Advertisement

Download tài liệu hoá học: Câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải

Câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Hãy kéo xuống dưới để thấy link download tài liệu


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/tai-lieu-hoa-hoc/cau-trac-nghiem-hoa-hoc-va-van-de-moi-truong-co-loi-giai--55

Tài liệu hóa học lớp 12


Advertisement

Click để Download tài liệu

(Bạn sẽ được dẫn tới trang quảng cáo và hiển thị trong vòng 15 giây)
(Quảng cáo sẽ giúp chúng mình giữ website luôn miễn phí cho tất cả học sinh)
Cảm ơn các bạn rất nhiều ^^!

Đánh giá

Câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Thảo luận hóa học

Nội dung trích xuất

Biên soạn: Đình Thọ Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải 1 câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải chi tiết (nâng cao) Câu 1. M tan là thành ph n ch ếu c a h thi n nhi n nh th t ch h ch a m tan đ sản uất đư c tấn nh a P iết hiệu suất chung c a qu tr nh là A. 25149,3 m3 B. 25396,8 m3 C. 24614,8 m3 D. 27468,1 m3 Giải 2nCH4  C2H2  C2H4  (-C2H4-)n 2n.22,4m3 --------------------- 28nkg ? ----------------------------10.000kg h t ch h H4 = (2n.22,4.10000.100)/(28n.70) = 228571 m3 h t ch thi n nhi n = (228571.100)/90 = 25396,8 m3 → Đ p n B Câu 2. ho c c ph t bi u sau: (a) Khi làm th nghiệm với c c h độc trong phòng th nghiệm n n tiến hành trong t hút (b) Kh tho t vào h qu n, freon ph huỷ t ng ozon. (c) rong h qu n, nồng độ CO2 vư t qu ti u chuẩn cho phép gâ ra hiệu ng nhà nh (d) rong h qu n, nồng độ NO2 và SO2 vư t qu ti u chuẩn cho phép gâ ra hiện tư ng mưa a t (e) Đ xử l thuỷ ngân rơi vãi, người ta có th dùng bột lưu huỳnh đ thu hồi thuỷ ngân rong c c ph t bi u tr n, số ph t bi u đúng là A. 5. B. 4. C.2. D. 3. Giải Tất cả c c câu tr n đều đúng → Đ p n A Câu 3. Trong số c c nguồn năng lư ng: (1) Thuỷ điện, (2) Gió, (3) Mặt Trời, (4) Ho thạch, những nguồn năng lư ng sạch là: A. (1), (2), (3) B. (1), (3), (4) C. (1), (2), (4) D. (2), (3), (4). Biên soạn: Đình Thọ Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải 2 Giải → Đ p n A Câu 4. ó th điều chế thuốc diệt nấm dung dịch 5% CuSO4 theo sơ đồ sau: uS → uO → uSO4 Lư ng dung dịch CuSO4 5 thu đư c từ 0,15 tấn ngu n liệu ch a 8 uS là bao nhi u Biết H=80% A. 3,2 tấn B. 3,8 tấn C. 4,8 tấn D. 2,1 tấn Giải mCuSO4 = (0,15. 