Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ C, As2O5 ra CO2, As

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ C (cacbon) , As2O5 (Diarsen pentoxit) ra CO2 (Cacbon dioxit) , As (Asen) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho C (cacbon) tác dụng vói As2O5 (Diarsen pentoxit) tạo thành CO2 (Cacbon dioxit) ,trong điều kiện nhiệt độ 400 - 500

Phương trình để tạo ra chất C (cacbon) (carbon)

2H2 + CO2 → C + 2H2O 2Mg + CO2 → C + 2MgO C2H2 + Cl2 → C + 2HCl

Phương trình để tạo ra chất As2O5 (Diarsen pentoxit) ()

2H3AsO4.0,5H2O → 4H2O + As2O5

Phương trình để tạo ra chất CO2 (Cacbon dioxit) (carbon dioxide)

2CO + O2 → 2CO2 C + O2 → CO2 3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2

Phương trình để tạo ra chất As (Asen) (Arsenic; As)

5C + 2As2O5 → 5CO2 + 4As 2H3As → 3H2 + 2As

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 02:35:26pm