Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Na2S là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Na2S (natri sulfua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

2AgNO3 + Na2S2NaNO3 + Ag2S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + Na2S => NaNO3 + Ag2S  

Phương trình số #3

FeCl2 + Na2SFeS + 2NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + Na2S => FeS + NaCl  

Advertisement

Phương trình số #4

Fe2(SO4)3 + 3Na2S2FeS + 3Na2SO4 + 2S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe2(SO4)3 + Na2S => FeS + Na2SO4 + S  

Phương trình số #5

H2SO4 + MnO2 + Na2SH2O + MnSO4 + Na2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + MnO2 + Na2S => H2O + MnSO4 + Na2SO4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Na2S + CuSO4CuS + Na2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2S + CuSO4 => CuS + Na2SO4  

Phương trình số #7

Al2(SO4)3 + 6H2O + 3Na2S2Al(OH)3 + 3H2S + 3Na2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2(SO4)3 + H2O + Na2S => Al(OH)3 + H2S + Na2SO4  

Advertisement

Phương trình số #8

2AlCl3 + 6H2O + 2Na2S2Al(OH)3 + 3H2S + 6NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + H2O + Na2S => Al(OH)3 + H2S + NaCl  

Phương trình số #9

2HCl + Na2SH2S + 2NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Na2S => H2S + NaCl  

Advertisement

Phương trình số #10

Na2S + Pb(NO3)22NaNO3 + PbS

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2S + Pb(NO3)2 => NaNO3 + PbS  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 08:38:37am