80% .160)/96 = 0,2 tấn mdd CuSO4 th c tế thu đư c là: ( ,2 8 )/(5 )= 3,2 tấn → Đ p n A Câu 5. ho c c chất sau: 1. Cafein 2. Mophin 3. Hassish 4. Amphetamin 5. Nicotin 6. Amoxilin 7. Seduxen Những chất gâ nghiện là: A. 1, 2, 3, 4, 5, 7 B. 1, 2, 3, 4, 6 C. 1, 2, 3, 4, 7 D. 2, 3, 4, 6, 7 Giải Nicotin là chất gâ ung thư mo ilin là chất h ng sinh → Đ p n C Câu 6. Đ đ nh gi độ nhi m bẩn H2S hông h c a một nhà m , người ta tiến hành lấ 2 l t hông h rồi s c qua dung dịch Pb(NO3)2 dư th thu đư c ,3585mg chất ết t a mà đen hàm lư ng H2S trong hông h c a nhà m nà là: A. 3.10-2 mg/l B. 2,55.10-2 mg/l C. 2,8.10-2 mg/l Biên soạn: Đình Thọ Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải 3 D. 5,1.10-2 mg/l Giải nPbS = 0,3585.10-3 /239 = 1,5.10-6 mol Pb(NO3)2 (1,5.10-6 ) + H2S → PbS↓ ( ,5 -6 ) + 2HNO3 mH2S = 1,5.10-6 .34 = 5,1.10-6 g Hàm lư ng H2S = 5,1.10-6 /2 = 2,55.10-5 g/l = 2,55.10-2 mg/l → Đ p n B Câu 7. Cho một số nh n định về ngu n nhân gâ ô nhi m môi trường hông h như sau: (1) Do hoạt động c a núi lửa. (2) Do h thải công nghiệp, h thải sinh hoạt. (3) Do h thải từ c c phương tiện giao thông. (4) Do h sinh ra từ qu tr nh quang h p c a câ anh (5) Do nồng độ cao c a c c ion im loại: Pb2+, Hg2+, Mn2+, Cu2+ trong c c nguồn nước. Trong những nh n định tr n, c c nh n định đúng là: A. (2), (3), (5) B. (1), (2), (3) C. (2), (3), (4) D. (1), (2), (4). Giải → Đ p n B Câu 8. Không h sẽ bị ô nhi m hi tăng cao nồng độ c a chất sau đâ ? Kh N2 Kh O2 Kh O2 D hơi nước Giải Không h sẽ bị ô nhi m hi tăng cao nồng độ c a kh O2 → Đ p n C Câu 9. ảo quản th c phẩm (thịt, c , ) b ng c ch nào sau đâ đư c coi là an toàn: Dùng nước đa, fomon Dùng ure, nước đ Dùng nước đ và nước đ hô D Dùng fomon và ure Biên soạn: Đình Thọ Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải 4 Giải ảo quản th c phẩm (thịt, c , ) b ng c ch dùng nước đ và nước đ hô đư c coi là an toàn. → Đ p n C Câu 10. heo ti u chuẩn iệt Nam ( N 2 : 2 2) th hàm lư ng ch cho phép đối với đất sử d ng cho m c đ ch trồng trọt là ppm Khi phân t ch m u đất nặng ,5g b ng phương ph p quang ph , hàm lư ng Pb tối đa là bao nhi u gam th m u đất đư c phép trồng trọt? A. 5.10-8 g B. 3,5.10-8 g C. 2,5.10-8 g D. 3.10-8 g Giải 70ppm = 70.10-6 g/kg Lư ng ch tối đa đạt m c cho phép trong ,5g đất là: ( -6 .0,5)/1000 = 3,5.10-8 g → Đ p n B Câu 11. Nhóm những chất h (hoặc hơi) nào dưới đâ gâ hiệu ng nhà nh hi nồng độ c a chúng trong h qu n vư t qu ti u chuẩn cho phép ? A. CO2 và O2 B. CH4 và H2O C. N2 và O D. CO2 và H4 Giải Nhóm những chất h (hoặc hơi) gâ hiệu ng nhà nh hi nồng độ c a chúng trong h quy n vư t qu ti u chuẩn cho phép là: CO2 và H4 → Đ p n D Câu 12. Điều chế thuốc diệt nấm dung dịch uSO4 5 theo sơ đồ sau: uS → uO → uSO4 ó th điều chế đư c bao nhi u tấn dung dịch uSO4 5 từ , 5 tấn ngu n liệu ch a 8 uS iết hiệu suất c a qu tr nh là 