Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Mg(NO3)2 ra O2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Mg(NO3)2 (magie nitrat) ra O2 (oxi) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành NO2 (nitơ dioxit) MgO (Magie oxit) ,trong điều kiện nhiệt độ > 300

Phương trình để tạo ra chất Mg(NO3)2 (magie nitrat) ()

12HNO3 + 5Mg → 6H2O + 5Mg(NO3)2 + N2 Cu(NO3)2 + Mg → Cu + Mg(NO3)2 10HNO3 + 4Mg → 5H2O + 4Mg(NO3)2 + N2O

Phương trình để tạo ra chất NO2 (nitơ dioxit) (nitrogen dioxide)

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2 (6x-2y)HNO3 + FexOy → (3x-y)H2O + 3x-2yNO2 + xFe(NO3)3

Phương trình để tạo ra chất O2 (oxi) (oxygen)

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2 2H2O → 2H2 + O2 2CaOCl2 → O2 + 2CaCl2

Phương trình để tạo ra chất MgO (Magie oxit) (magnesium oxide)

2Mg + O2 → 2MgO MgCO3 → MgO + CO2 2Mg + CO2 → C + 2MgO

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-05 12:22:01am