Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có CuS là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có CuS (Đồng sulfat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

CuS + 10HNO3Cu(NO3)2 + 4H2O + H2SO4 + 8NO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuS + HNO3 => Cu(NO3)2 + H2O + H2SO4 + NO2  

Phương trình số #3

2CuS + 3O22CuO + 2SO2

Nhiệt độ: 300 - 500°C Dung môi: hỗn hợp của CuSO4

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuS + O2 => CuO + SO2  

Advertisement

Phương trình số #4

Cl2 + CuSS + CuCl2

Nhiệt độ: 300 - 400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + CuS => S + CuCl2  

Phương trình số #5

2CuS + H2H2S + Cu2S

Nhiệt độ: 600 - 700°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuS + H2 => H2S + Cu2S  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #7

CuS + 4KCN → K2S + K2[Cu(CN)4]

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuS + KCN => K2S + K2[Cu(CN)4]  

Advertisement

Phương trình số #8

CuS + 4KCN → K2S + K2Cu(CN)4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuS + KCN => K2S + K2Cu(CN)4  

Advertisement

Phương trình số #10

CuS + 4H2SO44H2O + 4SO2 + CuSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuS + H2SO4 => H2O + SO2 + CuSO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 02:45:30pm