85 2, tấn B 3,4 tấn 3, tấn D 3,2 tấn Giải mCuS = ( , 5 8 )/ = , 2 tấn Biên soạn: Đình Thọ Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải 5 uS → uO → uSO4 96 ------------------160 0,12--------------- x  x= (0,12.160.85)/(96.100) = 0,17 tấn → Đ p n B Câu 13. Ion kim loại X hi vào cơ th vư t m c cho phép sẽ gâ ngu hiếm cho s ph t tri n cả về tr tuệ và th chất con người. Ở c c làng nghề t i chế c qu cũ, nhiều người bị ung thư, trẻ em ch m ph t tri n tr tuệ, còi cọc v nhi m độc ion kim loại nà Kim loại X là: A. Cu B. Mg C. Pb D. Fe Giải Ion kim loại X hi vào cơ th vư t m c cho phép sẽ gâ ngu hiếm cho s ph t tri n cả về tr tuệ và th chất con người. Ở c c làng nghề t i chế c qu cũ, nhiều người bị ung thư, trẻ em ch m ph t tri n tr tuệ, còi cọc v nhi m độc ion kim loại nà Kim loại X là: Pb → Đ p n C Câu 14. rường h p nào sau đâ đư c coi là hông h sạch: Không h ch a 8 N2; 20% O2 2 h n h p O2, H2O, H2. Không h ch a 8 N2; 21% O2 h n h p O2, H2O, H2. Không h ch a 8 N2; 19% O2; 3% CO2, CO. D Không h ch a 8 N2; 18% O2; 1% CO2; 3% SO2 và NO2. Giải Không h sạch hi lư ng oxi nhiều hơn c c chất h có hại cho con ngươi và môi trường → Đ p n B Câu 15. Kh nào hông gâ độc hại đến s c khỏe con người ? A. N2 B. SO2 C. H2S D. NO2 Giải → Đ p n A Câu 16. Khi đ nh v nhiệt ế làm b u th ngân bị v , ta c n dùng chất nào sau đâ đ ử l ? A. Cacbon ột sắt Biên soạn: Đình Thọ Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải 6 ột lưu huỳnh D ột photpho Giải Do Hg phản ng với S ở nhiệt độ thường, tạo muối: Hg S → HgS → Đ p n C Câu 17. ho c c ph t bi u sau: (a) Hiệu ng nhà nh gâ ra s bất thường về h h u, gâ hạn h n, lũ l t, ảnh hưởng đến môi trường sinh th i và cuộc sống con người (b) Một trong những ngu n nhân quan trọng làm su giảm t ng ozon là do h p chất CFC dùng, trong công nghiệp làm lạnh (c) Lưu huỳnh đio t và c c o it c a nitơ có th gâ mưa a it làm giảm độ pH c a đất, ph h c c công tr nh â d ng, (d) S ô nhi m nước có nguồn gốc nhân tạo ch yếu do nước thải từ c c vùng dân cư, hu công nghiệp, hoạt động giao thông, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ trong sản xuất nông nghiệp vào môi trường nước rong c c ph t bi u tr n số ph t bi u đúng là A 1 B. 2 C. 3 D. 4 Giải Tất cả c c đ p n tr n đều đúng → Đ p n D Câu 18. Đ đ nh gi độ nhi m bẩn hông h c a một nhà m , người ta tiến hành như sau: Lấ 2 l t hông h rồi d n qua dung dịch Pb(NO3)2 dư th thu đư c chất kết t a màu đen Hã cho biết hiện tư ng đó ch ng tỏ trong hông h đã có h nào trong c c h sau? A. H2S. B. CO2. C. SO2. D. NH3. Giải Pb(NO3)2 + H2S → PbS ↓đen 2HNO3 → Đ p n A

