Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H3BO3 ra H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H3BO3 (Axit boric) ra H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

H3BO3 + 3HF → 3H2O + BF3

Xúc tác: Axit sulfuric đậm đặc

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H3BO3 + HF => H2O + BF3  

Phương trình số #2

3CH3OH + H3BO33H2O + B(OCH3)3

Xúc tác: H2SO4 đặc

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3OH + H3BO3 => H2O + B(OCH3)3  

Advertisement

Phương trình số #4

2H3BO33H2O + B2O3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H3BO3 => H2O + B2O3  

Phương trình số #5

3Mg + 2H3BO33H2O + 3MgO + 2B

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + H3BO3 => H2O + MgO + B  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

3MgCO3 + 2H3BO33H2O + 3CO2 + Mg3(BO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình MgCO3 + H3BO3 => H2O + CO2 + Mg3(BO3)2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 03:50:30pm