Chủ đề: Phương trình không xảy ra phản ứng - Trang 1

Phương trình không xảy ra phản ứng - Cập nhật 2023

Định nghĩa phân loại

Phương trình số #2

HCl + Si → 2H2 + SiCl4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Si => H2 + SiCl4  

Phương trình số #3

Cr + 2NaOH → 2Na + Cr(OH)2

Nhiệt độ: 600-800 độ C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + NaOH => Na + Cr(OH)2  

Advertisement

Phương trình số #4

FeS + ZnCl2FeCl2 + ZnS

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeS + ZnCl2 => FeCl2 + ZnS  

Phương trình số #5

I2 + 2NaBr → Br2 + 2NaI

Điều kiện khác: ở nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình I2 + NaBr => Br2 + NaI  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

I2 + 2NaCl → Cl2 + 2NaI

Điều kiện khác: ở nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình I2 + NaCl => Cl2 + NaI  

Phương trình số #7

Br2 + 2NaCl → Cl2 + 2NaBr

Điều kiện khác: ở nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + NaCl => Cl2 + NaBr  

Advertisement

Phương trình số #8

F2 + 2KCl → Cl2 + 2KF

Điều kiện khác: ở nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + KCl => Cl2 + KF  

Phương trình số #9

F2 + 2KBr → Br2 + 2KF

Điều kiện khác: ở nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + KBr => Br2 + KF  

Advertisement

Phương trình số #10

F2 + 2KI → I2 + 2KF

Điều kiện khác: ở nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + KI => I2 + KF  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 12:33:25pm