Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Br2, C6H5OH ra HBr, (Br)3C6H2OH

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Br2 (brom) , C6H5OH (Phenol) ra HBr (Hidro bromua) , (Br)3C6H2OH (2,4,6-tribromphenol) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Br2 (brom) tác dụng vói C6H5OH (Phenol) tạo thành HBr (Hidro bromua)

Phương trình để tạo ra chất Br2 (brom) (bromine)

8H2SO4 + 2KMnO4 + 10NaBr → 5Br2 + 8H2O + 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 2AgBr → 2Ag + Br2 Cl2 + 2NaBr → Br2 + 2NaCl

Phương trình để tạo ra chất C6H5OH (Phenol) (phenol)

H2O + HCOOC6H5 → C6H5OH + HCOOH C6H5CH(CH3)2 → C6H5OH + CH3COCH3 NaOH + C6H5COOCH=CH2 → C6H5OH + CH2=CHCOONa

Phương trình để tạo ra chất HBr (Hidro bromua) (hydrobromic acid)

Br2 + H2O + (NH4)2SO3 → (NH4)2SO4 + 2HBr Br2 + C6H6 → C6H5Br + HBr 3Br2 + C6H5OH → 3HBr + (Br)3C6H2OH

Phương trình để tạo ra chất (Br)3C6H2OH (2,4,6-tribromphenol) ()

3Br2 + C6H5OH → 3HBr + (Br)3C6H2OH

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 05:16:35am