Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có H3BO3 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có H3BO3 (Axit boric) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

H3BO3 + 3HF → 3H2O + BF3

Xúc tác: Axit sulfuric đậm đặc

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H3BO3 + HF => H2O + BF3  

Phương trình số #2

3CH3OH + H3BO33H2O + B(OCH3)3

Xúc tác: H2SO4 đặc

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3OH + H3BO3 => H2O + B(OCH3)3  

Phương trình số #4

2H3BO33H2O + B2O3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H3BO3 => H2O + B2O3  

Phương trình số #5

3Mg + 2H3BO33H2O + 3MgO + 2B

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + H3BO3 => H2O + MgO + B  

Phương trình số #6

3MgCO3 + 2H3BO33H2O + 3CO2 + Mg3(BO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình MgCO3 + H3BO3 => H2O + CO2 + Mg3(BO3)2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 10:03:49pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(