Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Cl2, P ra PCl3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Cl2 (clo) , P (photpho) ra PCl3 (Photpho (III) clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

3Cl2 + 2P2PCl3

Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: thiếu clo

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + P => PCl3  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Cl2 (clo) tác dụng vói P (photpho) tạo thành PCl3 (Photpho (III) clorua) ,trong điều kiện nhiệt độ nhiệt độ

Phương trình để tạo ra chất Cl2 (clo) (chlorine)

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH FeCl2 → Cl2 + Fe 4HCl + MnO2 → Cl2 + 2H2O + MnCl2

Phương trình để tạo ra chất P (photpho) (phosphorus)

5C + Ca3(PO4)2 + 3SiO2 → 5CO + 2P + 3CaSiO3 4P4O6 → 4P + 3P4O8 3Ca + 2PCl3 → 3CaC2 + 2P

Phương trình để tạo ra chất PCl3 (Photpho (III) clorua) (phosphorus trichloride)

3Cl2 + 2P → 2PCl3 PCl5 → Cl2 + PCl3 6Cl2 + P4 → 4PCl3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 01:18:01am