Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Na ra H2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Na (natri) ra H2 (hidro) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Na + C2H5COOH → H2 + C2H5COONa

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na + C2H5COOH => H2 + C2H5COONa  

Phương trình số #3

2H2O + 2NaH2 + 2NaOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Na => H2 + NaOH  

Advertisement

Phương trình số #4

2C6H5OH + 2Na2C6H5ONa + H2

Điều kiện khác: nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5OH + Na => C6H5ONa + H2  

Phương trình số #5

2Na + 2NH3H2 + 2NaNH2

Nhiệt độ: 350°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na + NH3 => H2 + NaNH2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

C2H2 + 2NaH2 + Na2C2

Nhiệt độ: 150°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H2 + Na => H2 + Na2C2  

Phương trình số #7

2C2H5OH + 2NaH2 + 2C2H5ONa

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H5OH + Na => H2 + C2H5ONa  

Advertisement

Phương trình số #8

C6H5OH + NaC6H5ONa + 1/2H2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5OH + Na => C6H5ONa + H2  

Phương trình số #9

H2SO4 + 2NaH2 + Na2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Na => H2 + Na2SO4  

Advertisement

Phương trình số #10

Na + C6H5CH2OH → 1/2H2 + C6H5CH2ONa

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na + C6H5CH2OH => H2 + C6H5CH2ONa  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 10:22:31am