Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CaHPO4 ra Ca3(PO4)2, H3PO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CaHPO4 (Canxi hidro photphat) ra Ca3(PO4)2 (canxi photphat) , H3PO4 (axit photphoric) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành Ca3(PO4)2 (canxi photphat)

Phương trình để tạo ra chất CaHPO4 (Canxi hidro photphat) (Calcium hydrogen phosphate; Calcium acidic phosphate; Secondary calcium phosphate; Phosphoric acid hydrogen calcium salt; Monetite)

Ca3(PO4)2 + H3PO4 → 3CaHPO4 Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2 → 2H2O + 2CaHPO4 3Ca(OH)2 + 2H3PO4 → 6H2O + CaHPO4

Phương trình để tạo ra chất Ca3(PO4)2 (canxi photphat) (calcium phosphate)

3Ca(NO3)2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6NaNO3 3Ca(H2PO4)2 + 6Ba(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 12H2O + 2Ba3(PO4)2 3Ca(OH)2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6NaOH

Phương trình để tạo ra chất H3PO4 (axit photphoric) (Sonac; Phosphoric acid; Orthophosphoric acid; Phosphoric acid hydrogen)

3H2O + P2O5 → 2H3PO4 3HCl + Ag3PO4 → 3AgCl + H3PO4 Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 3CaSO4 + 2H3PO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-11 06:45:50am