Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ SiO2 ra CO2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ SiO2 (Silic dioxit) ra CO2 (Cacbon dioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

CaCO3 + SiO2CO2 + CaSiO3

Nhiệt độ: 800°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaCO3 + SiO2 => CO2 + CaSiO3  

Phương trình số #3

SiO2 + 2Li2CO32CO2 + Li4SiO4

Nhiệt độ: 800 - 1000°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SiO2 + Li2CO3 => CO2 + Li4SiO4  

Advertisement

Phương trình số #5

CaCO3 + Na2CO3 + 6SiO22CO2 + Na2O.CaO.6SiO2

Nhiệt độ: 1400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaCO3 + Na2CO3 + SiO2 => CO2 + Na2O.CaO.6SiO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

C + 2Na2SO4 + 2SiO22Na2SiO3 + 2SO2 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + Na2SO4 + SiO2 => Na2SiO3 + SO2 + CO2  

Phương trình số #7

4NaOH + SiO22CO2 + Na4SiO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + SiO2 => CO2 + Na4SiO4  

Advertisement

Phương trình số #8

2Na2CO3 + SiO22CO2 + Na4SiO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2CO3 + SiO2 => CO2 + Na4SiO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 11:49:16pm