Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế BaS

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế BaS (Bari sulfua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Ba(HS)2H2S + BaS

Nhiệt độ: > 450

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(HS)2 => H2S + BaS  

Phương trình số #3

H2S + Ba → H2 + BaS

Nhiệt độ: > 350

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + Ba => H2 + BaS  

Advertisement

Phương trình số #4

4C + BaSO44CO + BaS

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + BaSO4 => CO + BaS  

Phương trình số #5

H2S + Ba(OH)22H2O + BaS

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + Ba(OH)2 => H2O + BaS  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #7

BaCl2 + Na2S → 2NaCl + BaS

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + Na2S => NaCl + BaS  

Advertisement

Phương trình số #8

Ba(OH)2 + Ba(HS)22H2O + BaS

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + Ba(HS)2 => H2O + BaS  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 02:19:39pm