Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ NH4OH, In(NO3)3 ra NH4NO3, In(OH)3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NH4OH (Amoni hidroxit) , In(NO3)3 (Indi(III) Nitrat) ra NH4NO3 (amoni nitrat) , In(OH)3 (Indi(III) hidroxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho NH4OH (Amoni hidroxit) tác dụng vói In(NO3)3 (Indi(III) Nitrat) tạo thành NH4NO3 (amoni nitrat)

Phương trình để tạo ra chất NH4OH (Amoni hidroxit) (ammonium hydroxide)

KOH + NH4CN → NH4OH + KCN 4NaOH + 4NH2Cl → H2O + N2 + 3NaCl + NaClO + 2NH4OH H2O + H2S + HNCS → NH4OH + CS2

Phương trình để tạo ra chất In(NO3)3 (Indi(III) Nitrat) (Indium (III) Nitrate)

In(NO3)3.5H2O → 5H2O + In(NO3)3 30HNO3 + In2S3 → 12H2O + 3H2SO4 + 24NO2 + 2In(NO3)3 4HNO3 + In → 2H2O + NO + In(NO3)3

Phương trình để tạo ra chất NH4NO3 (amoni nitrat) (ammonium nitrate)

2AgNO3 + H2O + HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4 4AgNO3 + 3CH3CHO + 5NH3 → 4Ag + 3NH4NO3 + 3CH3COONH4 6HNO3 + [Cu(NH3)4](OH)2 → Cu(NO3)2 + 2H2O + 4NH4NO3

Phương trình để tạo ra chất In(OH)3 (Indi(III) hidroxit) (Indium(III) hydroxide; Trihydroxyindium(III); Indium(III)trihydroxide)

3H2O + 3NaOH + In2S3 → 2In(OH)3 + 3NaHS 3NaOH + In(NO3)3 → 3NaNO3 + In(OH)3 6NH4OH + In2(SO4)3 → 3(NH4)2SO4 + 2In(OH)3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 07:34:25am