH2 O=0,25.18=4,5 gam Câu 26: Vì hai este no, đơn chức , mạch hở CnH2nO2 => nH2 O=nCO2= 6,38/44=0,145 mol Áp dụng bảo toàn nguyên tố O : X −+NaOh,t°→ 1 muối + 2 ancol đồng đẳng kế tiếp => hai este được tạo thành từ cùng một axit và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp (hơn kém nhau một nhóm –CH2-) [email protected] Page 9 => hai este là C3H6O2 và C4H8O2 Câu 27: nO2 = 0,1 mol Hỗn hợp A gồm glucozo C6H12O6 <=> (CH2O)2 Do đó ta quy đổi hỗn hợp A là CH2O Khối lượng bình tăng bằng khối lượng của sản phẩm cháy (CO2, H2O) m = mCO2 + mH2O = 0,1.44 + 0,1.18 = 6,2 gam Câu 28: Các chất trong X đều có 6H (C4H6O2 x mol; C3H6O2 y mol) => %nvinyl axetat = 25% Câu 29: neste= 0,5 mol =>nNaOH phản ứng =nancol = 0,5 mol Phản ứng tách nước, ta có: nH2O = nancol/2 = 0,25 mol Bảo toàn khối lượng : mancol = 14,3 + 18.0,25 = 18,8 gam mmuối =meste +mNaOH – mancol = 37 +0,5.40 – 18,8 =38,2 gam

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 12

Đề ôn tập Este - Lipid có lời giải
Tổng hợp các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học
Đề thi và đáp án Hóa học 2019
Tổng hợp lí thuyết va bài tập chuyên đề Amin - Amino axit
Phương pháp giải bài tập Amin - Amino acid
Đề thi Hóa học 2018
CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI KIỀM THỔ
Chuyên đề hóa hữu cơ 12
Đề cương ôn tập Hóa học 12 cả năm
Chuyên đề Este - Lipid
Advertisement
Chuyên đề Este Hóa học 12
Đề thi thử Hóa học 12
Phương pháp qui đổi trong Hóa hoc vô cơ 12
Bài tập qui đổi oxit sắt
Các câu bài tập về oxit sắt
Chuyên đề Este - Lipid Nâng cao
Chuyên đề các kim loại
Chuyên đề Amin - Amino axit
CHUYÊN ĐỀ CABOHIDRAT
CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI
CHUYÊN ĐỀ POLIME
Lý thuyết: Nhận biết một số cation trong dung dịch
Lý thuyết: Sự điện phân - Sự ăn mòn
Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, Nhôm
Câu hỏi trắc nghiệm Crom
Câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải
CHUYÊN ĐỀ LÍ THUYẾT SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT
Chuyên đề Bài tập sắt và hợp chất của sắt
Chuyên đề Crom - Mangan
Đề thi thử hóa học trường THPT Thăng Long 2019.
Đề thi thử hóa học trường THPTQG 2019.
Đề 2 - Đề thi thử Hóa học THPT QG 2019
Đề Thi thử Hóa học 2019
Bài tập Hóa học 12
KÌ THI THPT QG 2019 - MÔN HÓA HỌC MÃ ĐỀ 221
Đề thi HSG QG Hóa học 2019 ngày thứ nhất
Đề thi HSG QG Hóa học 2019 ngày thứ hai
Đề thi HSG QG 2019 môn Hóa học
Đề thi HSG QG Hóa học 2016 ngày thứ 1
Đề thi HSG QG môn Hóa học 2016 ngày thứ 2
Đề thi HSG QG Hóa học 2016 phần thực hành
Đáp án đề thi HSG Quốc gia Hóa học 2016
Phương pháp nhận biết chất hữu cơ
Câu hỏi trắc nghiệm Este - Lipit
Màu sắc các chất hóa học
Bài tập chuyên đề Este – Lipit trong các đề thi Đại Học – Cao Đẳng
16 Phương Pháp Và Kĩ Thuật Giải Nhanh Các Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học
Chuyên Đề Sắt – Đồng – Crom Lý Thuyết Và Bài Tập
Tài liệu hóa học ôn thi THPT
Tài liệu chuyên đề Cacbonhidrat
Chuyên chuyên đề Amin – Amino Axit – Peptit.
Bài kiểm tra lý thuyết tổng hợp Este
Lý Thuyết Và Bài Tập Về Nhôm
Giúp Trí Nhớ Chuỗi Phản Ứng Hóa Học
Chuyên đề Kĩ thuật xác đồng số đồng phân
Đề thi và có đáp án chi tiết môn hóa học 2020
Chuyên Đề: Hóa Học Và Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Môi Trường
Đề thi Hóa 12 môn Hóa tỉnh Quảng Nam 2020
Chuyên đề crom sắt Hóa 12
Chuyên đề 16 phương pháp giải nhanh hóa học
Chuyên đề phương trình phản ứng
Chuyên đề polime và vật liệu polime
Chuyên đề Trắc nghiệm hóa vô cơ
Chuyên đề hóa HNO3 vận dụng cao
Chuyên đề nhiệt độ sôi
Chuyên đề quy tắc đồng phân
Bài tập chuỗi phương trình hóa học
Tài liệu lí thuyết hóa học 12
Tài liệu thi thử THPT 2021 - Mã đề 867
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 968
Đề lí thuyết hóa vô cơ cực hay
Tài liệu lí thuyết hóa vô cơ phần 2 cực hay
50 bài toán cực khó và hay về este đa chức
Tài liệu về sự kết hợp của axit HNO3 và các quá trình phản ứng vô cơ kinh điển, cực hay.
Chuyên đề phản ứng của H+ và NO3- cực hay
Bài toán sản phẩm khử của NO3-
Bài toán xử lí dung dịch sau phản ứng cực hay và khó
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 898
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 789
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 768
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 789
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 798
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 868
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 985
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 859
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề minh họa
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề minh họa
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 857
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 857
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 869
Đáp đề thi thử THPT 2021 - Mã đề 869
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 685
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021- Đề 685
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 832
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 832
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 985
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 985
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 868
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 868
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 758
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2020 - Đề 758
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 657
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 657
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 485
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 485
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 132
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 132
Lí thuyết Hóa học cực hay
Tóm tắt lí thuyết Hóa học chương trình lớp 12 bằng sơ đồ
Lí thuyết hóa học 12 cực hay
Tài liệu công phá hóa học cực hay
Tài liệu tổng hợp các kiến thức hóa học
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 848
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 848
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 687
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 687
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 132
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 787
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 787
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 685
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 685
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 938
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 938
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề thi thử mã đề 987
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 758
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 758
Tài liệu lí thuyết hóa học chinh phục kì thi THPT

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-21 05:37:08pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(