Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CO, Re2O7 ra CO2, ReO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CO (cacbon oxit) , Re2O7 (Rheni(VII) oxit) ra CO2 (Cacbon dioxit) , ReO3 (Rheni trioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho CO (cacbon oxit) tác dụng vói Re2O7 (Rheni(VII) oxit) tạo thành CO2 (Cacbon dioxit)

Phương trình để tạo ra chất CO (cacbon oxit) (carbon monoxide)

C + CO2 → 2CO C + Cu2O → CO + 2Cu C + CaO → CaC2 + CO

Phương trình để tạo ra chất Re2O7 (Rheni(VII) oxit) (Dirhenium heptoxide; Rhenium(VII) oxide)

2H4Re2O9 → 3H2O + 2HReO4 + Re2O7

Phương trình để tạo ra chất CO2 (Cacbon dioxit) (carbon dioxide)

C + O2 → CO2 2CO + O2 → 2CO2 Fe2(CO3)3 + 3H2O → 3CO2 + 2Fe(OH)3

Phương trình để tạo ra chất ReO3 (Rheni trioxit) (Rhenium(VI) oxide; Rhenium trioxide; Rhenium(VI) trioxide)

CO + Re2O7 → CO2 + 2ReO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-11 06:12:17am