Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ As2O3, HSO3F ra SO3, HF, AsF3, As(HSO4)3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ As2O3 (Asen trioxit) , HSO3F (Axit florosunfuric) ra SO3 (sulfuarơ) , HF (Axit Hidrofloric) , AsF3 (Arsen triflorua) , As(HSO4)3 (Arsen (III) hidro sunfat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho As2O3 (Asen trioxit) tác dụng vói HSO3F (Axit florosunfuric) tạo thành SO3 (sulfuarơ) AsF3 (Arsen triflorua) As(HSO4)3 (Arsen (III) hidro sunfat) ,trong điều kiện nhiệt độ 55-65

Phương trình để tạo ra chất As2O3 (Asen trioxit) (arsenic(iii) oxide)

3O2 + 2As → 2As2O3 9H2SO4 + 6KMnO4 + 10As → 9H2O + 6MnSO4 + 3K2SO4 + 5As2O3 3O2 + 2H3As → 3H2O + As2O3

Phương trình để tạo ra chất HSO3F (Axit florosunfuric) (Fluoridosulfuric acid; Fluorosulfuric acid; Fluorosulfonic acid)

SO3 + HF → HSO3F H2SO4 + HF → H2O + HSO3F HF + HSO3Cl → HCl + HSO3F

Phương trình để tạo ra chất SO3 (sulfuarơ) ()

Fe2(SO4)3 → Fe2O3 + 3SO3 2NO + SO2 → SO3 + N2O Na2S2O7 → Na2SO4 + SO3

Phương trình để tạo ra chất HF (Axit Hidrofloric) (hydrogen fluoride)

2F2 + 2H2O → O2 + 4HF CaF2 + 2HCl → CaCl2 + 2HF F2 + H2 → 2HF

Phương trình để tạo ra chất AsF3 (Arsen triflorua) ()

As2O3 + 4HSO3F → SO3 + HF + AsF3 + As(HSO4)3 As2O3 + 6HF → 2H2O + 2AsF3

Phương trình để tạo ra chất As(HSO4)3 (Arsen (III) hidro sunfat) ()

As2O3 + 4HSO3F → SO3 + HF + AsF3 + As(HSO4)3 6H2S2O7 + 2As → 3H2SO4 + 3SO2 + 2As(HSO4)3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 03:12:14am