Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HCl ra NaCl

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra NaCl (Natri Clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

2HCl + Na2CO3H2O + 2NaCl + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Na2CO3 => H2O + NaCl + CO2  

Phương trình số #3

HCl + NaHSO4H2SO4 + NaCl

Nhiệt độ: t0 thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + NaHSO4 => H2SO4 + NaCl  

Advertisement

Phương trình số #4

HCl + NaHCO3H2O + NaCl + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + NaHCO3 => H2O + NaCl + CO2  

Phương trình số #5

4HCl + NaCrO22H2O + NaCl + CrCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + NaCrO2 => H2O + NaCl + CrCl3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Fe + 4HCl + NaNO32H2O + NaCl + NO + FeCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + HCl + NaNO3 => H2O + NaCl + NO + FeCl3  

Phương trình số #7

CH3COONa + HClCH3COOH + NaCl

Xúc tác: xúc tác

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COONa + HCl => CH3COOH + NaCl  

Advertisement

Phương trình số #8

2HCl + NaClO → Cl2 + H2O + NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + NaClO => Cl2 + H2O + NaCl  

Phương trình số #9

HCl + C2H5ONa → C2H5OH + NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + C2H5ONa => C2H5OH + NaCl  

Advertisement

Phương trình số #10

HCl + CH3CH(NH2)COONa → NaCl + CH3CH(NH3Cl)COOH

Nhiệt độ: t0

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + CH3CH(NH2)COONa => NaCl + CH3CH(NH3Cl)COOH  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 11:07:36am