Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ FeBr3, Ag(NO3) ra AgBr, Fe(NO3)3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ FeBr3 (Sắt(III) tribromua) , Ag(NO3) (Bạc nitrat) ra AgBr (bạc bromua) , Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho FeBr3 (Sắt(III) tribromua) tác dụng vói Ag(NO3) (Bạc nitrat) tạo thành AgBr (bạc bromua)

Phương trình để tạo ra chất FeBr3 (Sắt(III) tribromua) (Iron bromide(FeBr3); Iron(III) tribromide; Tribromoiron(III); Iron bromide)

3Br2 + 6FeSO4 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeBr3 3Br2 + 2FeI3 → 3I2 + 2FeBr3 8HBr + Fe3O4 → 4H2O + FeBr2 + 2FeBr3

Phương trình để tạo ra chất Ag(NO3) (Bạc nitrat) ()

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất AgBr (bạc bromua) (silver bromide)

FeBr3 + 3Ag(NO3) → 3AgBr + Fe(NO3)3 2Ag + Br2 → 2AgBr Br2 + 2AgI → 2AgBr + I2

Phương trình để tạo ra chất Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat) (iron(iii) nitrate)

(6x-2y)HNO3 + FexOy → (3x-y)H2O + 3x-2yNO2 + xFe(NO3)3 24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3 FeBr3 + 3Ag(NO3) → 3AgBr + Fe(NO3)3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 10:52:03am