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 12

Đề ôn tập Este - Lipid có lời giải
Tổng hợp các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học
Đề thi và đáp án Hóa học 2019
Tổng hợp lí thuyết va bài tập chuyên đề Amin - Amino axit
Phương pháp giải bài tập Amin - Amino acid
Đề thi Hóa học 2018
CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI KIỀM THỔ
Chuyên đề hóa hữu cơ 12
Đề cương ôn tập Hóa học 12 cả năm
Chuyên đề Este - Lipid
Advertisement
Chuyên đề Este Hóa học 12
Đề thi thử Hóa học 12
Phương pháp qui đổi trong Hóa hoc vô cơ 12
Bài tập qui đổi oxit sắt
Các câu bài tập về oxit sắt
Chuyên đề Este - Lipid Nâng cao
Chuyên đề các kim loại
Chuyên đề Amin - Amino axit
CHUYÊN ĐỀ CABOHIDRAT
CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI
CHUYÊN ĐỀ POLIME
Lý thuyết: Nhận biết một số cation trong dung dịch
Lý thuyết: Sự điện phân - Sự ăn mòn
Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, Nhôm
Câu hỏi trắc nghiệm Crom
Câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải
CHUYÊN ĐỀ LÍ THUYẾT SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT
Chuyên đề Bài tập sắt và hợp chất của sắt
Chuyên đề Crom - Mangan
Đề thi thử hóa học trường THPT Thăng Long 2019.
Đề thi thử hóa học trường THPTQG 2019.
Đề 2 - Đề thi thử Hóa học THPT QG 2019
Đề Thi thử Hóa học 2019
Bài tập Hóa học 12
KÌ THI THPT QG 2019 - MÔN HÓA HỌC MÃ ĐỀ 221
Đề thi HSG QG Hóa học 2019 ngày thứ nhất
Đề thi HSG QG Hóa học 2019 ngày thứ hai
Đề thi HSG QG 2019 môn Hóa học
Đề thi HSG QG Hóa học 2016 ngày thứ 1
Đề thi HSG QG môn Hóa học 2016 ngày thứ 2
Đề thi HSG QG Hóa học 2016 phần thực hành
Đáp án đề thi HSG Quốc gia Hóa học 2016
Phương pháp nhận biết chất hữu cơ
Câu hỏi trắc nghiệm Este - Lipit
Màu sắc các chất hóa học
Bài tập chuyên đề Este – Lipit trong các đề thi Đại Học – Cao Đẳng
16 Phương Pháp Và Kĩ Thuật Giải Nhanh Các Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học
Chuyên Đề Sắt – Đồng – Crom Lý Thuyết Và Bài Tập
Tài liệu hóa học ôn thi THPT
Tài liệu chuyên đề Cacbonhidrat
Chuyên chuyên đề Amin – Amino Axit – Peptit.
Bài kiểm tra lý thuyết tổng hợp Este
Lý Thuyết Và Bài Tập Về Nhôm
Giúp Trí Nhớ Chuỗi Phản Ứng Hóa Học
Chuyên đề Kĩ thuật xác đồng số đồng phân
Đề thi và có đáp án chi tiết môn hóa học 2020
Chuyên Đề: Hóa Học Và Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Môi Trường
Đề thi Hóa 12 môn Hóa tỉnh Quảng Nam 2020
Chuyên đề crom sắt Hóa 12
Chuyên đề 16 phương pháp giải nhanh hóa học
Chuyên đề phương trình phản ứng
Chuyên đề polime và vật liệu polime
Chuyên đề Trắc nghiệm hóa vô cơ
Chuyên đề hóa HNO3 vận dụng cao
Chuyên đề nhiệt độ sôi
Chuyên đề quy tắc đồng phân
Bài tập chuỗi phương trình hóa học
Tài liệu lí thuyết hóa học 12
Tài liệu thi thử THPT 2021 - Mã đề 867
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 968
Đề lí thuyết hóa vô cơ cực hay
Tài liệu lí thuyết hóa vô cơ phần 2 cực hay
50 bài toán cực khó và hay về este đa chức
Tài liệu về sự kết hợp của axit HNO3 và các quá trình phản ứng vô cơ kinh điển, cực hay.
Chuyên đề phản ứng của H+ và NO3- cực hay
Bài toán sản phẩm khử của NO3-
Bài toán xử lí dung dịch sau phản ứng cực hay và khó
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 898
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 789
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 768
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 789
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 798
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 868
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 985
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 859
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề minh họa
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề minh họa
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 857
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 857
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 869
Đáp đề thi thử THPT 2021 - Mã đề 869
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 685
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021- Đề 685
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 832
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 832
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 985
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 985
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 868
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 868
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 758
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2020 - Đề 758
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 657
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 657
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 485
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 485
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 132
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 132
Lí thuyết Hóa học cực hay
Tóm tắt lí thuyết Hóa học chương trình lớp 12 bằng sơ đồ
Lí thuyết hóa học 12 cực hay
Tài liệu công phá hóa học cực hay
Tài liệu tổng hợp các kiến thức hóa học
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 848
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 848
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 687
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 687
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 132
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 787
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 787
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 685
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 685
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 938
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 938
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề thi thử mã đề 987
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 758
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 758
Tài liệu lí thuyết hóa học chinh phục kì thi THPT

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-09 02:09:02am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(