Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Br2, H2O, CH3CH2CH=O ra CH3CH2COOH, HBr

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Br2 (brom) , H2O (nước) , CH3CH2CH=O (Propanal) ra CH3CH2COOH (Axit propionic) , HBr (Hidro bromua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Br2 (brom) tác dụng vói H2O (nước) CH3CH2CH=O (Propanal) tạo thành CH3CH2COOH (Axit propionic)

Phương trình để tạo ra chất Br2 (brom) (bromine)

8H2SO4 + 2KMnO4 + 10NaBr → 5Br2 + 8H2O + 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 2AgBr → 2Ag + Br2 Cl2 + 2NaBr → Br2 + 2NaCl

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2O + 6NH3 + Ba3(PO4)2 HCl + NaOH → H2O + NaCl 24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3

Phương trình để tạo ra chất CH3CH2CH=O (Propanal) ()

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất CH3CH2COOH (Axit propionic) (propionic acid)

Br2 + H2O + CH3CH2CH=O → CH3CH2COOH + 2HBr H2 + C2H3COOCH3 → CH3CH2COOH 4H2 + C12H22O11 → 3H2O + 4CH3CH2COOH

Phương trình để tạo ra chất HBr (Hidro bromua) (hydrobromic acid)

Br2 + H2O + (NH4)2SO3 → (NH4)2SO4 + 2HBr Br2 + C6H6 → C6H5Br + HBr 3Br2 + C6H5OH → 3HBr + (Br)3C6H2OH

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 08:53:44am