Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ P4O6 ra P, P4O8

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ P4O6 (Phospho trioxit) ra P (photpho) , P4O8 (Photpho dioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

4P4O64P + 3P4O8

Nhiệt độ: 210-250°C Áp suất: chân không

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình P4O6 => P + P4O8  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành P (photpho) ,trong điều kiện nhiệt độ 210-250 ,trong điều kiện áp xuất chân không

Phương trình để tạo ra chất P4O6 (Phospho trioxit) (Tetraphosphorus hexaoxide; 2,4,6,8,9,10-hexaoxa-1,3,5,7-tetraphosphaadamantane)

3O2 + P4 → P4O6 3O2 + P4S3 → 3S + P4O6 3P4O10 + 2P4 → 5P4O6

Phương trình để tạo ra chất P (photpho) (phosphorus)

5C + Ca3(PO4)2 + 3SiO2 → 5CO + 2P + 3CaSiO3 4P4O6 → 4P + 3P4O8 3Ca + 2PCl3 → 3CaC2 + 2P

Phương trình để tạo ra chất P4O8 (Photpho dioxit) (Phosphorus dioxide)

4P4O6 → 4P + 3P4O8

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 09:45:27pm