Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có C4H10 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có C4H10 (Butan) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

C4H10CH3CH=CHCH3 + H2

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: xúc tác

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C4H10 => CH3CH=CHCH3 + H2  

Phương trình số #2

C4H10C2H4 + C2H6

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: xúc tác

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C4H10 => C2H4 + C2H6  

Phương trình số #3

5O2 + 2C4H104CH3COOH + 2H2O

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: Mn2+

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + C4H10 => CH3COOH + H2O  

Phương trình số #4

Cl2 + C4H10HCl + C4H9Cl

Điều kiện khác: ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + C4H10 => HCl + C4H9Cl  

Phương trình số #5

F2 + C4H10HF + C4H9F

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + C4H10 => HF + C4H9F  

Phương trình số #6

C4H10CH4 + C3H6

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: xúc tác

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C4H10 => CH4 + C3H6  

Phương trình số #8

13O2 + 2C4H1010H2O + 8CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + C4H10 => H2O + CO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 12:59:20am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(