Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ca(HCO3)2, NaOH ra CaCO3, H2O, NaHCO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ca(HCO3)2 (canxi hirocacbonat) , NaOH (natri hidroxit) ra CaCO3 (canxi cacbonat) , H2O (nước) , NaHCO3 (natri hidrocacbonat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Ca(HCO3)2 (canxi hirocacbonat) tác dụng vói NaOH (natri hidroxit) tạo thành CaCO3 (canxi cacbonat) NaHCO3 (natri hidrocacbonat)

Phương trình để tạo ra chất Ca(HCO3)2 (canxi hirocacbonat) ()

CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2 4H2O + 2CO2 + Ca(AlO2)2 → 2Al(OH)3 + Ca(HCO3)2 CaCO3 + H2CO3 → Ca(HCO3)2

Phương trình để tạo ra chất NaOH (natri hidroxit) (sodium hydroxide)

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2O + NaOH

Phương trình để tạo ra chất CaCO3 (canxi cacbonat) (calcium carbonate)

Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2O + NaOH CaO + CO2 → CaCO3 Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

NaOH + C6H5Br → C6H5ONa + H2O + NaBr 24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3 2NaOH + NH4HSO4 → 2H2O + Na2SO4 + NH3

Phương trình để tạo ra chất NaHCO3 (natri hidrocacbonat) (sodium bicarbonate)

Ca(HCO3)2 + NaOH → CaCO3 + H2O + NaHCO3 2H2O + NaCrO2 + CO2 → NaHCO3 + Cr(OH)3 Na2CO3 + NaHSO4 → Na2SO4 + NaHCO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 12:21:00pm