Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có HClO là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có HClO (Hypochlorous acid) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

HCl + HClOCl2 + H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + HClO => Cl2 + H2O  

Phương trình số #3

KOH + HClOH2O + KClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + HClO => H2O + KClO  

Advertisement

Phương trình số #4

3HClO3HCl + HClO3

Nhiệt độ: 70°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HClO => HCl + HClO3  

Phương trình số #5

H2O2 + HClOH2O + HCl + O2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O2 + HClO => H2O + HCl + O2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Na2SO3 + HClOHCl + Na2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2SO3 + HClO => HCl + Na2SO4  

Phương trình số #7

HClO2 + HClOHCl + HClO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HClO2 + HClO => HCl + HClO3  

Advertisement

Phương trình số #8

NaOH + HClOH2O + NaClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + HClO => H2O + NaClO  

Phương trình số #9

NH4OH + HClOH2O + NH4ClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4OH + HClO => H2O + NH4ClO  

Advertisement

Phương trình số #10

H2O + S + 3HClOH2SO4 + 3HCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + S + HClO => H2SO4 + HCl  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 01:20:11pm