Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Sb2O5 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Sb2O5 (Antimony pentoxide) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #3

5H2 + Sb2O55H2O + 2Sb

Nhiệt độ: 550-600°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + Sb2O5 => H2O + Sb  

Advertisement

Phương trình số #4

2NaOH + Sb2O5H2O + 2NaSbO3

Nhiệt độ: 500°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + Sb2O5 => H2O + NaSbO3  

Phương trình số #5

10HF + Sb2O55H2O + 2SbF5

Nhiệt độ: 150-170°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HF + Sb2O5 => H2O + SbF5  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

5H2O + Sb2O5Sb2O5.5H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Sb2O5 => Sb2O5.5H2O  

Phương trình số #7

5H2O + 2NaOH + Sb2O52Na[Sb(OH)6]

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NaOH + Sb2O5 => Na[Sb(OH)6]  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 01:21:13pm