Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ NH4OH, (NH4)2HPO4 ra (NH4)3PO4, H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NH4OH (Amoni hidroxit) , (NH4)2HPO4 (Amoni phosphat dibasic) ra (NH4)3PO4 (amoni photphat) , H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho NH4OH (Amoni hidroxit) tác dụng vói (NH4)2HPO4 (Amoni phosphat dibasic) tạo thành (NH4)3PO4 (amoni photphat)

Phương trình để tạo ra chất NH4OH (Amoni hidroxit) (ammonium hydroxide)

KOH + NH4CN → NH4OH + KCN 4NaOH + 4NH2Cl → H2O + N2 + 3NaCl + NaClO + 2NH4OH 2H2O + NH2Cl → NH4OH + HClO

Phương trình để tạo ra chất (NH4)2HPO4 (Amoni phosphat dibasic) (diammonium phosphate)

NH4OH + NH4H2PO4 → H2O + (NH4)2HPO4 3NH3 + 2H3PO4 → (NH4)2HPO4 + NH4H2PO4 2NH4OH + H3PO4 → 2H2O + (NH4)2HPO4

Phương trình để tạo ra chất (NH4)3PO4 (amoni photphat) ()

3NH4OH + H3PO4 → (NH4)3PO4 + 3H2O 3H2O + 6NH3 + P2O5 → 2(NH4)3PO4 NH4OH + (NH4)2HPO4 → (NH4)3PO4 + H2O

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3 NaOH + C6H5Br → C6H5ONa + H2O + NaBr 2NaOH + NH4HSO4 → 2H2O + Na2SO4 + NH3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-11 08:56:57am